Nieuws

Check: overdracht van patiëntendossiers

24-11-2017

Wat wordt er van een huisarts verwacht als een patiënt overstapt naar een andere huisarts?

DBA in het regeerakkoord

24-11-2017

In het regeerakkoord is opgenomen dat de wet DBA zal worden vervangen door een systeem waarbij echte zelfstandigen zekerheid kunnen krijgen dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en aan de andere kant schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de markt wordt voorkomen.

Algemene voorwaarden: 15 praktijktips voor ondernemers

21-11-2017

Het gebruik van algemene voorwaarden is niet wettelijk verplicht. Wel biedt het voordelen. Risicobeperking, rechtszekerheid en -uiteraard- gemak zijn de voornaamste. Toch zijn algemene voorwaarden ook geregeld onderwerp van geschil. Rechtspraak over (het ontbreken van) toepassing, ‘onredelijke bezwarendheid’ of -bij zakelijke transacties- strijd tussen in- en verkoopvoorwaarden is er in overvloed. Enerzijds voordelen benutten en anderzijds de kans op (verlies van) geschillen beperken. Onderstaande leidraad kan daarbij helpen.

Lopende DBC’s kunnen wèl worden verpand

20-11-2017

Op 17 november 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een geschil dat was ontstaan naar aanleiding van het faillissement van een instelling voor tweedelijns GGZ-zorg. Het geschil had betrekking op de vraag of nog niet afgeronde DBC’s in de faillissementsboedel vallen of door middel van verpanding voorafgaand aan het faillissement door een pandhouder kunnen worden uitgewonnen.

Systeem voor digitale uitwisseling van medische data in de maak

20-11-2017

Bijna zeven jaar na het afblazen van het landelijk EPD wordt op initiatief van het ministerie van VWS, zorgverleners, patiëntorganisaties en zorgverzekeraars gewerkt aan MedMij, een systeem voor digitale uitwisseling van medische data.

Collega van de week

20-11-2017

Kan een arts bij de tuchtrechter klagen over het handelen van een collega-arts?

Geen non-concurrentiebeding, toch concurrentieverbod

16-11-2017

Bij de verkoop van een onderneming wordt veelal bedongen dat de verkopende partij zich na de overname van concurrerende activiteiten zal onthouden. In de overnameovereenkomst wordt dan een ‘non-concurrentiebeding’ opgenomen. Wat nu als wordt verzuimd een dergelijke clausule op te nemen? Staat het de verkoper dan vrij de overgedragen onderneming te beconcurreren?

Patiënt presenteert tandarts de rekening

15-11-2017

Een patiënt spreekt zijn tandarts aan op zijn toezegging dat zijn zorgverzekeraar de aangeboden gebitsbehandeling volledig zou vergoeden. Dat blijkt echter niet zo te zijn. De behandeling is gestart, maar niet afgemaakt. De patiënt stelt zich op het standpunt dat zijn tandarts zijn zorgplicht heeft geschonden en vordert schadevergoeding.

Cessieverbod zorgverzekeraar toelaatbaar?

14-11-2017

Sinds 1 januari 2015 hanteert Zilveren Kruis in haar polisvoorwaarden voor zorgverzekeringen een cessieverbod. Met dit verbod wordt beoogd dat verzekerden/patiënten hun vorderingsrecht op Zilveren Kruis niet aan de behandelend zorgaanbieder kunnen overdragen. Een zorgaanbieder die apotheken in Nederland exploiteert en farmaceutische zorg verleent, is tegen dit verbod in kort geding opgekomen. In de tweede plaats wilde deze zorgaanbieder (in ieder geval) een betaalovereenkomst met Zilveren Kruis afdwingen, zoals ook tot 1 januari 2014 het geval was.


Is een cessieverbod in polisvoorwaarden tegenover een niet-gecontracteerde zorgaanbieder onrechtmatig? Kan een zorgverzekeraar worden verplicht een betaalovereenkomst met een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te sluiten? Deze vragen stonden in dit kort geding centraal.

Aantal opdrachtgevers niet bepalend of ZZP-tandarts ondernemer is

13-11-2017

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 17 oktober jl. in hoger beroep geoordeeld dat een ZZP-tandarts die gedurende meerdere jaren achtereen werkzaam was voor slechts één opdrachtgever, die geen investeringen had gedaan in de onderneming en geen enkel noemenswaardig ondernemersrisico liep, niet kan worden beschouwd als ondernemer in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting. Hoewel op basis van deze uitspraak in de media de indruk lijkt te ontstaan dat een ZZP-tandarts met één opdrachtgever geen ondernemer kan zijn, is het van belang in ogenschouw te nemen dat het oordeel van het Gerechtshof een stuk genuanceerder is.