Nieuws

Psychiater start incassoprocedure

17-08-2016

Zorg is niet gratis.

 

Het recht op vrij verweer in tuchtzaken

16-08-2016

Hulpverleners die hun handelen ten overstaan van het medisch tuchtcollege verdedigen, wordt, als de klacht gegrond wordt verklaard, door het tuchtcollege nogal eens aangerekend dat zij door het voeren van het aldus vormgegeven verweer ‘geen zelfreflectie hebben getoond’. Voor het tuchtcollege kan dat vervolgens aanleiding zijn om een zwaardere maatregel aan de hulpverlener op te leggen. Wat betekent dit voor het recht op vrij verweer van de hulpverlener?

Vordering babyverwisseling verjaard

08-08-2016

In 2015 heeft een man die in 2013 door DNA-onderzoek heeft ontdekt dat hij in 1953 als baby is verwisseld het ziekenhuis aansprakelijk gesteld. Inmiddels heeft de rechter over de zaak geoordeeld en zijn de vorderingen van de man tegen het ziekenhuis afgewezen.

Gevoelens van verliefdheid en seksuele gemeenschap leiden tot schorsing van zes maanden…

04-08-2016

Het RTC Amsterdam legt aan een GZ-psychologe de maatregel van schorsing van de inschrijving in het register op voor de duur van zes maanden vanwege gevoelens van verliefdheid en seksuele gemeenschap met een (voormalig) patiënt zowel tijdens als na de behandeling. De patiënt had langdurige multiple verslavingsproblematiek.

Afgifte medisch dossier na overlijden patiënte

03-08-2016

Het Hof Amsterdam heeft recent uitspraak gedaan in een zaak waarbij een zoon in kort geding een afschrift vorderde van het medisch dossier van de huisarts van zijn overleden moeder.

Hoe het Gerechtshof een motorboot deed verdwijnen

08-07-2016

Vorige maand deed de Hoge Raad een uitspraak in een opmerkelijke zaak over een motorboot. Daarin was eerder door de lagere rechters verschillend geoordeeld over de staat van de tweedehands motorboot en over de gesloten koopovereenkomst.

Werkgever aansprakelijk voor onbekend gevaar

06-07-2016

Een werknemer heeft door blootstelling aan mangaan mangaanintoxicatie opgelopen. Dit kwam door een persoonlijke gevoeligheid voor blootstelling aan mangaan. De blootstelling was te gering om bij een werknemer die niet bijzonder gevoelig is een mangaanintoxicatie te veroorzaken. Vaststaat dat de werkgever dit gevaar destijds niet kende. Desondanks is de werkgever aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Dit heeft de Rechtbank Gelderland geoordeeld in een vonnis van 8 juni 2016.

Gemeente schuldig aan zwembadongeluk Tilburg

06-07-2016

Op 5 juli 2016 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat de gemeente Tilburg grovelijk onachtzaam en nalatig heeft gehandeld in de aanloop naar een dodelijk ongeval in zwembad Reeshof. In november 2011 viel in het zwembad een geluidsbox naar beneden, waardoor een baby van 5 maanden om het leven kwam en haar moeder gewond raakte. De bevestigingsbouten van de installatie waren verroest en hadden vervangen moeten worden.

Financiële tegemoetkoming voor nabestaanden dood door schulddelicten

04-07-2016

Per 1 juli 2016 treedt een wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking. Hierdoor kunnen nu ook nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten (schulddelicten in het verkeer en dood door schuld) een financiële tegemoetkoming van het Schadefonds geweldsmisdrijven verkrijgen. In de vroegere regeling was een dergelijke tegemoetkoming alleen mogelijk voor nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Slapende dienstverbanden

30-06-2016

Bij ontslag krijgt een werknemer in beginsel een transitievergoeding op grond van artikel 7:673 BW. Ook in het geval van langdurige ziekte heeft een werknemer hier recht op wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Het komt voor dat werkgevers de dienstverbanden met langdurig zieken in stand houden. Op die manier wordt het betalen van de transitievergoeding voorkomen. Dit wordt ook wel een slapend dienstverband genoemd. Er wordt geen arbeid verricht en geen loon betaald. In de jurisprudentie bestaan gevallen waarin werknemers een verzoek doen tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en toekenning van de transitievergoeding op grond van artikel 7:673 lid 2 sub b. De werkgever zou namelijk ernstig verwijtbaar handelen door de arbeidsovereenkomst niet op te zeggen om op die manier de transitievergoeding te ontwijken. De vraag is of dit zo is en hoe de rechtspraak daarmee omgaat.