Toon achtergrond

Nieuws

Regeling UWV ontslagprocedure

05-06-2015

De minister heeft de procedure vastgesteld voor de ontslagprocedure bij het UWV. Per 1 juli 2015 is het UWV de aangewezen instantie om te beslissen over ontslagen wegens reorganisatie en arbeidsongeschiktheid die langer dan twee jaar heeft geduurd.

Tuchtrecht in de jeugdzorg

02-06-2015

Sinds 1 januari 2015 bestaat er tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers. Er is een College van Toezicht en een College van Beroep. Klachten kunnen worden ingediend bij het College van Toezicht. Klachtgerechtigd is een ieder die betrokken is bij een handelen of nalaten van een jeugdprofessional en die daar een (rechtstreeks) belang bij heeft. Voorts kunnen klachten worden ingediend door de Inspectie Jeugdzorg. Klachten kunnen worden ingediend tegen een jeugdprofessional; dat is een beroepsbeoefenaar die geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Jeugd. Dat is een register dat op grond van de Wet op de Jeugdzorg is erkend. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, kan aan de jeugdprofessional een maatregel worden opgelegd. Die maatregelen zijn
a. waarschuwing
b. berisping
c. (voorwaardelijke) schorsing van registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd voor ten hoogste één jaar
d. doorhaling van de registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd.

De registratie van jeugdzorgwerkers is vanaf 2012 opgezet, waarna jeugdzorgwerkers zich konden laten registreren. Aanvankelijk kon dit in het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw). In opdracht van de Stuurgroep Professionalisering Jeugdzorg. Het BAMw heeft op 1 oktober 2014 het bijgehouden register van jeugdzorgwerkers overgedragen aan de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De SKJ voert feitelijk ook het tuchtrecht uit. De leden van het College van Toezicht en van het College van Beroep zijn per 1 januari 2015 als zodanig benoemd.

RTC Eindhoven benadrukt belang van juistheid van de inhoud van het medisch dossier

27-05-2015

Een MDL-arts had ten onrechte in het medisch dossier van een patiënte genoteerd: “2001: langdurige psychiatrische opname tot 2005” en “Opgenomen geweest in [F] 2001-2005”. Hoewel op verzoek van de patiënte de MDL-arts deze opmerkingen uit het medisch dossier heeft verwijderd, diende zij een tuchtklacht in tegen de arts. Het RTC Eindhoven deed op 11 mei 2015 uitspraak.

Voorwaarden vermindering transitievergoeding

22-05-2015

Het besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding is vastgesteld. Per 1 juli 2015 betalen werkgevers een transitievergoeding aan hun werknemers bij beëindiging van hun dienstverband indien zij langer in dienst zijn geweest dan twee jaar. Deze vergoeding bedraagt in principe een derde maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren, en een half maandsalaris voor de dienstjaren daarna. Onder omstandigheden mogen kosten in mindering worden gebracht.

Nieuwe ontslagregeling

21-05-2015

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 was het wachten nog op de al eerder aangekondigde lagere regelgeving. Daarin moest een aantal onderwerpen nog in meer detail worden geregeld zoals de procedures en wanneer de transitievergoeding wel en niet betaald hoeft te worden. Deze lagere regelgeving is nu gepubliceerd en in dit artikel komt de nieuwe ontslagregeling aan bod.

Eenzijdig expertiserapport niet bindend

19-05-2015

In veel letselschadezaken wordt een medisch deskundige geraadpleegd om informatie te krijgen over de aard en de ernst van het letsel, de relatie tussen het letsel en het ongeval en de prognose. Een medisch deskundige kan door partijen gezamenlijk worden ingeschakeld, door één van partijen afzonderlijk of door de rechter.

Beoordelingsvrijheid burgerlijke rechter bij beroep op noodweer in strafzaak

11-05-2015

Recent heeft de Hoge Raad bevestigd dat de burgerlijke rechter niet gebonden is aan het oordeel van de strafrechter over een beroep op noodweer.

Arts en strafrecht

06-05-2015

In de strafzaak tegen de oud-neuroloog Jansen Steur heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bij tussenarrest van 12 januari 2015 een deskundigenonderzoek bevolen.

(Hoofd-)inspecteur voor de gezondheidszorg tuchtrechtelijk niet aansprakelijk

28-04-2015

Het Centraal Tuchtcollege – de hoogste rechter in medische tuchtzaken – heeft op 9 april 2015 in de zaak van de oud-neuroloog Jansen Steur een belangrijke uitspraak gedaan over de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van de Inspectie en haar inspecteurs.

Vacature advocaat medewerker (m/v)

21-04-2015

KBS Advocaten N.V. zoekt een advocaat medewerker (m/v) voor de secties insolventie- en ondernemingsrecht. Er wordt gezocht naar een beginnend advocaat medewerker (m/v) voor 4 of 5 dagen per week met daadkracht een goed analytisch vermogen en veel enthousiasme. Cijfermatig inzicht is belangrijk en ervaring in de praktijk is een vereiste.

spacer
interieur