Toon achtergrond

Nieuws

Privacy: safe harbor is niet meer

07-10-2015

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU die geen passend beschermingsniveau hebben, is in principe niet toegestaan. De Verenigde Staten is zo’n land, maar daar gold lange tijd een uitzondering voor bedrijven die zich hadden aangesloten bij het safe harbor protocol. Aan dit soort bedrijven konden dan persoonsgegevens worden doorgegeven als ware het binnen de EU: een ‘veilige haven’ dus. Het Europese Hof heeft nu echter bepaald dat deze ‘s safe harbor’ niet meer is dan een wassen neus, omdat die safe harbor bedrijven toch toegang geven tot Europese gegevens aan de Amerikaanse overheid.

VAR afgeschaft

02-10-2015

Als het aan de minister ligt wordt per 1 januari 2016 de ‘verklaring arbeidsrelatie’ (VAR) afgeschaft. Dat betekent het einde aan een vertrouwde wijze om premieheffing achteraf bij zzp-ers te voorkomen.

De beoordeling van een stuitingsmededeling

02-10-2015

Wanneer een vordering is verjaard, kan deze niet meer te gelde worden gemaakt. De vraag of de verjaring tijdig is gestuit, is dan ook een belangrijke vraag.

Noot bij Hof ’s-Hertogenbosch 17 maart 2015 van Martine Erich en August de Hoogh

28-09-2015

Recent verscheen in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht de noot die Martine Erich en August de Hoogh schreven bij het arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch van 17 maart 2015.

Obsolete zorgvorm niet meer gedurende het jaar geschrapt

25-09-2015

Zorgverzekeraars Nederland heeft besloten dat de vergoeding voor zorgvormen die niet langer voldoen aan ‘stand van wetenschap en praktijk’ niet langer ook gedurende het verzekeringsjaar mag worden geschrapt. Nieuwe medisch wetenschappelijke inzichten hebben voortaan dus altijd pas 1 januari van het daaropvolgende jaar effect op de vergoeding.

Werkgeversaansprakelijkheid ambulancemedewerker

21-09-2015

Een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland illustreert nog eens op welke wijze een vordering van een werknemer tegen een werkgever na een arbeidsongeval door de rechter wordt beoordeeld. Wat was er aan de hand?

Verpleegkundige strafrechtelijk veroordeeld

17-09-2015

Een psychiatrisch verpleegkundige is op 8 september 2015 door de rechtbank veroordeeld vanwege ontucht gedurende langere tijd met drie patiënten. Aan hem is een gevangenisstraf voor de duur 3 jaren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, opgelegd. Gedurende de proeftijd dient de veroordeelde zich te houden aan een meldplicht, medewerking te verlenen aan gedragskundige onderzoek en indien geïndiceerd, ambulante behandeling te ondergaan. Voorts wordt de verpleegkundige veroordeeld tot een beroepsverbod voor de duur van 5 jaren en mag hij, zolang de proeftijd loopt, geen contact zoeken met de drie slachtoffers. Verder dient hij schadevergoeding te betalen aan één van de slachtoffers. Het beroepsverbod houdt in dat het de verpleegkundige wordt verboden om gedurende 5 jaar werkzaam te zijn als hulp- of zorgverlener in de gezondheidszorg. Het gaat dus niet alleen om werkzaamheden als verpleegkundige, maar om alle werkzaamheden in de zorg.

Interactieve kennissessie

10-09-2015

De sectie arbeidsrecht van KBS Advocaten organiseert op 19 november 2015 een interactieve kennissessie, waar de eerste er- en aanvaringen met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid aan bod komen.

Cessieverbod Menzis onrechtmatig

10-09-2015

Menzis hanteerde sinds 1 januari 2015 in haar Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de zorgverzekering een zogenaamd cessieverbod. Verzekerden van Menzis konden hun aanspraken op vergoeding van zorg hierdoor niet meer bij akte overdragen aan hun hulpverlener. Dit terwijl veel niet-gecontracteerde zorgaanbieders gebruik maken van aktes van cessie, ten einde ervan verzekert te zijn dat zij voor de aan de patiënt geleverde zorg ook daadwerkelijk betaald worden.

Medische fouten sneller bestraft

09-09-2015

Eind september behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz). Behalve dat dit wetsvoorstel zorgaanbieders verplicht aan patiënten ‘goede zorg’ te bieden en een laagdrempelige en effectieve behandeling van patiëntklachten te realiseren, zullen het Openbaar Ministerie (OM) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ook eerder bestraffende maatregelen aan BIG-geregistreerden kunnen gaan opleggen indien zij fouten maken. Wat is het geval?

spacer
interieur