Nieuws

Onterechte opname in psychiatrisch ziekenhuis

19-10-2016

Patiënte eist en krijgt 29.700,- euro schadevergoeding.

Arbiter persoonlijk aansprakelijk?

14-10-2016

Tussen Qnow en een koper van aandelen is een arbitrale procedure gevoerd ten overstaan van drie arbiters. De arbiters hebben einduitspraak gedaan, waarna het arbitrale eindvonnis aan partijen is gestuurd en bij de rechtbank is gedeponeerd. Dit vonnis was wel ondertekend door de voorzitter en door de griffier, maar niet (zoals volgens artikel 1057 lid 2 Rv wel vereist) door de twee mede-arbiters. De rechtbank Amsterdam heeft het arbitrale vonnis om die reden vernietigd.

ACM heeft ziekenhuisfusie terecht geblokkeerd

06-10-2016

De Rechtbank Rotterdam heeft op 29 september 2016 geoordeeld dat het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om geen vergunning te verlenen voor de voorgenomen fusie tussen het Albert Schweitzerziekenhuis (ASZ) en de Rivas Zorggroep (Rivas) juist was.

Calamiteit? Melden!

04-10-2016

In verband met een toename van vochtverlies uit een stoma, wordt op 9 oktober 2014 een patiënt opgenomen in het ziekenhuis. Op 19 oktober 2014 overlijdt de patiënt. Uit intern onderzoek wordt duidelijk dat het overlijden van de patiënt een calamiteit is in de zin van de – toentertijd geldende – Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwaliteitswet). Het ziekenhuis meldt deze calamiteit op 12 januari 2015 bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (de minister) heeft het ziekenhuis vervolgens een bestuurlijke boete van € 12.730 opgelegd vanwege het ‘niet onverwijld melden’ van het incident. Tegen dit besluit heeft het ziekenhuis beroep ingesteld.

NZa: “Zorgverzekeraars leven privacyregeling GGZ goed na.”

27-09-2016

Recent is verschenen het rapport ‘Zorgverzekeraars, controles en privacyvoorschriften.’ Hierin concludeert de NZa dat zorgverzekeraars de privacyregeling ggz in het algemeen goed naleven. Ook biedt de interne organisatie van zorgverzekeraars voldoende waarborgen voor correcte verwerking van medische persoonsgegevens, aldus de NZa. Aanleiding voor dit rapport vormden signalen over de naleving van de privacyregeling ggz.

Schadevergoeding voor mislukte zeilcruise

20-09-2016

Een prachtige 1-weekse zeilcruise in Turkije, zo beloofde de reisbemiddelaar op het Cruise- en Zeilevent te Eindhoven. ‘Wel vaart het schip voor de eerste keer af, waardoor jullie wat ongemakken zouden kunnen ervaren’, zei hij tegen het zeskoppige reisgezelschap, dat voor de cruise bijna € 4.000,- neerlegde.

Klager moet klacht wel onderbouwen

19-09-2016

Tegen een psychiater wordt door een patiënt een klacht ingediend bij de tuchtrechter. De klacht houdt in dat de psychiater de patiënt al jaren op diverse wijzen geestelijk en lichamelijk beschadigt en complotten tegen hem smeedt. De psychiater zou zich zelfs aan een poging tot moord jegens hem schuldig hebben gemaakt.

Na het College Bouw verdwijnt nu ook het College Sanering Zorginstellingen

14-09-2016

Deze week heeft het ministerie van VWS het ambtelijk ontwerp van het wetsvoorstel tot afschaffing van het overheidstoezicht op vastgoedtransacties in de zorg voor openbare consultatie gepubliceerd.

Deadline kwaliteitsstatuten GGZ nadert

12-09-2016

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht om een geregistreerd kwaliteitsstatuut te hebben. De verplichting geldt zowel voor de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Volgens de minister borgt het kwaliteitsstatuut dat de zorgaanbieder de juiste hulp op de juiste plaats door de juiste professional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk levert. Het kwaliteitsstatuut beschrijft hoe de zorgaanbieder de integrale zorg voor de individuele patiënt organiseert op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de patiënt zoveel mogelijk worden gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Tweede nota van wijziging Wet verplichte ggz

02-09-2016

Op 7 juli 2016 stuurde minister Schippers de Tweede Kamer de tweede nota van wijziging bij de Wet verplichte ggz (Wvggz). De Wvggz is de beoogde vervanger van de Wet Bopz wat betreft psychiatrische patiënten. Het wetsvoorstel Wvggz is in 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Naast de Wkggz is de Wet zorg en dwang (Wzd) in aantocht, die de Wet Bopz zal vervangen wat betreft psychogeriatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking. De Wvggz is in tegenstelling tot de Wzd nog niet aangenomen door de Tweede Kamer.