Toon achtergrond

Zwaarwegende en steekhoudende bezwaren en het buiten rechte tot stand gekomen deskundigenrapport

13-11-2014

Indien een deskundigenrapport buiten rechte op gezamenlijk verzoek tot stand komt, betekent dat niet dat partijen per definitie aan de inhoud daarvan gebonden zijn. Desalniettemin kan het rapport niet zo maar door partijen en de rechter terzijde worden geschoven. Dit is alleen mogelijk indien een van de partijen steekhoudende en zwaarwegende argumenten tegen het rapport inbrengt. Maar wanneer is daarvan sprake?

Recht op thuiswerken

09-11-2014

De Tweede Kamer heeft op 16 oktober het wetsvoorstel Wet aanpassing arbeidsduur aangenomen. Werknemers krijgen hiermee een wettelijke aanspraak op thuiswerken en het aanpassen van hun arbeidstijden. De regels leiden tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) die straks de Wet flexibel werken (Wfw) gaat heten.

Workshop WWZ 11 december 2014

06-11-2014

KBS Advocaten organiseert een open workshop voor werkgevers over de wetswijzigingen die de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor het arbeidsrecht met zich mee brengt. De wijzigingen die ingaan per 1 januari 2015 betreffen vooralsnog alleen het flexrecht. Het ontslagrecht wordt gewijzigd met ingang van 1 juli 2015. Met deze workshop bent u in één middag op de hoogte van de gevolgen van de WWZ voor uw organisatie.

Nieuwe benadering bij bestrijding namaak in de mode: slaafse nabootsing

05-11-2014

Nieuwe benadering bij bestrijding namaak in de mode: slaafse nabootsing, de Haagse Rechtbank op 8 oktober 2014 heeft daarover geoordeeld in een geschil tussen Nichelson en Cool Cat.

Voorkom onduidelijke verwijzing naar meerdere leveringsvoorwaarden

04-11-2014

Met het gebruik van meerdere leveringsvoorwaarden door een onderneming ontstaat een reëel risico, dat op geen van deze voorwaarden een beroep kan worden gedaan als onvoldoende duidelijk is welke voorwaarden op een bepaalde transactie van toepassing zijn.

403-verklaring verruimd

04-11-2014

Aansprakelijkheid holding voor schulden van dochters bij een geconsolideerde jaarrekening: de werking van de 403-verklaring in recente rechtspraak verruimd

Geen (volledig) beslag op vakantiegeld

04-11-2014

Normaliter mag de deurwaarder beslag leggen op inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt. Indien het inkomen boven de beslagvrije voet uitkomt door de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld, is echter geen (volledig) beslag mogelijk. Dat heeft de Hoge Raad op 31 oktober 2014 beslist (ECLI:NL:HR:2014:3068).

Aanpassing wettelijke verlofregelingen

03-11-2014

De Tweede Kamer heeft dinsdag 14 oktober het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden aangenomen. Met het wetsvoorstel zullen de regels in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en de Wet aanpassing arbeidsuren (Waa) betreffende ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en kort- en langdurend zorgverlof worden vereenvoudigd. 

Managementovereenkomst eindigt gelijktijdig met ontslagbesluit aandeelhoudersvergadering

03-11-2014

De managementovereenkomst met de B.V. van de directeur kan in de provincies Utrecht, Flevoland en in de regio het Gooi gelijk eindigen met een ontslagbesluit van de statutair directeur op de aandeelhoudersvergadering.

Vertegenwoordiging door gedetacheerde werknemer

30-10-2014

De vertegenwoordiging van vennootschappen is een regelmatig terugkerend probleem in de rechtspraak. In een recente uitspraak gaat het Gerechtshof Den Bosch in op de vraag of sprake was van de schijn van vertegenwoordiging door een gedetacheerde werknemer.

spacer
interieur