Toon achtergrond

Geen beroep op clausule uitsluiting aansprakelijkheid door grote professionele partij jegens ZZP’er

23-06-2014 |

Rechtbank Den Haag heeft op 28 mei 2014 (publicatiedatum 16 juni 2014; ECLI:NL:RBDHA:2014:6526) vonnis gewezen waarin de uitsluiting van schade in algemene voorwaarden centraal staat. Eiseres, aanbieder van sportmassage- en blessurepreventie opleidingen, had met KPN een overeenkomst gesloten voor de externe opslag van bestanden op haar computer en harde schijf (back-up overeenkomst). Toen de computer van eiseres crashte, heeft KPN bij het sluiten van het oude account en het openen van een nieuw account verzuimd om de bestanden uit het oude account naar het nieuwe account over te hevelen. Alle bestanden van eiseres waren daardoor niet meer toegankelijk, met schade tot gevolg. Eiseres heeft KPN aansprakelijk gesteld voor haar schade. KPN beriep zich op het exoneratiebeding in haar algemene voorwaarden, op grond waarvan aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten. Eiseres stelde met succes dat dit beroep onredelijk bezwarend is, op grond van de zogenaamde ‘grijze lijst’ (artikel 6:237 aanhef en onder f BW).

Hoge Raad: incassokosten verschuldigd na één aanmaning (veertiendagenbrief)

17-06-2014 |

Bij arrest van 13 juni 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1405) heeft de Hoge Raad de (prejudiciële) vraag of een consument-schuldenaar reeds een vergoeding voor incassokosten is verschuldigd na ontvangst van één aanmaning (de zogenaamde veertiendagenbrief) bevestigend beantwoord. Verdere incassohandelingen zijn niet vereist. Als er dus niet tijdig is betaald, de veertiendagenbrief door de consument-schuldenaar is ontvangen en ook binnen deze veertien dagen geen betaling is gevolgd, is de consument-schuldenaar gehouden de incassovergoeding te voldoen. De hoogte van de vergoeding is genormeerd (Besluit genormeerde vergoeding voor buitengerechtelijke incassohandelingen) en hangt af van de hoogte van de verschuldigde hoofdsom.

Franchiseovereenkomst kwalificeert mede als huurovereenkomst, huurbescherming tot gevolg.

17-06-2014 |

Bij vonnis van 29 april 2014 (publicatiedatum 12 juni 2014; ECLI:NL:RBROT:2014:4701) oordeelde de voorzieningenrechter over de eigenhandige ontmanteling van een in franchise gegeven wasstraat door de franchisegever. De franchisegever had de wasstraat betreden, de sloten veranderd en de computerprogramma’s verwijderd, als gevolg waarvan de franchisenemer de wasstraat niet meer zelf kon exploiteren. Voorts had de franchisegever de franchiseovereenkomst ontbonden. Aanleiding was het uitblijven van betaling van de franchisevergoeding. De voorzieningenrechter maakte echter korte metten met deze wijze van eigenrichting en gelastte de franchisegever de wasstraat weer ter vrije beschikking van de franchisenemer te stellen, wegens huurbescherming.

Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit treedt terug

17-06-2014 |

Minister Schippers heeft vandaag aan de Tweede Kamer laten weten dat beide leden van de Raad van Bestuur van de NZa hun functie per direct ter beschikking hebben gesteld. Dit naar aanleiding van recente berichtgeving in de media over de bestuurskosten van de NZa, zo schrijft minister Schippers vandaag aan de Tweede Kamer.

Wet Werk en Zekerheid aangenomen

13-06-2014 |

De Eerste Kamer heeft op 10 juni 2014 de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op aandringen van de Eerste Kamer heeft minister Asscher toegezegd dat de beoogde wijzigingen inzake flexibele arbeidsrelaties niet al op 1 juli 2014 maar pas op 1 januari 2015 intreden.

Tegenvallende omzet en onthouding toestemming voor gevelreclame aan te merken als ‘huurgebrek’?

06-06-2014 |

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 3 juni 2014 (ECLI:NL:GHARL:2014:4328) over de grieven van een huurder van bedrijfsruimte in een winkelcentrum tegen het oordeel van de kantonrechter. De huurder beklaagde zich erover dat een tegenvallende omzet en het feit dat de verhuurder geen toestemming geeft voor een nieuw ontwerp voor gevelreclame, door de kantonrechter niet als ‘gebrek’ zijn aangemerkt. Deze grieven falen volgens het hof.

Behoud vrije artsenkeuze!

04-06-2014 |

Donderdag 5 juni a.s. wordt in de Twee Kamer het wetsvoorstel behandeld tot wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

Makelaar aansprakelijk voor schade opdrachtgever door hennepplantage in huurwoning

04-06-2014 |

De Rechtbank Oost-Nederland heeft op 20 februari 2013 (ECLI:NL:RBONE:2013:3209; publicatie uitspraak 6 mei 2014) uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van een makelaar voor de schade van zijn opdrachtgever.

Opnieuw bestuurder persoonlijk aansprakelijk

03-06-2014 |

In een recente uitspraak van de Hoge Raad (23 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1204) is bepaald dat een directeur-aandeelhouder van de holding, die op haar beurt directeur/aandeelhouder was van de werkmaatschappij, persoonlijk aansprakelijk is voor de vlak voor faillissement uitgekeerde management fees aan de holding, die bij de werkmaatschappij achterstallig waren.

Ruimere schadevergoeding voor slachtoffers en hun naaste omgeving?

28-05-2014 |

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) wil de vergoeding van schade als gevolg van letsel en overlijden verruimen. Zo kunnen slachtoffers een ruimere vergoeding van de kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding krijgen als naasten deze zorgtaken op zich nemen. De huidige regeling is volgens de staatssecretaris beperkt en vergoedt alleen de kosten tot het bedrag dat men kwijt zou zijn als professionele hulp wordt ingeschakeld. Die vergoeding kan lager zijn dan het inkomensverlies van naasten die minder moeten gaan werken om zorg te kunnen verlenen.

spacer
interieur