Nieuws

Zeven artsen geschrapt in 2015

05-04-2016

De tuchtcolleges voor de gezondheidszorg hebben hun gezamenlijke jaarverslag over 2015 gepresenteerd. In dat jaarverslag wordt weer veel informatie gegeven, bijvoorbeeld over de werkwijze van de tuchtcolleges, het aantal zaken dat wordt behandeld en de uitspraken die worden gedaan.

Boetes na electrocutie

31-03-2016

De gemeente Boxtel, antikraakverhuurder Camelot en de technische dienst van Camelot moeten elk een boete van € 60.000 betalen vanwege de dood van een 20-jarige vrouw. De rechter heeft de drie partijen schuldig bevonden aan dood door schuld. De vrouw werd in januari 2013 geëlektrocuteerd toen ze onder de douche stond.

Vakantiedagenclaim

21-03-2016

De Nederlandse Staat gaat ten onrechte niet opgebouwde vakantiedagen vergoeden. Tot 1 januari 2012 stond in de wet dat een zieke werknemer alleen in de laatste zes maanden van een aaneengesloten ziekteperiode vakantie opbouwt. Dat is in strijd met de Europese regels met betrekking tot het opbouwen en genieten van vakantie, aldus het Europese Hof van Justitie. Onlangs bepaalde de Hoge Raad dat de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de vakantiedagen die werknemers op deze manier hebben gemist.

Huis voor Klokkenluiders

15-03-2016

Begin deze maand heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders aanvaard. De wet ziet op een interne klokkenluidersregeling die verplicht is voor ondernemingen/instellingen/decentrale overheden e.d. met meer dan 50 werknemers (zie wetsvoorstel 34 105).

Statusvoering en bewijslevering

07-03-2016

In het Nederlandse procesrecht geldt nog altijd het adagium ‘wie stelt moet bewijzen’. Dit geldt ook in beroepsaansprakelijkheidszaken van professionals zoals accountants, notarissen, advocaten maar ook bij claims tegen hulpverleners in de zorgsector zoals (huis-)artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen.

Door patiënt heimelijk gemaakte geluidsopnamen geen onrechtmatig bewijs in tuchtprocedure

25-02-2016

Een klager mag heimelijk gemaakte geluidsopnamen van gesprekken met zijn behandelend arts(en) in een tuchtprocedure inbrengen als bewijs. Dat blijkt uit een zaak die recent aan het Centraal Tuchtcollege voor lag.

Verborgen cameratoezicht op de werkplek

18-02-2016

De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegevens) heeft onlangs beleidsregels gepubliceerd voor cameratoezicht. Diverse ontwikkelingen, zowel op het gebied van wetgeving als op het gebied van nieuwe technologieën, waren aanleiding om de publicatie ‘Camera’s in het publieke domein - privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde’ uit 2004 te vervangen. Deze eerdere publicatie gaat over cameratoezicht op de openbare orde, terwijl de beleidsregels ook betrekking hebben op cameratoezicht waarop de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing is.

Aansprakelijkheid van ‘personen met een gebrek’

15-02-2016

Een persoon met een geestelijke of lichamelijke tekortkoming kan onder invloed van die tekortkoming schade veroorzaken. In de wet (artikel 6:165 BW) is vastgelegd dat bij een ‘als doen te beschouwen gedraging’ de tekortkoming geen beletsel is om een onrechtmatige daad aan deze persoon toe te rekenen.

Recht op voortzetting van planbare zorg in het weekend?

09-02-2016

Aan de zorginstelling staat het in beginsel vrij om te bepalen op welke dagen planbare zorg wordt verleend. Tenzij om medische redenen in het kader van goed zorgverlenerschap de (planbare) zorg op een bepaalde dag en/of tijdstip dient te worden verleend.

Hof Amsterdam: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

08-02-2016

Zijn een ziekenhuis en diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar gehouden om een ingewonnen medisch advies ter beoordeling van de schadeclaim, aan de patiënt te verstrekken? Over deze rechtsvraag deed het Hof Amsterdam op 2 februari 2016 uitspraak.