Toon achtergrond

ACM: overleg tussen zorginstelling over afbouw intramurale capaciteit niet toegestaan

02-10-2014 |

De ACM heeft in antwoord op vragen van ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgondernemers, aangegeven dat zorginstellingen in beginsel niet gezamenlijk mogen deelnemen aan overleggen over extramuralisering waarin gezamenlijk wordt gesproken over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit, ook niet als dit op uitdrukkelijk verzoek gebeurd van zorgkantoren. Onderling overleg over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit, ook als dit in aanwezigheid van het zorgkantoor of de gemeente is, is strijd met het kartelverbod omdat het volgens de ACM leidt tot het risico dat er concurrentiegevoelige informatie wordt uitgewisseld die vervolgens de onderhandelingen met het zorgkantoor in negatieve zin zou kunnen beïnvloeden.

Arts krijgt inschrijving BIG-register terug

17-09-2014 |

In hoger beroep heeft de Raad van State op 17 september 2014 geoordeeld (ECLI:NL:RVS:2014:3414) dat de minister de inschrijving van een arts in het BIG-register ten onrechte had doorgehaald.

Hoge Raad: maatstaf aansprakelijkheid gevolmachtigde; gehandeld in persoon of als bestuurder?

15-09-2014 |

Op 5 september 2014 (ECLI:NL:HR:2014:2628) heeft de Hoge Raad het normkader voor de aansprakelijkheid van een gevolmachtigde jegens zijn volmachtgever verduidelijkt. De hoedanigheid van de gevolmachtigde - in persoon of als bestuurder van een vennootschap - is bepalend voor de maatstaf aan de hand waarvan de vraag of een gevolmachtigde door zijn handelen aansprakelijk is voor schade van zijn volmachtgever, dient te worden beantwoord. De Hoge Raad grijpt dit arrest tevens aan om het Spaanse villa-arrest te verhelderen.

Workshop WWZ 25 september 2014

14-09-2014 |

KBS Advocaten organiseert een open workshop voor cliënten en belangstellenden over de wetswijzigingen die de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)voor het arbeidsrecht met zich mee brengt. De wijzigingen die ingaan per 1 januari 2015 betreffen vooralsnog alleen het flexrecht. Het ontslagrecht wordt gewijzigd met ingang van 1 juli 2015. Met deze workshop bent u in één middag op de hoogte van de gevolgen van de WWZ voor uw organisatie.

Opdracht tot levering en plaatsing van een buitendeur; consumentenkoop, aanneming van werk of beide?

11-09-2014 |

In de uitspraak van het Hof Den Bosch van 9 september jl. stond de vraag centraal of de opdracht tot levering en plaatsing van een buitendeur moet worden aangemerkt als consumentenkoop, aanneming van werk of toch als een gemengde overeenkomst. Het antwoord op deze vraag bepaalt immers welke verjaringstermijn van toepassing is. 

Concurrentie in dezelfde straat door ex-huurder niet onrechtmatig

10-09-2014 |

Het Hof ‘s-Hertogenbosch heeft op 19 augustus 2014 (publicatiedatum 21 augustus 2014; ECLI:NL:GHSHE:2014:2832) geoordeeld over de vordering van een verhuurder in kort geding dat de huurder zich na het einde van de huur zal onthouden van het vestigen van een concurrerende onderneming in de buurt. Sinds 1976 exploiteerde verhuurder een schoenmakerij. In 2004 heeft de verhuurder zijn schoenmakerij (inclusief goodwill en bedrijfsruimte) aan de huurder verhuurd tot eind augustus 2014. Eind 2013 heeft de huurder de huur opgezegd en in februari 2014 laten weten dat hij voornemens is om in augustus/september 2014 een eigen schoenmakerij in dezelfde straat te starten. De verhuurder wilde dat voorkomen voor in ieder geval een substantiële periode na het einde van de huurperiode.

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg

05-09-2014 |

Begin september heeft Minister Schippers de subsidieregeling gepubliceerd voor het faciliteren van medisch specialisten bij de overgang naar integrale tarieven voor medisch specialistische zorg en kaakchirurgie. De regeling is bedoeld om de overstap van vrijgevestigd specialisten naar een dienstverband te versoepelen door voldoening van een tegemoetkoming van maximaal € 100.000,00 per specialist, ten einde (een deel van) de goodwill verbonden aan de over te dragen praktijk aan de medisch specialist te vergoeden.

Geen geldige koopovereenkomst woning

01-08-2014 |

Op 29 juli 2014 (publicatiedatum 30 juli 2014) heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beslist in een geschil over de totstandkoming van een koopovereenkomst voor een woning. Verkoper meende dat een koopovereenkomst tot stand was gekomen en dat kopers de contractuele boete waren verschuldigd na het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn, wegens niet nakoming van hun afname- en betalingsverplichting. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep vangt verkoper echter bot. Er is geen geldige koopovereenkomst tot stand gekomen.

Rechtbank ziet geen bezwaar in elektronisch uitwisselen van medische gegevens via LSP

24-07-2014 |

De rechtbank heeft de vordering van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) om de invoering en verdere ontwikkeling van een systeem voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens (bekend als het landelijk schakelpunt, LSP) te verbieden, afgewezen. De rechtbank oordeelde dat de manier waarop het systeem is ingericht niet in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Vergoeding kosten zorgverlener door verzekeraar, terwijl verzekerde declaratie betwist

21-07-2014 |

Bij arrest van 13 mei 2014 (publicatiedatum 14 juli 2014; ECLI:NL:GHAMS:2014:1775) oordeelde het Gerechtshof Amsterdam over de vergoeding van kosten door een zorgverzekeraar aan de zorgverlener, in dit geval een tandarts. Omdat het verzekerde bedrag onder de (aanvullende) tandartsverzekering niet toereikend was, resulteerde dit in een vordering van de verzekeraar op de verzekerde/patiënt. Volgens de verzekerde had de verzekeraar echter niet tot vergoeding mogen overgaan, omdat geen sprake zou zijn van een medische noodzaak in de zin van de polisvoorwaarden. Voorts zou het volgens de verzekerde aan een geneeskundig behandelplan en begroting hebben ontbroken. Ook zou de behandeling niet goed zijn uitgevoerd.

spacer
interieur