Toon achtergrond

Negatief advies CBP Besluit Langdurige Zorg

10-07-2014 |

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft bezwaren tegen het conceptbesluit langdurige zorg. Hierin worden bepalingen van de Wet langdurige zorg uitgewerkt. Bij de parlementaire behandeling van die wet had de privacytoezichthouder ook al negatief geadviseerd, en het wetsvoorstel is toen vervolgens aangepast. Nu komen dezelfde problemen echter weer terug in het uitvoeringsbesluit, en dat is volgens het CBP niet de bedoeling.

Brand in woonboerderij: aannemer aansprakelijk?

04-07-2014 |

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 juli 2014 tussenarrest gewezen in een zaak over een uitgebrande woonboerderij (ECLI:NL:GHARL:2014:5243). Enkele maanden voor het ontstaan van de brand had een aannemer een nieuwe afvoerbuis aangebracht in het oude, gemetselde rookkanaal van de woonboerderij. De (gesubrogeerde) verzekeraar van de eigenaar van de woonboerderij stelde de aannemer aansprakelijk en vorderde schadevergoeding. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen. In hoger beroep heeft het hof thans een deskundigenbericht gelast. Daarnaast laat het hof zich uit over de bewijslast ten aanzien van het causaal verband tussen de brand en de schade, de relevantie van de deskundigheid van de opdrachtgever, de zorgplicht van de aannemer en de vraag of sprake is van eigen schuld bij de opdrachtgever.

Zijn ook dochtermaatschappijen verzekeringnemer?

03-07-2014 |

Deze vraag stond centraal in het arrest van de Hoge Raad van 27 juni 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1558). Een ondernemer exploiteerde een groothandel in poot- en consumptieaardappelen via een drietal aan elkaar gelieerde vennootschappen, respectievelijk een holding en twee dochters (X en Y). In 2005 werd deze onderneming beëindigd, waarna dochter Y in opdracht van dochter X een aantal loodsen aan derden verhuurde (als opslagruimte voor particulieren en voor boten). Vervolgens werd met ingang van 1 januari 2006 de aansprakelijkheidsverzekering aangepast. De holding werd als verzekeringnemer opgegeven en als verzekerd risico de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer in de hoedanigheid van “eigenaar/exploitant van een uitzendbureau, tevens verhuur van onroerend goed”. In 2007 brak brand uit in twee loodsen. In die loodsen bevonden zich spullen van huurders. De huurders hielden dochter Y aansprakelijk voor hun schade als gevolg van de brand.  Dochter Y claimden deze schade onder de verzekering van de holding, maar de verzekeraar gaf niet thuis. Terecht?

Advies Raad van State wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum topinkomens

03-07-2014 |

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het wettelijke bezoldigingsmaximum verlaagt van de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. Het wetsvoorstel is op 1 juli 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden.

Discussie over winstuitkering ziekenhuizen

27-06-2014 |

Minister Schippers (Volksgezondheid) wil het voor aanbieders van medisch-specialistische zorg onder voorwaarden mogelijk maken om winst uit te keren aan investeerders. SP, PVV, CDA en ChristenUnie zijn kritisch.

Geen beroep op clausule uitsluiting aansprakelijkheid door grote professionele partij jegens ZZP’er

23-06-2014 |

Rechtbank Den Haag heeft op 28 mei 2014 (publicatiedatum 16 juni 2014; ECLI:NL:RBDHA:2014:6526) vonnis gewezen waarin de uitsluiting van schade in algemene voorwaarden centraal staat. Eiseres, aanbieder van sportmassage- en blessurepreventie opleidingen, had met KPN een overeenkomst gesloten voor de externe opslag van bestanden op haar computer en harde schijf (back-up overeenkomst). Toen de computer van eiseres crashte, heeft KPN bij het sluiten van het oude account en het openen van een nieuw account verzuimd om de bestanden uit het oude account naar het nieuwe account over te hevelen. Alle bestanden van eiseres waren daardoor niet meer toegankelijk, met schade tot gevolg. Eiseres heeft KPN aansprakelijk gesteld voor haar schade. KPN beriep zich op het exoneratiebeding in haar algemene voorwaarden, op grond waarvan aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten. Eiseres stelde met succes dat dit beroep onredelijk bezwarend is, op grond van de zogenaamde ‘grijze lijst’ (artikel 6:237 aanhef en onder f BW).

Hoge Raad: incassokosten verschuldigd na één aanmaning (veertiendagenbrief)

17-06-2014 |

Bij arrest van 13 juni 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1405) heeft de Hoge Raad de (prejudiciële) vraag of een consument-schuldenaar reeds een vergoeding voor incassokosten is verschuldigd na ontvangst van één aanmaning (de zogenaamde veertiendagenbrief) bevestigend beantwoord. Verdere incassohandelingen zijn niet vereist. Als er dus niet tijdig is betaald, de veertiendagenbrief door de consument-schuldenaar is ontvangen en ook binnen deze veertien dagen geen betaling is gevolgd, is de consument-schuldenaar gehouden de incassovergoeding te voldoen. De hoogte van de vergoeding is genormeerd (Besluit genormeerde vergoeding voor buitengerechtelijke incassohandelingen) en hangt af van de hoogte van de verschuldigde hoofdsom.

Franchiseovereenkomst kwalificeert mede als huurovereenkomst, huurbescherming tot gevolg.

17-06-2014 |

Bij vonnis van 29 april 2014 (publicatiedatum 12 juni 2014; ECLI:NL:RBROT:2014:4701) oordeelde de voorzieningenrechter over de eigenhandige ontmanteling van een in franchise gegeven wasstraat door de franchisegever. De franchisegever had de wasstraat betreden, de sloten veranderd en de computerprogramma’s verwijderd, als gevolg waarvan de franchisenemer de wasstraat niet meer zelf kon exploiteren. Voorts had de franchisegever de franchiseovereenkomst ontbonden. Aanleiding was het uitblijven van betaling van de franchisevergoeding. De voorzieningenrechter maakte echter korte metten met deze wijze van eigenrichting en gelastte de franchisegever de wasstraat weer ter vrije beschikking van de franchisenemer te stellen, wegens huurbescherming.

Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit treedt terug

17-06-2014 |

Minister Schippers heeft vandaag aan de Tweede Kamer laten weten dat beide leden van de Raad van Bestuur van de NZa hun functie per direct ter beschikking hebben gesteld. Dit naar aanleiding van recente berichtgeving in de media over de bestuurskosten van de NZa, zo schrijft minister Schippers vandaag aan de Tweede Kamer.

Wet Werk en Zekerheid aangenomen

13-06-2014 |

De Eerste Kamer heeft op 10 juni 2014 de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op aandringen van de Eerste Kamer heeft minister Asscher toegezegd dat de beoogde wijzigingen inzake flexibele arbeidsrelaties niet al op 1 juli 2014 maar pas op 1 januari 2015 intreden.

spacer
interieur