Toon achtergrond

Actief volgbeleid bij prostaatkanker juridisch bekeken

30-01-2015

Recent verscheen in het American Journal of Clinical and Experimental Urology een artikel waarin onderzoekers (Lionne Venderbos en Monique Roobol) van het Eramsus MC tezamen met August de Hoogh het actieve volgbeleid bij prostaatkanker vanuit een juridisch perspectief bekeken.

Nederlands arbeidsrecht van toepassing op buitenlandse zustervennootschappen transportonderneming

14-01-2015

De rechtbank in Den Bosch heeft geoordeeld dat op de werknemers van buitenlandse zustervennootschappen van een Nederlands transportbedrijf de Nederlandse arbeidswetgeving van toepassing is, als de transporten vanuit Nederland worden gecoördineerd en uitgevoerd.  Belonen beneden Cao-loon is in die situatie volgens de rechter niet toegestaan.

Jansen (Steur) opnieuw onderzocht

12-01-2015

De voormalig neuroloog Jansen (Steur) werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar. Zowel het Openbaar Ministerie als Jansen ging tegen dit vonnis in beroep. De zaak is nu aanhangig bij het gerechtshof.

Ontslagbesluit voor payrolling

05-01-2015

Per 1 januari 2015 is voor payrolling het ontslagbesluit aangepast. Payrollwerknemers krijgen bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst dezelfde ontslagbescherming als de eigen werknemers van de inlenende werkgever. Bij het eindigen van de inleenopdracht moet de payrollwerkgever hen afspiegelen over de werknemerspopulatie van de inlener.

Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

22-12-2014

Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt gaat een zwarte lijst bijhouden van medewerkers van verpleeg- en verzorgingstehuizen die over de schreef zijn gegaan. Diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag worden geregistreerd in een centraal register dat kan worden geraadpleegd door de deelnemende werkgevers. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft het bijhouden van deze zwarte lijst goedgekeurd.

Leidraad uitwisselen van informatie afbouw WLZ

16-12-2014

Zorgkantoren, gemeenten en aanbieders van langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning die invulling moeten geven aan de veranderingen in de zorgvraag en in de organisatie van het zorgaanbod moeten informatie kunnen uitwisselen om de transitie in goede banen te leiden. De Mededingingswet stelt echter beperkingen aan de uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie tussen (potentiële) concurrenten. Om partijen inzicht te geven wat wel en niet is toegestaan heeft de ACM op 15 december jl. een leidraad “Uitwisselen van informatie voor afbouw van capaciteit in de langdurige zorg binnen de kaders van de Mededingingswet” gepubliceerd in welke fases collectief overleg is toegestaan.

Rechters anticiperen (niet) op de WWZ

08-12-2014

Afgelopen juni heeft de Eerste Kamer de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Het nieuwe ontslagrecht zal per 1 juli 2015 in werking treden. De kantonrechtersformule vervalt. Daarvoor in de plaats komt een transitievergoeding en een vergoeding naar billijkheid. De transitievergoeding is lager dan de huidige ontslagvergoeding die is gebaseerd op de kantonrechtersformule. Onduidelijkheid heerst over de vraag of rechters nu al op het nieuwe ontslagrecht anticiperen.

Minister Schippers werkt aan beroepsverbod in het tuchtrecht

05-12-2014

Minister Schippers van VWS werkt aan een beroepsverbod binnen het tuchtrecht. De minister doet dit voorstel in reactie op de evaluatie van de Wet BIG. Uit de evaluatie blijkt volgens de minister dat de wet een goede basis biedt om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen en de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen. De onderzoekers doen aanbevelingen om dit doel nog beter te bereiken. De minister neemt hiervoor onder andere de volgende maatregelen.

Zorgplicht werkgever omvat meer dan het geven van veiligheidsinstructies

05-12-2014

Is het voldoende om een werknemer aanwijzingen te verstrekken om zoveel mogelijk te voorkomen dat de werknemer schade lijdt? Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in deze zaak wel, maar niet volgens de Hoge Raad.

Waarschuwing: kortere termijn depot jaarrekening voor DGA’s.

04-12-2014

Met de invoering van de nieuwe wetgeving omtrent de zogenaamde Flex-BV’s is een bijkomend effect ontstaan voor de termijn van deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Als de directeur dezelfde is als de aandeelhouder – hetgeen met holding-structuren veelal het geval is – zal de jaarrekening van de holding en van de dochtervennootschap uiterlijk 8 december aanstaande bij de Kamer van Koophandel moeten worden gedeponeerd in plaats van binnen de voorheen geldende termijn tot 31 januari a.s.

spacer
interieur