Nieuws

Nieuwe partner bij KBS Advocaten

23-11-2016

KBS Advocaten N.V. te Utrecht heeft per 1 januari 2017 mr. N.C. (Nadia) Haase aangetrokken als partner voor de sectie Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht.

Wat doet de IGZ met meldingen?

16-11-2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een document gepubliceerd, waarin wordt aangegeven welke meldingen de IGZ recentelijk ontvangen heeft en wat daarmee gedaan is.

Wijzigingen transitievergoeding

07-11-2016

De minister van SZW heeft een wetsvoorstel ingediend dat twee ingrijpende wijzigingen met zich mee brengt voor de ontslagpraktijk. Ten eerste bepaalt het voorstel dat de werkgever wordt gecompenseerd voor de kosten van de transitievergoeding bij een ontslag wegens ziekte. Ten tweede zal de werkgever geen transitievergoeding hoeven te betalen bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen als in een cao al een voorziening is opgenomen. De beoogde inwerkingtreding van beide wijzigingen is 1 januari 2018.

Prijstransparantie in de ziekenhuiszorg nog ver weg

04-11-2016

In haar brief aan de Tweede Kamer van 3 november 2016 heeft minister Schippers haar beleidsconclusies kenbaar gemaakt naar aanleiding van een expertbijeenkomst op 11 oktober 2016 over transparantie van ziekenhuistarieven. Kort gezegd komen deze conclusies erop meer dat het streven naar transparantie van ziekenhuistarieven nuttig en wenselijk is, maar praktisch gezien vooralsnog erg moeilijk uitvoerbaar.

Wat betekent de vervanging van de Wkcz door de Wkkgz voor het klachtrecht van Bopz-patiënten?

01-11-2016

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De Wkkgz bevat bepalingen over (onder meer) het verlenen van goede zorg en het melden van incidenten en calamiteiten. De Wkkgz bevat ook bepalingen over wat er moet gebeuren wanneer patiënten een klacht hebben over verleende zorg. Deze ‘klachtenbepalingen’ zijn in de plaats getreden van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). Op 1 januari 2017 moeten zorgaanbieders hun klachtenreglementen volledig in overeenstemming met deze klachtenbepalingen hebben gebracht.

Geestelijke stoornis tijdens getroffen schikking ter comparitie?

01-11-2016

In de meeste dagvaardingszaken gelast de rechter op een zeker moment een comparitie van partijen. Een comparitie van partijen is een verschijning van partijen ten overstaan van de rechter. Het doel van zo een comparitie kan zijn 1) het beproeven van een schikking tussen partijen, 2) het verkrijgen van inlichtingen en/of 3) het overleggen met partijen over het vervolg van de procedure.

Afluisteren telefoongesprek onrechtmatig?

31-10-2016

Het komt tegenwoordig steeds meer voor dat gesprekken door één van de gesprekspartners worden opgenomen zonder dat de andere gesprekspartner daarvan op de hoogte is. De vraag die vervolgens rijst is of een dergelijk heimelijk opgenomen gesprek als onrechtmatig kan worden aangemerkt.

Uitbreiding verplichting zorgaanbieder persoonsgegevens te verstrekken aan een zorgverzekeraar

28-10-2016

Op 13 september 2016 heeft de Tweede Kamer (redelijk geruisloos) het wetsvoorstel 33.980 aangenomen, inhoudende het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg.

Kind en medisch wetenschappelijk onderzoek

27-10-2016

De kogel is door de kerk. Na jaren van (parlementair en maatschappelijk) debat worden de mogelijkheden om medisch wetenschappelijk onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen verruimd.

Onterechte opname in psychiatrisch ziekenhuis

19-10-2016

Patiënte eist en krijgt 29.700,- euro schadevergoeding.