Nieuws

Medilex: Algemene verordening gegevensbescherming in de zorg (AVG)

01-02-2018

Medilex organiseert op 25 mei 2018 een informatiebijeenkomst over de AVG en de gevolgen die de nieuwe privacyvoorschriften hebben voor zorgaanbieders. Mrs. Erik Luijendijk en Niels van den Burg verzorgen een ochtendsessie met als onderwerp Privacy in de zorg en de AVG . O.a. de heer C. van Balen, senior inspecteur van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zal een toelichting geven over de rol van de AP als toezichthouder.

Let op tijdige jaarverantwoording

01-02-2018

Zorginstellingen als bedoeld in de Regeling Toelating Zorginstellingen moeten op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen jaarlijks vóór 1 juni van het jaar, volgend op het verslagjaar verantwoording afleggen over hun prestaties.
(Zie: www.jaarverantwoordingzorg.nl).

Afsluiten WAM-verzekering op de dag van het ongeval?

01-02-2018

Nadat een bromfietsbestuurder op 11 juli 2013 in de middag een verkeersongeval heeft veroorzaakt, vraagt de echtgenote van die bestuurder dezelfde dag in de avond een aansprakelijkheidsverzekering (verplichte WAM-verzekering) voor de bromfiets aan. De verzekering biedt dekking vanaf het tijdstip van de aanvraag. Er is geen dekking met terugwerkende kracht overeengekomen.

Seminar - Privacy in de zorg en de AVG 15-03-2018

01-02-2018

Per 1 januari 2018 zijn zorginstellingen in de zin van de Wkkgz die op grote schaal gegevens verwerken verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De Nederlandse wetgever loopt hiermee vooruit op de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018.

Geen rechtsgeldige cessie aan zorgaanbieder

28-01-2018

Waar moet een zorgaanbieder op letten bij overname van een vordering van de patiënt op zijn of haar zorgverzekeraar?

Is arbodienst aansprakelijk voor loonsanctie werkgever?

25-01-2018

Kan een arbodienst civielrechtelijk aansprakelijk zijn wegens wanprestatie?

Eerste Kamer neemt Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz aan

24-01-2018

Op 23 januari 2018 stemde de Eerste Kamer voor de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz. Deze wetten zullen naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden en dan de huidige Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) vervangen.

Controleer de telefoondoorschakeling aan het begin van een spoeddienst!

23-01-2018

Het is de verantwoordelijkheid van de dienstdoende tandarts om zich ervan te vergewissen of daadwerkelijk sprake is van telefonische bereikbaarheid in spoedsituaties, zo overwoog het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam.

Ongeval binnen of buiten werktijd? De kracht van een getuigenverklaring

23-01-2018

Een caissière, in dienst bij ALDI, rekent op 7 september 2010 na sluitingstijd boodschappen voor eigen gebruik af, waarna zij ten val komt bij de inpaktafel. De vloer is daar nat, omdat de caissière tien minuten daarvoor de vloer had gedweild. De caissière stelt ALDI aansprakelijk. ALDI wijst de aansprakelijkheid af. Een getuige, toentertijd ook werkneemster van ALDI, heeft direct na het ongeval een verklaring afgelegd. Tijdens een voorlopig getuigenverhoor, dat zes jaar na het ongeval plaats vindt, legt deze inmiddels oud-werkneemster een andersluidende verklaring af.

Wetsvoorstel BIG-II in consultatie

22-01-2018

Onlangs is een concept-wetsvoorstel online gekomen, waarmee de Wet BIG op een aantal punten wordt gewijzigd.