Nieuws

Organisator klimcursus en school niet aansprakelijk voor ongeval leerling

20-12-2011

Op 8 november 2011 heeft het Gerechtshof Amsterdam (LJN: BU7821) beslist dat zowel de organisator van een klimcursus als de school niet aansprakelijk is voor de gevolgen van de val van een leerling tijdens een klimcursus.

Ontbinding huurovereenkomst bedrijfsruimte na brand

19-12-2011

Op 27 mei 2011 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de ontbinding van een huurovereenkomst (290-bedrijfsruimte) nadat het gehuurde pand was verwoest door brand. Pas na ruim zes maanden hadden de huurders de overeenkomst ontbonden. Ondanks dit ruime tijdsverloop heeft de ontbinding stand gehouden.

Grotere rol van de NZa en IGZ bij fusies in de zorg

16-12-2011

Tot op heden wordt een fusie in de zorg over het algemeen door de Nederlandse Mededingingsautoriteit beoordeeld aan de hand van mededingingsrechtelijke uitgangspunten, waarbij de Nederlandse Zorgautoriteit een zienswijze geeft over de markt en de gevolgen van de fusie op de concurrentie. Uitgangspunten als kwaliteit van zorg en continuïteit van zorg worden hierbij niet tot nauwelijks meegenomen.

Zorginstellingen gedupeerd door wasserijkartel!

15-12-2011

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft vastgesteld dat vier grote wasserijen vanaf 1 januari 1998 de Nederlandse wasserijmarkt hebben verdeeld, waardoor de concurrentie werd beperkt. Hierdoor hebben met name veel zorginstellingen jarenlang te veel betaald.

Zorgverzekeringswet niet in strijd met Europese regelgeving

14-12-2011

Een ingezetene van Belgie kreeg vanaf 1 mei 1991 een pensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet. Na de wijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is door het College voor Zorgverzekeringen vanaf 1 januari 2006 ingevolge artikel 69 van de Zvw in verbinding met artikel 33 van Vo 1408/71 een bijdrage ingehouden op het pensioen, op de grond dat de betrokkene ingevolge de artikelen 28 of 28bis van Vo 1408/71 recht heeft op verlening van verstrekkingen bij ziekte in zijn woonland ten laste van Nederland, ook al zou hij niet ingeschreven zijn ingevolge artikel 29 van Verordening (EEG) nr. 574/72 bij het bevoegde orgaan van zijn woonland en bijgevolg ook geen aanspraak zou maken op deze verstrekkingen. Tegen de inhouding maakte de pensioengerechtigde bezwaar.

Motiveringsplicht bij volgen van een bepaalde deskundige

13-12-2011

De Hoge Raad heeft op 9 december jl. in een medische aansprakelijheidszaak waarin meerdere deskundigen verschillende conclusies op het handelen van de betrokken artsen hadden gegeven, toegelicht dat voor de rechter een beperkte motiveringsplicht geldt ten aanzien van zijn beslissing om de bevindingen van deskundigen al dan niet te volgen. Wel dient de rechter bij de beantwoording van de vraag of hij de conclusies waartoe een deskundige in zijn rapport is gekomen in zijn beslissing zal volgen, alle terzake door partijen aangevoerde feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen en op basis van die aangevoerde stellingen in volle omvang te toetsen of aanleiding bestaat van de in het rapport geformuleerde conclusies af te wijken.

Preoperatieve voorlichting

12-12-2011

De rechtbank Arnhem heeft bij vonnis d.d. 23 november jl. bevestigd dat behandelaars niet alle mogelijke complicaties met een patiënt dienen te bespreken, maar dat bij de preoperatieve voorlichting dient te worden gewezen op normale, voorzienbare risico’s die aan een ingreep verbonden zijn.

Antwoord op kamervragen over vermeend onjuist declareren artsen

09-12-2011

De minister van VWS heeft uitgebreid antwoord gegeven op kamervragen die waren gesteld over het onderzoek waaruit zou blijken dat er voor een bedrag van 1 miljard euro onjuist gedeclareerd zou worden door artsen.

EPD komt er mogelijk toch

09-12-2011

Het wetsvoorstel dat deelname van hulpverleners aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) verplicht moest maken is door de Eerste Kamer verworpen. Desondanks wordt door de betrokken veldpartijen (bv. huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, zorgverzekeraars) bekeken of het EPD toch niet verder ingevoerd kan worden. Inmiddels is hierover overeenstemming bereikt, zo melden verschillende media. Aangegeven wordt dat aansluiting van hulpverleners in het EPD-systeem weliswaar niet wettelijk verplicht zal worden, maar als een kwaliteitseis van verzekeraars zal gelden.

Diagnose ADHD nog niet gesteld, maar was er al wel

07-12-2011

Een verzekerde doet een beroep op de door haar gesloten woonlastenverzekering vanwege klachten die worden veroorzaakt door ADHD. Deze diagnose is pas bij betrokkene gesteld nadat zij de verzekering had gesloten. Wel had betrokkene voor het sluiten van de verzekering al soortgelijke klachten als die thans tot uitval leiden. De verzekering biedt geen dekking tegen ten tijde van het afsluiten van de verzekering al bestaande ziektes. De verzekeraar weigert dekking, stellende dat de ADHD, alhoewel nog niet gediagnosticeerd ten tijde van het sluiten van de verzekering, wel een reeds bestaande ziekte was. De rechtbank volgt de verzekeraar hierin.