Nieuws

Materiële controle

02-03-2012

Op 1 maart jl. publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het rapport ‘rechtmatigheid uitvoering zorgverzekeringswet’. De NZa concludeert daarin dat zorgverzekeraars beter ‘materiële controles’ moeten uitvoeren en heeft een aantal onder hen daartoe ook concreet opdracht gegeven.

Naming en shaming: Schippers wil alle tuchtmaatregelen openbaar

02-03-2012

Minister Schippers heeft donderdag jl. in de Tweede Kamer gezegd dat zij alle maatregelen die door tuchtcolleges worden opgelegd openbaar wil maken en gemakkelijk voor patienten raadpleegbaar.De Eerste Kamer heeft al een wetsvoorstel aangenomen waarin is bepaald dat van alle maatregelen, behalve de lichtste maatregel van waarschuwing, een aantekening komt in het BIG register, maar de Minister wil dit dus nog verder uitbreiden.
Naming en shaming wordt steeds gebruikelijker in de zorg. De KNMG is hier tegen omdat een opgelegde tuchtmaatregel niets hoeft te zeggen over de kwaliteit van de arts. Vreemd is ok dat bijvoorbeeld bij advocaten juist bewust wordt afgezien van het openbaar maken van lichte maatregelen om een advocaat niet eeuwig te achtervolgen met een relatief geringe misstap. Waarom zou dat niet voor artsen gelden?

Verkopende partij hoeft concentratie niet te melden

28-02-2012

Op grond van artikel 34 Mededingingswet (Mw) is het verboden een concentratie tot stand te brengen voordat het voornemen daartoe aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is gemeld en vervolgens vier weken zijn verstreken. In een procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven lag de vraag voor of ook de verkopende partij gehouden is een dergelijke melding te doen. A had haar aandelen in vennootschap E verkocht aan D, waardoor D volledige zeggenschap verkreeg in E. De concentratie was tot stand gebracht zonder melding bij de NMa. De NMa had zowel aan A als een D een boete opgelegd wegens overtreding van artikel 34 Mw.

Raad van State laat bevel tegen tandarts in stand

28-02-2012

De Raad van State heeft het beroep van een tandarts tegen een door de Inspecteur voor de Gezondheidszorg afgegeven bevel ongegrond verklaard. Bij besluit van 26 augustus 2009 had de Inspecteur aan de tandarts het bevel gegeven om met onmiddellijke ingang de praktijkvoering als tandarts te staken en gestaakt te houden totdat uit inspectieonderzoek zou zijn gebleken dat voor de praktijkvoering in het algemeen en de praktijkhygiëne in het bijzonder werd voldaan aan de vigerende beroepsnormen. Voorts heeft de Inspecteur dit bevel openbaar gemaakt.Op 26 augustus 2009 had de Inspecteur naar aanleiding van een melding onaangekondigd een onderzoek ingesteld in de tandartspraktijk van de tandarts, die op dat moment in Spanje verbleef, ter beoordeling, of deze praktijk voldeed aan de voorwaarden van verantwoorde zorg. Tijdens dit onderzoek heeft de Inspecteur een aantal tekortkomingen in de praktijkvoering geconstateerd, die een ernstig gevaar vormen voor de patiëntveiligheid. Daarop heeft de Inspecteur heeft het bevel gegeven.

BTW truc mislukt

17-02-2012

De Hoge Raad heeft op 10 februari jl. geoordeeld dat een ziekenhuis niet via een BV constructie BTW betaling voor apparatuur kan ontlopen.

Gesteggel over gezamenlijk telefoonnummer bij vereffening maatschap fysiotherapie

16-02-2012

Twee maten die gezamenlijk een praktijk voor fysiotherapie hadden, hebben de samenwerking beëindigd, maar de maatschap is nog niet vereffend. Tot het vermogen van de oude maatschap behoort het gezamenlijk telefoonnummer. Aan de orde is of de ene maat het nummer onrechtmatig heeft meegenomen naar zijn nieuwe praktijkruimte.

Wetsvoorstel verbetering huurbescherming huurders van bedrijfsruimte

14-02-2012

Het initiatief wetsvoorstel tot verbetering van de positie van huurders van bedrijfsruimte is op 13 februari jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Zowel de Ministerraad als de Raad van State hebben met het wetsvoorstel reeds ingestemd. Het wetsvoorstel is bedoeld om met name de belangen van winkeliers beter te beschermen tegen opzegging van de huur door de verhuurder wegens renovatie.

Beklagzaak over kennisneming patiëntendossiers door OM via IGZ

10-02-2012

In een beklagzaak van een gynaecoloog/medisch directeur van een privekliniek betreffende de kennisneming van o.a. patiëntendossiers heeft de AG van de Hoge Raad een belangrijke conclusie gewezen. Centraal staat de vraag hoe zelfstandig de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) mag omgaan met het van de arts afgeleide verschoningsrecht t.a.v. patiëntendossiers die de IGZ i.h.k.v. toezicht heeft verkregen.

Vergoeding positief contractsbelang bij afgebroken onderhandelingen afgewezen

09-02-2012

In zijn arrest van 7 februari 2012 heeft het Gerechtshof ‘s-Gravenhage (LJN: BV2877) de gevorderde vergoeding van het positef contractsbelang vanwege afgebroken onderhandelingen afgewezen.
Voor een dergelijke vergoeding dient sprake te zijn van uitzonderlijke omstandigheden. Die omstandigheden zijn niet gebleken.

Polisvoorwaarden van Menzis in strijd met Zorgverzekeringswet

08-02-2012

Het CBB heeft recent geoordeeld dat de door Menzis in 2010 gehanteerde polisvoorwaarden waarin voorwaarden werden verbonden aan de terhandstelling en/of toediening van een aantal geneesmiddelen strijdig zijn met de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) had naar aanleiding van een verzoek van belanghebbenden om op basis van artikel 83 lid 3 Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) handhavend tegen Menzis op te treden, nog geconcludeerd dat van strijd met de Zvw geen sprake was.