Nieuws

Hoge Raad laat uitspraak in Implanonzaak in stand

10-01-2011

De Hoge Raad der Nederlanden heeft het cassatieberoep dat door de patiënte was ingesteld tegen het arrest van het Gerechtshof Amsterdam verworpen.

Gedragscode SRA in werking op 1 oktober 2010

04-10-2010

Sinds 1 oktober jl. heeft de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) een nieuwe Gedragscode.

Cliëntenraad start enquêteprocedure

03-05-2010

De Centrale Cliëntenraad van Stichting Zorgcentra De Betuwe (CCR) is met haar Raad van Bestuur (RvB) in conflict gekomen over onder andere de vaststelling van cliëntgebonden tarieven. De RvB concludeert dat een onwerkbare en niet constructieve situatie is ontstaan. De verhouding tussen de CCR en RvB is vertroebeld. Om die reden heeft het RvB ieder inhoudelijk overleg met de CCR opgeschort en afgehouden.

Wijziging van de Wet op de Lijkbezorging

20-01-2010

Enigszins geruisloos, bijna heimelijk, is op 1 januari jl. een wijziging van de Wet op de Lijkbezorging doorgevoerd die inhoudt dat een behandelend arts in het geval van het overlijden van een minderjarige bij lijkschouwing altijd eerst moet overleggen met een gemeentelijk lijkschouwer alvorens een verklaring van natuurlijk overlijden kan worden afgegeven, dus ook als duidelijk sprake is van een natuurlijke dood.

Verkeersboetes: voor rekening van werknemer of werkgever?

05-10-2009

De Hoge Raad heeft al in 2008 geoordeeld dat verkeersboetes in beginsel voor rekening komen van de chauffeur/werknemer, omdat een wettelijke grondslag voor verhaal op de werkgever/transportonderneming ontbreekt. De Rechtbank Rotterdam is van deze hoofdregel in haar uitspraak van 23 september 2009 afgeweken.

LUMC hoeft wegens verschoningsrecht geen medische gegevens aan OM te verstrekken

30-05-2009

Kern van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 mei jl. is dat het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zich met een beroep op het aan de arts toekomend verschoningsrecht kan verzetten tegen het verstrekken van medische gegevens aan het openbaar ministerie in een strafrechtelijk onderzoek naar de dood van een baby die in het LUMC is opgenomen geweest, ook al hadden de ouders van die baby toestemming gegeven voor het overhandigen van die medische gegevens aan het Openbaar Ministerie.

Gynaecoloog niet aansprakelijk voor verlamming na operatie

17-05-2009

Bij operatie door gynaecoloog loopt benadeelde beschadiging van nervus femoralis (dijbeenzenuw) op, wat leidt tot verlammingsverschijnselen aan rechterbeen. Het Hof achtte het ziekenhuis en de arts bijgestaan door Mr O.L. (Oswald) Nunes van KBS-Advocaten, niet aansprakelijk.

Digitale voorwaarden voor consumenten

10-11-2008

Het was bekend dat de meeste overeenkomsten in de praktijk mondeling worden gesloten en een factuur veelal het enige geschrift vormde, waarmee de overeenkomst werd bevestigd. Met de opkomst van het internet en met de professionalisering in de vele managementlagen van het bedrijfsleven is daarin verandering gekomen.

Bestuurders met een tegenstrijdig belang

15-08-2008

Sinds 2002 is in de jurisprudentie nogal wat stof opgewaaid over besluiten door besturen, waarbij de bestuurder (persoonlijk of als vennootschap) een tegenstrijdig belang had met dat van de bestuurde vennootschap. Dergelijke besluiten staan bloot aan een nietigheidsberoep door latere bestuurders, teleurgestelde aandeelhouders, een curator of andere belanghebbenden.

Verzekeringspolis en algemene voorwaarden ter beschikking stellen per e-mail en/of via het Internet

01-08-2008

Bij de Tweede Kamer is momenteel een wetsvoorstel aanhangig om het toezenden van onderhandse akten langs elektronische weg mogelijk te maken. Het wetsvoorstel zag in eerste instantie met name op het toezenden van verzekeringspolissen en bijbehorende verzekeringsvoorwaarden, maar wordt daar niet toe beperkt. Zo opent het wetsvoorstel voor de gebruiker van algemene voorwaarden bijvoorbeeld de mogelijkheid om in ruimere mate dan thans mogelijk is algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking te stellen.