Nieuws

Bestuurders met een tegenstrijdig belang

15-08-2008

Sinds 2002 is in de jurisprudentie nogal wat stof opgewaaid over besluiten door besturen, waarbij de bestuurder (persoonlijk of als vennootschap) een tegenstrijdig belang had met dat van de bestuurde vennootschap. Dergelijke besluiten staan bloot aan een nietigheidsberoep door latere bestuurders, teleurgestelde aandeelhouders, een curator of andere belanghebbenden.

Verzekeringspolis en algemene voorwaarden ter beschikking stellen per e-mail en/of via het Internet

01-08-2008

Bij de Tweede Kamer is momenteel een wetsvoorstel aanhangig om het toezenden van onderhandse akten langs elektronische weg mogelijk te maken. Het wetsvoorstel zag in eerste instantie met name op het toezenden van verzekeringspolissen en bijbehorende verzekeringsvoorwaarden, maar wordt daar niet toe beperkt. Zo opent het wetsvoorstel voor de gebruiker van algemene voorwaarden bijvoorbeeld de mogelijkheid om in ruimere mate dan thans mogelijk is algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking te stellen.

Aansprakelijkheid voor fraude met tankpassen

31-07-2008

Een paar jaar geleden zijn meerdere transportmaatschappijen slachtoffer geworden van tankfraude. Door – veelal georganiseerde – bendes werden tankpassen gekopieerd en de pincodes werden heimelijk ontfutseld van de chauffeurs. De oliemaatschappijen stelden zich in de meeste gevallen op het standpunt, dat een dergelijke fraude voor rekening en risico van de transporteur kwam. Sommige transportbedrijven zijn daarvoor niet gezwicht en hebben geprocedeerd.

Ziekenhuis niet aansprakelijk voor knappen hechtdraad

10-04-2008

De rechtbank Haarlem heeft bij vonnis van 8 april 2009 geoordeeld dat een ziekenhuis niet aansprakelijk is voor de gevolgen van het knappen van een hechtdraad enkele uren na een uitgevoerde halsslagaderoperatie.