Nieuwsbrief KBS Advocaten | December 2016 | www.kbsadvocaten.nl

Prijstransparantie in de ziekenhuiszorg nog ver weg

In haar brief aan de Tweede Kamer van 3 november 2016 heeft minister Schippers haar beleidsconclusies kenbaar gemaakt naar aanleiding van een expertbijeenkomst op 11 oktober 2016 over transparantie van ziekenhuistarieven. Kort gezegd komen deze conclusies erop meer dat het streven naar transparantie van ziekenhuistarieven nuttig en wenselijk is, maar praktisch gezien vooralsnog erg moeilijk uitvoerbaar.

Lees meer

Nieuwe partner bij KBS Advocaten

KBS Advocaten N.V. te Utrecht heeft per 1 januari 2017 mr. N.C. (Nadia) Haase aangetrokken als partner voor de sectie Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht.

Lees meer

De briljantie van de Wet DBA

De Wet DBA is heftig bekritiseerd: het levert een onwerkbaar systeem op en de belastingdienst zelf zou met de handen in het haar zitten. U heeft in tal van media kunnen lezen en horen dat de aanpassingsmoeilijkheden zo groot zijn, dat staatssecretaris Wiebes invoering van de wet in de ijskast heeft moeten zetten tot 1 januari 2018. Ik hou u voor dat de Wet DBA niet het wangedrocht is waar het voor gehouden wordt, maar een briljante vorm van people management.

Lees meer

Wat doet de IGZ met meldingen?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een document gepubliceerd, waarin wordt aangegeven welke meldingen de IGZ recentelijk ontvangen heeft en wat daarmee gedaan is.

Lees meer

Wijzigingen transitievergoeding

De minister van SZW heeft een wetsvoorstel ingediend dat twee ingrijpende wijzigingen met zich mee brengt voor de ontslagpraktijk. Ten eerste bepaalt het voorstel dat de werkgever wordt gecompenseerd voor de kosten van de transitievergoeding bij een ontslag wegens ziekte. Ten tweede zal de werkgever geen transitievergoeding hoeven te betalen bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen als in een cao al een voorziening is opgenomen. De beoogde inwerkingtreding van beide wijzigingen is 1 januari 2018.

Lees meer

Wat betekent de vervanging van de Wkcz door de Wkkgz voor het klachtrecht van Bopz-patiënten?

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De Wkkgz bevat bepalingen over (onder meer) het verlenen van goede zorg en het melden van incidenten en calamiteiten. De Wkkgz bevat ook bepalingen over wat er moet gebeuren wanneer patiënten een klacht hebben over verleende zorg. Deze ‘klachtenbepalingen’ zijn in de plaats getreden van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). Op 1 januari 2017 moeten zorgaanbieders hun klachtenreglementen volledig in overeenstemming met deze klachtenbepalingen hebben gebracht.

Lees meer

Geestelijke stoornis tijdens getroffen schikking ter comparitie?

In de meeste dagvaardingszaken gelast de rechter op een zeker moment een comparitie van partijen. Een comparitie van partijen is een verschijning van partijen ten overstaan van de rechter. Het doel van zo een comparitie kan zijn 1) het beproeven van een schikking tussen partijen, 2) het verkrijgen van inlichtingen en/of 3) het overleggen met partijen over het vervolg van de procedure.

Lees meer

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden. Afmelden »