KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | Maart 2017 | www.kbsadvocaten.nl

 

Ontslagen wegens diefstal

Een werkneemster van een supermarkt is door haar werkgever op staande voet ontslagen. Ze had een pak Optimel dat over de datum was meegenomen en ook nog een bakje zalmsalade dat over was na een personeelsbarbecue. De rechter vindt dit ontslag op staande voet terecht.

Bespreking arrest over kansschade medische aansprakelijkheid in PIV-Bulletin

In het PIV-Bulletin van deze maand bespreek ik het arrest van de Hoge Raad van 23 december 2016 dat betrekking heeft op kansschade in medische aansprakelijkheidskwesties.

Tweede Kamer stemt in met Wet verplichte ggz

Op 15 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet verplichte ggz (Wvggz). De Wvggz is de beoogde vervanger van de huidige Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz), wat betreft psychiatrische zorg. De Wet Bopz ziet daarnaast ook op psychogeriatrische zorg en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat deze sectoren betreft zal de Wet Bopz worden vervangen door de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wet zorg en dwang). Deze wet is al eerder aangenomen door de Tweede Kamer.

Wel fout, maar geen schade

In sommige medische aansprakelijkheidszaken is er wel sprake van een behandelfout, maar heeft die niet geleid tot gezondheidsschade bij de patiënt. Zo ook in deze zaak bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Patiënt moet stoppen met lastercampagne jegens huisarts

Niet alle uitlatingen (op sociale media) zijn geoorloofd. Dat ondervond ook een patiënt die ontevreden was over zijn (voormalig) huisarts. De Voorzieningenrechter Rotterdam heeft op 8 februari 2017 geoordeeld dat deze persoon moest stoppen met zijn lastercampagne jegens de huisarts op sociale media.

Asscher: “Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars schieten niet structureel tekort bij claimbeoordeling”

Minister Asscher antwoordt dit op kamervragen naar aanleiding van een kritische uitzending van het consumentenprogramma Radar op 23 januari 2017 (‘is AOV een wassen neus?’) over het uitkeringsbeleid van private arbeidsongeschiktheidsverzekeraars.

Géén nieuwe kans voor de maatschap

In haar schriftelijke beantwoording van vragen gesteld door de Tweede Kamer naar aanleiding van het bericht in Zorgvisie “fiscus geeft oude maatschap nieuwe kans”, heeft minister Schippers aangegeven dat van een nieuwe kans geen sprake is.

Garantstelling holding en toch aansprakelijkheid bestuurder?

Geregeld duiken in de jurisprudentie over bestuurdersaansprakelijkheid situaties op, waarin leveranciers extra zekerheden van hun afnemers verlangen. Dat is één van de gevolgen van een voortdurende economische crisis. Na ervaringen met wanbetalingen verlangt men garanties van de debiteur. Zie hier een voorbeeld waarover verschillend kan worden gedacht.

(Z)onder voorbehoud?

Bij het afwikkelen van letselschades is het soms noodzakelijk een voorbehoud te maken voor eventuele toekomstige schade. Dit vraagt, zoals deze uitspraak laat zien, om maatwerk.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »