KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | januari 2018 | www.kbsadvocaten.nl

Doseringsfout verwijtbaar?

Hoe beoordeelt de medische tuchtrechter het verstrekken van onjuiste herhaalmedicatie aan een patiënt?

Iris Degenaar versterkt team van KBS Advocaten

Per 1 januari van dit jaar is het team van KBS versterkt met de komst van mr. I.D. (Iris) Degenaar.

Geen klachtenregeling? Waarschuwing door het Tuchtcollege

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Op grond van die wet moeten zorgaanbieders per 1 januari 2017 voldoen aan alle eisen van die wet, inclusief de in artikel 13 neergelegde verplichting schriftelijk een regeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige afhandeling van klachten.

Ondernemers en rechtsvorm: eens gekozen, blijft gekozen.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft onderzoek gedaan naar de belastingdruk van degenen die voor de inkomstenbelasting (ib) als ondernemers kwalificeren (ib‐ondernemers) en directeur‐grootaandeelhouders (dga’s), op basis van gegevens tussen 2007 en 2014. In december 2017 zijn de resultaten in een Policy Brief gepubliceerd. De Policy Brief geeft onder meer interessante inzichten in de motieven die aan de keuze voor een bepaalde rechtsvorm ten grondslag liggen. Een van de conclusies: de eerste keuze voor een rechtsvorm lijkt veelal de definitieve.

Vanaf 1 januari 2018: verruiming declaratiemogelijkheden e-health medisch specialistische zorg

Vanaf 1 januari 2018 kunnen zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg ook schriftelijke (e-mail of chat) of belconsulten declareren. Voordien konden zij alleen polikliniekbezoeken declareren. De NZa wil hiermee e-healthtoepassingen stimuleren en voorkomen dat patiënten onnodig op de polikliniek moeten komen, ook als een bel- of e-consult al voldoende kan zijn. Voorwaarde is wel dat de patiënt aan het begin van het zorgtraject een gewoon consult op de polikliniek heeft gehad bij de behandelaar.

Workshop en beroepsgeheim

Een schending van het beroepsgeheim komt soms, zoals in deze zaak, uit onverwachte hoek.

Goodwill na faillissement Ruwaard van Putten

Het faillissement van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in 2013 was een dramatische en ook unieke gebeurtenis.

Zorgverzekeraar moet uitkeren en mag niet verrekenen. Vooralsnog.

In kort geding heeft zorginstelling Ciran van zorgverzekeraar VGZ betaling van uitstaande declaraties voor medisch-specialistische revalidatiezorg (MSR) gevorderd. Daarbij eiste zij een verbod op verrekening met eerder uitbetaalde zorggelden waarvan VGZ meende dat die ten onrechte waren uitgekeerd. In eerste aanleg trok Ciran aan het kortste eind, in hoger beroep werd zij alsnog in het gelijk gesteld.

Aanzegging is opzegging

De Hoge Raad heeft in het Constar Plastics arrest van 17 november 2017 geoordeeld dat een aanzegging van het einde van de arbeidsovereenkomst onder omstandigheden gezien kan worden als een opzegging. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, want de werknemer kan - in plaats van bezwaar te maken tegen een dergelijke ‘ongewilde’ opzegging - aanspraak maken op gefixeerde schadevergoeding, de transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Vernietiging van medische dossiers

Hoe moet een arts omgaan met een verzoek van een patiënt om vernietiging van zijn medisch dossier?

Complicaties bij wortelkanaalbehandeling of extractie niet per definitie tuchtrechtelijk verwijtbaar

Dat het optreden van complicaties na een wortelkanaalbehandeling of een extractie niet automatisch tot de conclusie leidt dat er door de betrokken tandarts tuchtrechtelijk verwijtbaar is gehandeld, blijkt uit twee onlangs verschenen uitspraken van het Centraal Tuchtcollege en het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag.

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor misleidende zorgdeclaraties

Verschillende zorgverzekeraars aangesloten bij VGZ hebben de door een kliniek verleende zorg aan verzekerden vergoed, op basis van door deze kliniek uitgeschreven declaraties. Op deze declaraties was Y als zorgverlener vermeld, terwijl X de behandelingen daadwerkelijk bleek te hebben verricht. X en Y exploiteerden de kliniek in de vorm van een vennootschap onder firma (vof). Rechtbank Noord-Holland heeft de vof alsook X en Y op 8 december 2017 hoofdelijk tot vergoeding van de schade van VGZ veroordeeld. Hieronder een toelichting op deze uitspraak.

WMCO en herplaatsing

Het Europese Hof van Justitie heeft twee arresten gewezen waarin hij uitlegt dat de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) ook van toepassing is als er in eerste instantie nog geen sprake is van gedwongen ontslagen, maar waar dat later wel het geval kan zijn. In de praktijk komt vaak voor dat werknemers boventallig verklaard worden en vervolgens soms zeer lange herplaatsingsperioden doorlopen. Het staat dan nog niet vast dat en hoeveel werknemers uiteindelijk voor ontslag zullen worden voorgedragen. Het Hof heeft nu verduidelijkt dat de enkele mogelijkheid dat dit zo is, al de verplichtingen uit de WMCO in het leven roept.

Verpleegkundige en naleven alcoholbeleid

In hoeverre is een verpleegkundige door haar werkgever tuchtrechtelijk aan te spreken op het alcoholbeleid van de zorginstelling waar zij werkt?

Internetconsultatie Besluit Wet zorg en dwang

Op 6 december 2017 is het concept ‘Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten’ (Bzd) gepubliceerd, en ter consultatie op internet geplaatst.

Systeem elektronische uitwisseling patiëntengegevens vooralsnog aanvaardbaar

Op 1 december jl. heeft de Hoge Raad de klachten tegen het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens, de zogenaamde zorginfrastructuur, afgewezen. Het hof had geoordeeld dat die uitwisseling thans aanvaardbaar is. De Hoge Raad laat dat oordeel in stand.

Arts in privé tuchtrechtelijk fout?

Is een arts tuchtrechtelijk aan te spreken op onbetamelijk privégedrag?

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »