KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | februari | www.kbsadvocaten.nl

Dienst? = de BOB zijn

Per januari 2018 zijn de regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen formeel opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee is een lang bestaande set ongeschreven regels voor artsen en coassistenten met patiëntgebonden werkzaamheden geformaliseerd.

Seminar - Privacy in de zorg en de AVG 15-03-2018

Per 1 januari 2018 zijn zorginstellingen in de zin van de Wkkgz die op grote schaal gegevens verwerken verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De Nederlandse wetgever loopt hiermee vooruit op de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018.

Smart en geld

Gaan de smartengeldvergoedingen in Nederland daadwerkelijk omhoog?

Let op tijdige jaarverantwoording

Zorginstellingen als bedoeld in de Regeling Toelating Zorginstellingen moeten op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen jaarlijks vóór 1 juni van het jaar, volgend op het verslagjaar verantwoording afleggen over hun prestaties.
(Zie: www.jaarverantwoordingzorg.nl).

Afsluiten WAM-verzekering op de dag van het ongeval?

Nadat een bromfietsbestuurder op 11 juli 2013 in de middag een verkeersongeval heeft veroorzaakt, vraagt de echtgenote van die bestuurder dezelfde dag in de avond een aansprakelijkheidsverzekering (verplichte WAM-verzekering) voor de bromfiets aan. De verzekering biedt dekking vanaf het tijdstip van de aanvraag. Er is geen dekking met terugwerkende kracht overeengekomen.

Geen rechtsgeldige cessie aan zorgaanbieder

Waar moet een zorgaanbieder op letten bij overname van een vordering van de patiënt op zijn of haar zorgverzekeraar?

Is arbodienst aansprakelijk voor loonsanctie werkgever?

Kan een arbodienst civielrechtelijk aansprakelijk zijn wegens wanprestatie?

Eerste Kamer neemt Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz aan

Op 23 januari 2018 stemde de Eerste Kamer voor de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz. Deze wetten zullen naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden en dan de huidige Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) vervangen.

Controleer de telefoondoorschakeling aan het begin van een spoeddienst!

Het is de verantwoordelijkheid van de dienstdoende tandarts om zich ervan te vergewissen of daadwerkelijk sprake is van telefonische bereikbaarheid in spoedsituaties, zo overwoog het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam.

Ongeval binnen of buiten werktijd? De kracht van een getuigenverklaring

Een caissière, in dienst bij ALDI, rekent op 7 september 2010 na sluitingstijd boodschappen voor eigen gebruik af, waarna zij ten val komt bij de inpaktafel. De vloer is daar nat, omdat de caissière tien minuten daarvoor de vloer had gedweild. De caissière stelt ALDI aansprakelijk. ALDI wijst de aansprakelijkheid af. Een getuige, toentertijd ook werkneemster van ALDI, heeft direct na het ongeval een verklaring afgelegd. Tijdens een voorlopig getuigenverhoor, dat zes jaar na het ongeval plaats vindt, legt deze inmiddels oud-werkneemster een andersluidende verklaring af.

Wetsvoorstel BIG-II in consultatie

Onlangs is een concept-wetsvoorstel online gekomen, waarmee de Wet BIG op een aantal punten wordt gewijzigd.

Arts, assistente en zeeffunctie

In hoeverre mag een huisarts taken overlaten aan zijn praktijkassistente?

Deelgeschil aanhangig vlak voor betekening dagvaarding, wat gaat voor?

Als iemand letselschade oploopt, dan kan hij de veroorzaker van dit letsel daarvoor aansprakelijk stellen. Veelal zal de verzekeraar van de veroorzaker van de schade de schaderegeling verder afdoen. Worden partijen het niet eens over de regeling van de schade, dan is het mogelijk om een deelgeschil bij de rechtbank te starten.

Superviserend arts aansprakelijk?

Hoe ver reikt de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van een superviserend arts?

Vervolg strijd VGZ/Ciran: eigenbeslag doorkruist betalingsgebod

Op 15 december 2017 veroordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zorgverzekeraar VGZ in kort geding om uitstaande declaraties van zorginstelling Ciran te voldoen. Het hof stond bovendien niet toe dat VGZ deze betalingen zou opschorten of inhouden of zou verrekenen met eerder uitbetaalde zorggelden waarvan VGZ meende dat die ten onrechte zijn uitgekeerd, in ieder geval niet totdat daarover definitief in een bodemprocedure wordt beslist. Over deze uitspraak schreef ik eerder een bijdrage (zie link hieronder). Men zou denken dat deze veroordeling -versterkt met een dwangsom- tot betaling zou leiden. Eigenbeslag onder VGZ stak daar een stokje voor.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »