KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | maart 2018 | www.kbsadvocaten.nl

 

De AVG voor de zorg: 12 vragen en antwoorden

Een whitepaper over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de zorgsector is op onze website gepubliceerd.

Een (te) aimabele coach

Kan een budgetcoach jegens een cliënte aansprakelijk zijn voor grensoverschrijdend gedrag?

Een mannelijke budgetcoach begeleidt een vrouwelijke cliënte op financieel gebied. Tijdens een gesprek wordt de vrouw emotioneel en vindt er fysiek contact met de coach plaats. 

Een klacht is gratis advies

Op de website van Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg wordt in een speciale rubriek het tuchtrecht voor de gezondheidszorg belicht vanuit de kant van college, proces, klager en verweerder.

 

Mr. Jenneke Rowel is voorzitter van het Centraal Tuchtcollege. Mr. Caroline Pluijgers is secretaris van regionaal tuchtcollege Amsterdam. Mr. Oswald Nunes belicht het verweerdersperspectief. Mr. Richard Korver het perspectief vanuit de klager.

Arts-assistent in de fout?

Een patiënt wordt door de reumatoloog naar de afdeling interne geneeskunde verwezen voor evaluatie en beleid anemie en hypertensie. De patiënt wordt gezien door een arts-assistent in opleiding tot specialist interne geneeskunde. De arts-assistent was net gestart in haar vierde jaar en daarmee op de helft van haar opleiding.

Het tuchtcollege stelt vast dat de diagnose ijzergebreksanemie ten onrechte is verworpen.

 

In hoeverre is een arts-assistent tuchtrechtelijk aansprakelijk voor een gemiste diagnose?

Aansprakelijk voor letsel van vrijwilliger

De Hoge Raad heeft op 15 december 2017 overwogen dat vrijwilligerswerk niet is uitgesloten van het beschermingsbereik van artikel 7:658 lid 4 BW.

Berisping voor arts die rituele besnijdenissen in AZC verrichtte

Een arts verricht in een asielzoekerscentrum op verzoek van ouders zes rituele besnijdenissen. Bij twee daarvan treden ernstige complicaties op. Het tuchtcollege legt de arts een berisping op.

Gemeenten verzamelen te veel persoonsgegevens bij uitvoering Wmo en Jeugdwet

Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet verzamelen gemeenten meer persoonsgegevens van mensen dan noodzakelijk voor hun zorgvraag. Dit is in strijd met de privacywetgeving. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uit onderzoek naar de manier waarop de gemeenten Nijmegen en Zaanstad persoonsgegevens verwerken in een zelfredzaamheidsmatrix (ZRM).

De eerste evaluatie van de Jeugdwet

De Jeugdwet trad op 1 januari 2015 in werking en bracht een aanzienlijke transformatie met zich, waarmee gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk werden voor het jeugddomein. De onderzoekers constateren dat de transformatiedoelen van de Jeugdwet door zowel gemeenten als aanbieders breed worden gedragen. Tegelijkertijd constateren de onderzoekers dat de transformatie nog niet gereed is en dat een dergelijk grote verandering (meer) tijd kost.

Hulp bij zelfdoding: het mag niet

Het verlenen van hulp bij zelfdoding is strafbaar. En hoewel zich maatschappelijk de lijn lijkt af te tekenen dat stervenshulp mogelijk zou moeten zijn voor mensen, die hun leven voltooid achten, heeft het Hof Den Bosch onlangs stevig uitgehaald door aan Albert Heringa een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden op te leggen voor hulp bij de zelfdoding van zijn (stief)moeder in juni 2008.

Wkkgz : een eerste evaluatie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is op 1 januari 2017 volledig in werking getreden. Het doel van de wet is een effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling.
De minister van VWS heeft een jaarlijkse Wkkgz-monitor toegezegd om inzicht te geven hoe in de praktijk invulling aan de wet wordt gegeven. De eerste monitor Wkkgz is op 8 februari jl. aan de Tweede Kamer gestuurd. Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

Handhaving IGJ versterkt

Op 30 januari 2018 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend met als doel het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ) te versterken. Hieronder worden de belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel samengevat:

Boete bij niet onverwijld melden van een calamiteit

Calamiteiten bij de zorgverlening dienen door de zorgaanbieder onverwijld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ) te worden gemeld. Handelen in strijd met deze verplichting is een overtreding.

Smart en geld

Gaan de smartengeldvergoedingen in Nederland daadwerkelijk omhoog?

Let op tijdige jaarverantwoording

Zorginstellingen als bedoeld in de Regeling Toelating Zorginstellingen moeten op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen jaarlijks vóór 1 juni van het jaar, volgend op het verslagjaar verantwoording afleggen over hun prestaties.
(Zie: www.jaarverantwoordingzorg.nl).

Afsluiten WAM-verzekering op de dag van het ongeval?

Nadat een bromfietsbestuurder op 11 juli 2013 in de middag een verkeersongeval heeft veroorzaakt, vraagt de echtgenote van die bestuurder dezelfde dag in de avond een aansprakelijkheidsverzekering (verplichte WAM-verzekering) voor de bromfiets aan. De verzekering biedt dekking vanaf het tijdstip van de aanvraag. Er is geen dekking met terugwerkende kracht overeengekomen.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »