Nieuwsbrief KBS Advocaten | 06-10-2015 | www.kbsadvocaten.nl

Medische fouten sneller bestraft

Eind september behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz). Behalve dat dit wetsvoorstel zorgaanbieders verplicht aan patiënten ‘goede zorg’ te bieden en een laagdrempelige en effectieve behandeling van patiëntklachten te realiseren, zullen het Openbaar Ministerie (OM) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ook eerder bestraffende maatregelen aan BIG-geregistreerden kunnen gaan opleggen indien zij fouten maken. Wat is het geval?

 

Wet BIG (oud)

Momenteel kunnen artsen strafrechtelijk worden vervolgd voor diverse delicten. Naast het Wetboek van Strafrecht bevat de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) strafbepalingen. Volgens een van die bepalingen - artikel 96 Wet BIG - begaat een arts een strafrechtelijke overtreding indien hij bij het verrichten van een medische handeling 1) buiten zijn deskundigheidsgebied treedt, waarbij hij 2) buiten noodzaak schade of een aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van een ander veroorzaakt. Hierop staat thans een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van € 4.050,-. Indien de arts daarbij ook nog weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat hij schade of een aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van een ander veroorzaakt, dan pleegt hij zelfs een misdrijf. In dat geval riskeert de arts een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van € 8.100,-.

 

Wet BIG (nieuw)

In de voorgestelde wetswijziging wordt het toepassingsgebied van artikel 96 Wet BIG verruimd. De toepassingseis dat een arts bij een medische handeling buiten zijn deskundigheidsgebied treedt vervalt. Het gevolg is dat een arts ook strafbaar handelt indien hij binnen zijn normale deskundigheidsgebied – dus bij zijn dagelijkse medische werk – buiten noodzaak gezondheidsschade bij de patiënt of de aanmerkelijke kans daarop veroorzaakt. Bovendien zijn de strafmaxima verhoogd: een hechtenis van ten hoogste één jaar of een geldboete van € 8.100,- en indien de arts weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat hij gezondheidsschade bij een patiënt of de aanmerkelijke kans daarop veroorzaakt een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of een geldboete van € 20.250,-.

Voorts heeft minister Schippers van VWS aangekondigd dat het begrip ‘veroorzaken van schade’ (aan de gezondheid van een persoon) zal worden vervangen door het ruimere begrip ‘benadeling’.

 

Richting defensieve geneeskunde?

In de wetstoelichting wordt benadrukt dat strafrechtelijke vervolging op basis van (het nieuwe) artikel 96 Wet BIG een ultimum remedium is, dat slechts zal worden ingezet bij ernstige schendingen van het artikel (bij daadwerkelijke gezondheidsschade voor de patiënt) en dat lichtere schendingen bestuursrechtelijk (door de IGZ) zullen worden afgedaan. Niettemin wordt met het nieuwe artikel 96 Wet BIG voor het OM en de IGZ de drempel aanzienlijk verlaagd om tegen BIG-geregistreerden bestraffend op te treden. Het is zeer de vraag of een vergelding van het enkele veroorzaken van de (kans op) gezondheidsschade zich laat rijmen met de praktijk van medische beroepsuitoefening. Immers, hebben veel potentieel kansrijke behandelingen niet tevens het gevaar van (kans op) gezondheidsschade voor de patiënt in zich? De vrees van velen dat het hernieuwde artikel 96 Wet BIG de deur openzet voor een meer defensieve geneeskunde is daarmee niet ongegrond.

Onregelmatigheidstoeslag bij vakantie

Onlangs zijn er door de kantonrechter Den Haag en de kantonrechter Leiden twee uitspraken gedaan die mogelijk grote gevolgen hebben voor de verplichting tot uitbetaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT) over het loon gedurende vakantiedagen.

KNMG bezorgd over straf- en tuchtrecht

De KNMG is onverminderd bezorgd over de recente ontwikkelingen binnen het medisch tuchtrecht en het strafrecht. De boodschap richting politiek is en blijft: hou de tuchtrechter voor de toetsing van kwaliteit en leg andere zaken voor aan het College voor Medisch Toezicht dat hiervoor is bedoeld. Dit maakte de KNMG eind vorige week bekend op haar website. Het volledige bericht is hieronder weergegeven.

Obsolete zorgvorm niet meer gedurende het jaar geschrapt

Zorgverzekeraars Nederland heeft besloten dat de vergoeding voor zorgvormen die niet langer voldoen aan ‘stand van wetenschap en praktijk’ niet langer ook gedurende het verzekeringsjaar mag worden geschrapt. Nieuwe medisch wetenschappelijke inzichten hebben voortaan dus altijd pas 1 januari van het daaropvolgende jaar effect op de vergoeding.

Werkgeversaansprakelijkheid ambulancemedewerker

Een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland illustreert nog eens op welke wijze een vordering van een werknemer tegen een werkgever na een arbeidsongeval door de rechter wordt beoordeeld. Wat was er aan de hand?

Verweer tegen onduidelijke tuchtklachten

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven heeft op 7 september jl. overwogen dat een tuchtklacht betrekking dient te hebben op concrete feiten en gedragingen die expliciet door de klager zelf moeten worden gepresenteerd, omdat anders de betrokken hulpverlener niet in staat is zich tegen de klacht te verweren.

Interactieve kennissessie

De sectie arbeidsrecht van KBS Advocaten organiseert op 19 november 2015 een interactieve kennissessie, waar de eerste er- en aanvaringen met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid aan bod komen.

Leverancier betaalt website terug

Software leverancier moet de aanschafprijs van nieuwe software voor interactief gebruik van een website volledig terugbetalen.

Afmelden »