Nieuwsbrief KBS Advocaten | 08-01-2016 | www.kbsadvocaten.nl

Nieuwe regeling publicatie wachttijden GGZ

Per 1 april 2016 wijzigt de publicatieplicht voor de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Door het verplicht stellen van het publiceren van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de beschikbaarheid van keuze-informatie voor de patiënt en verwijzer vergroten.

Schade en looptijd

Wanneer iemand een ongeval overkomt waarvoor een ander aansprakelijk is, is het vaak lastig om te bepalen hoe het leven van de gekwetste zonder ongeval zich zou hebben ontwikkeld. Om de schade die iemand door een ongeval lijdt vast te stellen moet immers een vergelijking worden gemaakt tussen de situatie met ongeval en de hypothetische situatie zonder ongeval. Daarbij komt het in de regel aan op redelijke verwachtingen omtrent toekomstige ontwikkelingen

Arbeidsrecht: billijke vergoeding

Na bijna een half jaar Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hebben we enig zicht gekregen op de billijke vergoeding in arbeidszaken.

OR en beloningsverhoudingen

Onlangs zijn er twee wetsvoorstellen in behandeling genomen, met het doel om de Wet op de Ondernemingsraden (de WOR) te wijzigen. Het gaat om het consultatievoorstel inzake de rol van de OR bij beloning en pensioen en een initiatiefvoorstel inzake het bevorderen van gelijke beloning van mannen en vrouwen. Het eerste voorstel ziet met name op de topinkomens. Beide voorstellen zijn geïntroduceerd wegens de maatschappelijke onrust over beloningsverhoudingen.

Nieuwe Regeling late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie hebben een nieuwe Regeling voor late zwangerschapsafbreking (na 24 weken) en levensbeëindiging pasgeborenen (tot 1 jaar) opgesteld. Aanleiding is de evaluatie van de huidige Regeling. Doel van de Regeling is het bieden van duidelijkheid, transparantie, het waarborgen van zorgvuldig medisch handelen en het opbouwen van kennis. Met de oude regeling werd dit doel slechts gedeeltelijk bereikt.

De meldplicht datalekken: wat, wanneer, wie en de risico’s

Op 1 januari 2016 gaat de meldplicht datalekken in. Organisaties die persoonsgegevens verwerken en constateren dat sprake is van een ernstig datalek, dienen dit dan onverwijld te melden bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP), per 1 januari a.s. Autoriteit Persoonsgegevens genaamd. Het CBP heeft vandaag de definitieve beleidsregels over deze nieuwe meldplicht datalekken op haar website gepubliceerd.

Grenzen aan klachtgerechtigdheid familie

Een ieder die maar lang genoeg in de zorg werkzaam is en dan met name in de langdurige (thuis)zorg kent ze: de overbetrokken familieleden van de patiënt. Niet zelden bestaan er met de patiënt zelf dan weinig problemen, al dan niet vanwege cognitieve beperkingen (bij de patiënt), maar zijn er grote problemen met de familie. Permanente conflicten, klachten, tuchtzaken en zelfs geweld kunnen dan aan de orde zijn. Het is helaas geen zeldzaamheid.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »