Nieuwsbrief KBS Advocaten | 03-02-2016 | www.kbsadvocaten.nl

 

Alcohol, drugs en medicijnen

De werkgever heeft een verstrekkende zorgplicht ten aanzien van werknemers die te kampen hebben met drank- en/of drugsproblemen. Belangrijk is om een goed alcohol- en drugsbeleid te hebben. Download deze hier.

Schade door schokkende gebeurtenis

Een vrouw rijdt op haar fiets met haar dochtertje achterop. Zij worden aangereden door een vrachtwagen met aanhanger. De gevolgen zijn vreselijk. De vrouw raakt zwaargewond en is blijvend invalide. Het dochtertje overlijdt ter plaatse.

Centraal Tuchtcollege: praktijkhouder tuchtrechtelijk niet verantwoordelijk voor handelen collega’s

Bij beschikking van 19 januari 2016 heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg geoordeeld dat een huisarts als praktijkhouder geen tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid voor andere in de praktijk werkzame BIG-geregistreerde huisartsen draagt.

Ziekenhuizen niet aansprakelijk voor hersteloperaties PIP- implantaten

De zorgaanbieders die gebruik hebben gemaakt van PIP-implantaten bij borstoperaties zijn niet aansprakelijk voor de schade die patiënten hebben geleden en hoeven de kosten voor hersteloperaties niet te vergoeden aan de zorgverzekeraars. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald in een procedure van 21 zorgverzekeraars tegen 27 klinieken/ziekenhuizen.

Medische gegevens met instemming van patiënt verschaffen aan derden: ook hier terughoudendheid

Artsen worden soms door derden, bijvoorbeeld een medisch adviseur van een verzekeraar, om medische informatie van een bepaalde patiënt verzocht. Zo’n verzoek wordt meestal gedaan in de vorm van een vraagstelling over wat de arts bekend is over bepaalde klachten bij die patiënt. Echter, ook indien de patiënt daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven dient een arts zich bij het verschaffen van medische informatie terughoudend op te stellen en zo nodig om een (meer) concrete vraagstelling verzoeken, zo blijkt uit een recente beslissing van het Tuchtcollege te Zwolle (ECLI:NL:TGZRZWO:2015:103).

Clientenvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris nader verklaard

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. In de decemberuitgave van Journaal ggz en recht (2015/6, p. 12-16) bespreekt o.a. mr. Sofie Steen de positie van de volgens de Wkkgz verplichte klachtenfunctionaris.

Wkkgz verplicht VOG bij Wlz

Instellingen die zorg leveren op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn verlicht om een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) in hun bezit te hebben van nieuw personeel. Deze verplichting vloeit per 1 januari 2016 voort uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

“Zorgplicht werkgever geldt ook voor hekwerk en toegangspoort bedrijfsterrein”

In een procedure die onlangs voorlag bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft het hof geoordeeld dat de zorgplicht van de werkgever ook geldt voor het hekwerk, daaronder begrepen de toegangspoort, dat het bedrijfsterrein van de werkgever omgeeft.

Duidelijkheid over euthanasie bij dementie

Het Ministerie van VWS heeft op 17 december 2015 een tweetal handreikingen gepresenteerd inzake het schriftelijke euthanasieverzoek.

Artikel JGGZR over de Wkkgz

Op 6 oktober 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In de laatste editie van het tijdschrift Journaal Ggz en recht bespreken Suzanne Steegmans en August de Hoogh de belangrijkste aspecten van deze nieuwe wet.

Advocaat toegelaten bij politieverhoor van verdachte

De Hoge Raad heeft op 22 december 2015 een voor de strafpraktijk belangrijk arrest gewezen. Kort weergegeven houdt het arrest in dat een aangehouden verdachte vanaf 1 maart 2016 (ook) het recht heeft om zich tijdens een verhoor door de politie te laten bijstaan door een advocaat.

Verantwoordelijkheid opleider en wijze van communiceren

In een recente uitspraak van het RTC Amsterdam stond centraal (1) de verantwoordelijkheid van de opleider voor zijn opleideling en (2) de communicatie tussen huisarts en patiënt.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »