Home Aanbestedingsrecht en zorginkoop door verzekeraars

Aanbestedingsrecht en zorginkoop door verzekeraars

Hoewel zorgverzekeraars niet kunnen worden aangemerkt als ‘aanbestedende dienst’, zijn de zorgvuldigheidsnormen uit het aanbestedingsrecht soms toch van toepassing op de zorginkoop: Voorzieningenrechter Arnhem 30 december 2011 (LJN: BU9748).

Zorgverzekeraar Menzis heeft een offerteprocedure gehouden voor het “Depothouderschap Rolstoelpool 2012-2014”, waarop ook de firma Jeremiasse Revalidatietechniek B.V. een offerte had uitgebracht. Menzis had de offerte van Jeremiasse ongeldig verklaard omdat daarbij niet alle gevraagde informatie zou zijn overgelegd.

De rechter overwoog in de daarop door Jeremiasse aangespannen kort geding dat de regelgeving voor de aanbesteding van overheidsopdrachten niet op Menzis van toepassing zijn. Menzis heeft er echter zelf voor gekozen om een offerteprocedure te houden, die is ingericht als een aanbestedingsprocedure. Daarom zijn volgens de rechter de ‘leidende beginselen van het aanbestedingsrecht’ toch op de procedure van Menzis van toepassing.

Dit leidt er volgens de rechter toe dat de te hanteren gunningscriteria objectief dienen te zijn omdat het transparantiebeginsel beoogt te waarborgen dat elk risico van favoritisme en willekeur door de aanbestedende dienst wordt uitgebannen. Daarnaast dienen de gunningscriteria zodanig duidelijk, precies en ondubbelzinnig te zijn dat alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte ervan kunnen begrijpen en zij de gunningscriteria op dezelfde wijze zullen interpreteren.

De relevante in de offerteprocedure gevraagde informatie strekte ertoe te kunnen controleren of de inschrijver een financieel gezonde onderneming is, die in de periode 2012-2014 haar verplichtingen uit de overeenkomst zal kunnen nakomen. De rechter stelde vast dat uit de bij de offerte wel overgelegde informatie al voldoende bleek dat Jeremiasse een winstgevende onderneming is. Menzis heeft deze offerte dan ook niet zomaar ongeldig mogen verklaren. Jeremiasse moet nu dus alsnog kunnen meedingen naar de opdracht.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven