Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de overheid enerzijds en de burgers, bedrijven en instellingen anderzijds. In geschillen met de overheid is kennis van het bestuurs(proces)recht dan ook noodzakelijk.

 

Veel regelgeving in de gezondheidszorg is bestuursrechtelijk van aard. Bijvoorbeeld de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet toelating zorginstellingen, de Geneesmiddelenwet, de Wet bijzondere medische verrichtingen, of de diverse subsidieregelingen. Besluiten die op basis van deze wet- en regelgeving worden genomen, dienen via bestuursrechtelijke procedures te worden aangevochten.

 

Gezondheidszorg

Wij combineren onze kennis van de zorg met speciale kennis van het bestuurs(proces)recht en  adviseren en procederen regelmatig over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • (tarief)besluiten van de Nederlandse Zorgautoriteit;
  • Verlenen of intrekken van vergunningen;
  • Verstrekken of intrekken van subsidies;
  • Registratie van medisch specialisten;
  • Geschillen in het kader van de opleiding van medisch specialisten;
  • Boetebesluiten van ACM, NZa of CBP;
  • Normatieve huisvestingscomponent;

 

Meer weten over Bestuursrecht? Neem dan contact op met:

 

Mr. Mascha Bots   mef.bots@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 837
Mr. Jurriaan Verduijn   gj.verduijn@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 852