Dienstverlening langs electronische weg

In overleg met de cliënt of opdrachtgever kan worden besloten dat de communicatie (deels) langs elektronische weg (e-mail) verloopt. Voor dienstverlening die langs elektronische weg plaatsvindt, geldt op grond van Europese wetgeving een aantal voorwaarden op het gebied van de informatievoorziening aan de opdrachtgever. Deze regelgeving strekt ertoe het de opdrachtgever zo makkelijk mogelijk te maken om de dienstverlener te kunnen identificeren en zich van de kwaliteit van diens dienstverlening te vergewissen. In dat verband dient KBS Advocaten de navolgende gegevens kenbaar te maken, waarbij overigens ook uitdrukkelijk wordt verwezen naar de tekst van de op alle dienstverlening door KBS Advocaten toepasselijke Algemene Voorwaarden, die elders op deze website zijn in te zien.

 

Algemeen
KBS advocaten is de handelsnaam waaronder de N.V. KBS Advocaten in het maatschappelijk verkeer optreedt. KBS Advocaten is een N.V. Bij de dienstverlening maakt KBS Advocaten mede gebruik van de diensten van de Stichting Beheer Derdengelden KBS. Deze Stichting is onafhankelijk van KBS Advocaten. De inrichting en het functioneren van de Stichting voldoet aan de toepasselijke Boekhoudverordening 1998 van de Nederlandse Orde van Advocaten. De Stichting is evenals KBS Advocaten gevestigd te Utrecht:

 

Stichting Beheer Derdengelden KBS
Ramstraat 31-33
3581 HD Utrecht

 

KvK nummer: 41186529

Bankrekeningnummer: NL06ABNA0623061716

 

Beroepsregels advocatuur
Alle bij KBS Advocaten werkzame advocaten zijn krachtens de Advocatenwet van rechtswege lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ieder van hen is gerechtigd de titels ‘advocaat’ te voeren, welke titel in Nederland is toegekend. Voor meer informatie over de regelgeving die van toepassing is op de beroepsuitoefening van advocaten, kunt u de website van de Nederlandse Orde van Advocaten raadplegen: www.advocatenorde.nl

 

Financiële aspecten
Betalingen aan KBS Advocaten (niet die aan de Stichting Derdengelden KBS) dienen te geschieden op girorekening NL65INGB0000628768 of op bankrekeningnummer NL35ABNA0608163546 ten name van KBS Advocaten te Utrecht o.v.v. het betreffende dossiernummer. Standaard wordt een betalingstermijn van 30 dagen gehanteerd. Aan KBS Advocaten is toegekend het BTW-identificatienummer: ML002136806B01.

 

De op de dienstverlening van KBS Advocaten toepasselijke tarieven worden jaarlijks vastgesteld. De toepasselijke tarieven, en de voorwaarden waaronder deze kunnen worden verhoogd en/of verlaagd, staan elders op deze website vermeld. De aan opdrachtgevers te berekenen kosten bestaan uit het toepasselijke uurtarief vermeerderd met 6% kantoorkosten en 19% BTW. Voor procureurswerkzaamheden gelden standaardbedragen, te vermeerderen met 19% BTW. Verschotten worden separaat in rekening gebracht, zoals elders op deze website nader wordt uiteengezet.

 

In voorkomende gevallen biedt KBS Advocaten gefinancierde rechtshulp aan, overeenkomstig de Wet op de Rechtsbijstand. In dat geval is de opdrachtgever, naast verschotten, slechts een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage verschuldigd. Voor meer informatie over gefinancierde rechtshulp en de voorwaarden waaronder deze kan worden verleend, wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org