Overige bepalingen

Indexering
Het basisuurtarief kan jaarlijks met de eerste dag van elk volgend kalenderjaar door KBS worden verhoogd respectievelijk verlaagd. Een bij aanvaarding van de opdracht eventueel overeengekomen afwijkend uurtarief zal alsdan eveneens met eenzelfde percentage worden verhoogd respectievelijk verlaagd als de verhoging, respectievelijk verlaging van het basisuurtarief.

 

Voorschot
In sommige situaties verlangen wij een voorschot alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

 

Verschotten
Naast het honorarium brengen wij verschotten in rekening. Verschotten zijn:

  • vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, procureurs- en deurwaarderskosten etc.;
  • vergoeding van niet te specificeren kantooronkosten zoals porti, telefoon, telefax, kopieerkosten e.d., forfaitair vastgesteld op 6% van het honorarium.