Nieuws

Wijziging wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg lijkt verbetering

11-05-2012

Er is een Nota van Wijziging ingediend bij de Tweede Kamer voor de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. Die wet moet de BOPZ gaan vervangen. Op het wetsvoorstel was veel kritiek, onder meer vanwege de verplichte adviserende en uitvoerende commissies die de taak van de rechter en de psychiater (bijna) leek over te nemen. Deze commissies zijn nu geschrapt. De voorbereiding van de zorgmachtiging wordt bij de geneesheer directeur gelegd. De rechter beslist vervolgens over verplichte opname.
Wel bestaan er nog vragen over de in de wet gebruikte term zorgverantwoordelijke; volgens de definities in de wet zou dat ook een niet-arts kunnen zijn. Dit lijkt onjuist gezien de vergaande consequenties die verplichte zorg kan hebben. Ook over de positie van de wilsonbekwame patient en zijn vertegenwoordiger is nog discussie.
Gezien de val van het kabinet, is niet duidelijk hoe de behandeling van het wetsvoorstel verder zal verlopen. Wij houden u op de hoogte.

De mondzorg van morgen

09-05-2012

Nog geen half jaar nadat de tarieven zijn vrijgegeven, wordt in de toekomst mogelijk (nog) meer transparantie van tandartsen verwacht. Dit kan worden afgeleid uit het advies dat de Gezondheidsraad op 27 april jl. aan de minister van VWS heeft aangeboden.

Overproductie AWBZ-instelling niet gehonoreerd

08-05-2012

Het college van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 2 mei het beroep van AWBZ-instelling NNCZ in Hoogeveen tegen de nacalculatie door de NZa van de aanvaardbare kosten over 2007 afgewezen (LJN: BW4590). In het besluit van de NZa werd geen rekening gehouden met de werkelijke productie van NNCZ in 2007, die hoger was dan de met het zorgkantoor gemaakte productieafspraak.

Openbaarmaking tuchtrechtelijke maatregelen per 1 juli 2012

07-05-2012

Per 1 juli 2012 wordt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) zo gewijzigd dat alle tuchtrechtelijke maatregelen, met uitzondering van de waarschuwingen, zullen worden opgenomen in het BIG-register.

Heeft melden kindermishandeling zin? Vervolgtraject onduidelijk

05-05-2012

Bijna 40 procent van de melders van kindermishandeling weet niet wat er na een melding gebeurt met het kind en het gezin. Dit blijkt uit een enquête van het Tijdschrift voor kindermishandeling onder 1400 beroepskrachten, onder wie artsen.
Ondanks het bestaan van een AMK protocol waarin ook terugkoppeling door het AMK geeist wordt, blijkt dit dus in bijna de helft van de gevallen niet te gebeuren.
Erg motiverend voor de melder is dat niet, aldus de artsenorganisatie KNMG.
Om de samenwerking tussen artsen en AMK verder te verbeteren, werkt de KNMG aan een Model ‘Samenwerkingsafspraken bij informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en jeugdzorginstanties’.

Gevolgen intrekking aanvankelijk door zorgverzekeraar verstrekte machtiging

03-05-2012

Een winkel in gehoorapparaten (hierna: eiseres) vordert de volledige kosten van een hoortoestel van een patiënt (hierna: gedaagde). Gedaagde is in dit geval niet gehouden de volledige kosten van het hoortoestel aan leverancier te vergoeden. Gedaagde is enkel de eigen bijdrage verschuldigd.

Korte verjaringstermijn bij gebrek in standaardsoftware

01-05-2012

De Hoge Raad heeft op 27 april jl. geoordeeld dat een overeenkomst tot aanschaf van standaardcomputerprogrammatuur voor niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een koopsom valt onder titel 7.1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en dat bij een beroep op een gebrek in de software de korte verjaringstermijn van 2 jaar ex art. 7:23 lid 2 BW van toepassing is.

Einde huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik

26-04-2012

Een huurovereenkomst voor woonruimte kan niet zo maar worden beëindigd. Daarvoor dient sprake te zijn van een wettelijke toewijzingsgrond. Een van deze gronden is dat de verhuurder de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik.

BTW verschuldigd over beëindigingsvergoeding huurovereenkomst

24-04-2012

Het Gerechtshof Leeuwarden heeft op 17 april jl. bevestigd dat wanneer een verhuurder en een huurder overeenkomen dat de huurder het gehuurde vrijwillig ontruimt en ter beschikking stelt aan de verhuurder tegen betaling van een vergoeding de ontruiming als een BTW-plichtige prestatie wordt beschouwd, zodat over de vergoeding BTW verschuldigd is. Dit is slechts anders als partijen in de huurovereenkomst uitdrukkelijk hebben geopteerd voor een BTW-vrije huur. In dat geval is ook de beëindigingsvergoeding BTW-vrij.

Artsenorganisatie KNMG presenteert Kwaliteitskader medische zorg

23-04-2012

De KNMG heeft in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen één set kwaliteitsnormen voor alle artsen ontwikkeld: het Kwaliteitskader medische zorg Staan voor kwaliteit. Het KNMG Kwaliteitskader bestrijkt acht kwaliteitsdomeinen voor medische zorg. Deze zijn uitgewerkt in aanbevelingen aan artsen en hun verenigingen. Artsen krijgen zo een totaaloverzicht van de gangbare kwaliteitseisen, in onderlinge samenhang bezien: van bevoegd handelen tot visitatie, van nascholingseisen tot omgaan met incidenten. Het kwaliteitskader maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep en de maatschappij van elke arts verwachten op het terrein van:
- kwaliteitsbevordering en
- het afleggen van verantwoording.