Nieuws

Gerechtshof bekrachtigt uitspraak over twitteren en concurrentiebeding

30-03-2012

Het Gerechtshof Den Haag heeft de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam bekrachtigd. In deze zaak gaat het om een werknemer in dienst van een intermediair op het gebied van personele dienstverlening op financieel gebied. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. Na opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer treedt hij in dienst van een concurrent.Voorafgaand aan indiensttreding heeft de werknemer de voorzieningenrechter schorsing van het concurrentiebeding verzocht. Dit verzoek heeft de rechter gehonoreerd, waartegen de ex-werkgever in hoger beroep is gekomen.

CBG mag niet zelf kiezen voor nationale registratieprocedure

29-03-2012

In een recente uitspraak heeft de hoogste bestuursrechter nog eens benadrukt dat een lidstaat waarbij een aanvraag om wederzijdse erkenning van een handelsvergunning voor een geneesmiddel is ingediend, slechts over een zeer beperkte beoordelingsmarge beschikt. Slechts wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat een geneesmiddel een ernstig risico voor de volksgezondheid oplevert, kan een lidstaat niet tot erkenning van een reeds door een andere lidstaat verleende handelsvergunning overgaan.

Premiere film “Met lood in de schoenen”

28-03-2012

Gistermiddag is de film “Met lood in de schoenen…” in première gegaan tijdens een feestelijke bijeenkomst in Domus Medica te Utrecht.

Fraude met PGB bestraft

26-03-2012

De rechtbank Zwolle heeft aan de ex-directeur van zorginstelling Ansa in Lelystad tweeënhalf jaar gevangenisstraf opgelegd. De rechtbank acht Samantha P. schuldig aan grootschalige fraude met onder meer persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Samen met haar echtgenoot fraudeerde zij voor ongeveer 3 miljoen euro. De zorgdirecteur dikte regelmatig de problematiek en zorgvraag van de cliënten aan, waardoor cliënten hogere pgb’s kregen. Deze gelden werden gestort op de rekeningen waartoe de directie toegang had. Vervolgens vulde P. de verantwoordingsformulieren foutief in en liet cliënten kwitanties tekenen voor niet ontvangen leefgeld. Met het geld kocht de zorgdirecteur vijf huizen, drie auto’s en een ‘aanzienlijke voorraad’ horloges en sieraden. Zij had daarnaast een bedrag van bijna 250.000 euro op de bank.

Geen verrekening te veel betaald loon na sluiting vaststellingsovereenkomst

22-03-2012

Wegens een verstoorde arbeidsrelatie hebben werkgever en werknemer afscheid van elkaar genomen. De afspraken daaromtrent zijn neergelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na sluiting van de overeenkomst is de werkgever overgegaan tot verrekening van de beëindigingsvergoeding met in het verleden te veel uitbetaald loon. De werknemer vangt bot in eerste aanleg, maar krijgt in hoger beroep alsnog gelijk.

Diëtisten verliezen kort geding tegen de Staat

22-03-2012

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) heeft getracht door middel van een kort geding een besluit van de overheid terug te laten draaien. Dit besluit behelst dat de basisverzekering met ingang van 1 januari 2012 dieetadvisering op grond van een medische indicatie niet langer in volle omvang vergoedt, maar enkel nog indien sprake is van gecoördineerde, multidisciplinaire zorg aan een verzekerde die lijdt aan een chronische obstructieve longziekte, of aan diabetes of die een cardiovasculair risico heeft. De NVD meende dat dit besluit niet door de beugel kon. De voorzieningenrechter is dat niet met de NVD eens, althans voor zover de voorzieningenrechter voor zichzelf een beoordelende taak ziet weggelegd.

Onvoldoende informatie verstrekt bij afsluiten levensverzekering

22-03-2012

De Hoge Raad heeft een levensverzekeraar in zijn arrest van 9 maart jl. op de vingers getikt. Bij het afsluiten van een levensverzekering in de jaren ‘90 had de verzekeraar naar het oordeel van het hoogste rechtscollege moeten wijzen op het risico van de niet-aftrekbaarheid van de premies. Met het Hof is de Hoge Raad van oordeel dat op verzekeraar een waarschuwingsplicht rustte omdat het aanzienlijke belang van verzekeringnemer van de aftrekbaarheid bij verzekeraar bekend was. Verzekeraar moet de schade vergoeden (www.rechtspraak.nl LJN BU 9206).

KNMG verscherpt euthanasie-eisen

17-03-2012

De KNMG heeft recent het euthanasiestandpunt verscherpt door te adviseren niet tot euthanasie over te gaan als er niet meer met de patient kan worden gecommuniceerd, ook niet als er een geldige schriftelijke wilsverklaring is. Als de behandelend arts en/of de geconsulteerde arts niet meer verbaal of non-verbaal met de patient kan communiceren is euthanasie niet toegestaan, aldus de KNMG. De KNMG stelt in dit opzicht de medisch professionele norm strikter dan de wettelijke regeling is.
Het KNMG-standpunt roept de vraag op wat dan nog de waarde van een schriftelijke wilsverklaring is.

Zorgverzekeraars Nederland gaat fraudebeheersing coördineren

15-03-2012

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft gisteren op feestelijke wijze haar Kenniscentrum Fraudebeheersing geopend. Het kenniscentrum is geen zelfstandige entiteit, maar een organisatorisch onderdeel van de afdeling “Informatiebeleid en Fraudebeheersing” van ZN. De medewerkers van het kenniscentrum zijn dus bij ZN in dienst. De vraag is op welke bevoegdheid ZN deze activiteiten baseert.

Advocaat in loondienst heeft geen verschoningsrecht

14-03-2012

De rechtbank Groningen heeft op 28 februari jl. bepaald dat een advocaat in loondienst, tevens bedrijfsjurist, geen verschoningsrecht toekomt ten aanzien van interne communicatie. De advocaat was opgeroepen als getuige om te verklaren over wat precies was gezegd tijdens een meeting eind augustus 2010. Daartoe beriep hij zich op zijn verschoningsrecht.