Nieuws

Berekening van restitutievergoeding bij niet-gecontracteerde zorg en feitelijke hinderpaal

06-02-2012

De Voorzieningenrechter in de Rechtbank Breda heeft in een zeer interessante uitspraak in kort geding van 1 februari 2012 (LJN: BV2624) geoordeeld hoe een zorgverzekeraar, in dit geval CZ, zou moeten omgaan met het vaststellen van de hoogte van de restitutievergoeding voor zorg door een niet-gecontracteerde aanbieder, in het bijzonder wanneer de geleverde zorg uniek is in zijn soort.

Verzoek schorsing voorgenomen publicatie aanwijzing NZa gedeeltelijk toegewezen

30-01-2012

Op 23 januari 2011 heeft de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) het verzoek om een door de NZa voorgenomen onverwijlde publicatie van een gegeven aanwijzing te schorsen, gedeeltelijk toegewezen. Alleen het deel van de aanwijzing dat betrekking heeft op de overtreding van artikel 35 Wet Marktordening Gezondheidszorg (hierna: Wmg) mag worden gepubliceerd, niet het deel dat ziet op de ongedaanmaking van de gevolgen van de overtreding.

Geneeskundige verklaring voor voorlopig machtiging vereist onderzoek psychiater

27-01-2012

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat een verklaring in de zin van artikel 5 lid 1 onder a wet BOPZ alleen kan worden afgegeven na onderzoek door een psychiater. Volgens de Hoge Raad brengt een redelijke wetsuitleg van artikel 5 lid 1 onder a Wet BOPZ met zich dat een geneesheer-directeur die zijn verklaring baseert op eigen onderzoek zelf psychiater moet zijn.

Minister uit opnieuw bezorgdheid over schaalvergroting in de zorg

25-01-2012

Naar aanleiding van een voorgenomen fusie tussen GGZ-instellingen Emergis en Parnassia hebben enkele leden van de Tweede Kamer Minister Schippers gevraagd ‘er op toe te zien dat er geen onomkeerbare beslissingen worden genomen rondom de voorgenomen fusie tussen deze GGZ-instellingen’.

Beroep door niet bestaande rechtspersoon

24-01-2012

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in een recente uitspraak bevestigd dat een rechtspersoon die ten gevolge van een juridische fusie is opgehouden te bestaan niet langer beroep kan instellen. De door de NMa aan de inmiddels gefuseerde rechtspersoon opgelegde boete van € 2.651.094,- wegens overtreding van artikel 6 van de Mededingingswet en artikel 101 lid 1 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie blijft daarmee in stand.

Fraudeur moet uitkering aan verzekeraar terugbetalen

11-01-2012

Na een uitgebreid feitenonderzoek op internetsites als Hyves en Facebook is een verzekeraar overgegaan tot het terugvorderen van uitgekeerde voorschotten (€ 110.000) aan een ‘arbeidsongeschikte’.

Opnieuw: AOV is sommenverzekering

10-01-2012

Hof Den Haag heeft bij arrest van 27 december jl. bepaald dat de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering die inzet vormde van dat geding een sommenverzekering was. En niet, zoals de verzekeraar betoogde, een schadeverzekering. Het Hof kent verzekerde uiteindelijk een volledige uitkering toe.

Kankerpatienten willen moderner acceptatiebeleid

09-01-2012

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) verwijt verzekeraars gebruik te maken van verouderde overlevingsstatistieken bij de beoordeling van aanvragen voor levensverzekeringen en hypotheken. Hierover vindt binnenkort overleg plaats met het Verbond van Verzekeraars, dat stelt dat verzekeraars zich bij het beoordelen van aanvragen baseren op de ‘best beschikbare statistische informatie over een veelheid van factoren’.

UMC St. Radboud zegt aan ZBC gebruik OK-faciliteiten op

06-01-2012

De Stichting Heelkunde Instituut Nederland kan niet langer gebruik maken van de faciliteiten van het Universitair Centrum voor Chronische Ziekten Dekkerswald te Groesbeek. Dat is het resultaat van een kort geding dat op 29 december 2011 door de Rechtbank Arnhem werd beslecht (LJN: BU9647).

Aanbestedingsrecht en zorginkoop door verzekeraars

05-01-2012

Hoewel zorgverzekeraars niet kunnen worden aangemerkt als ‘aanbestedende dienst’, zijn de zorgvuldigheidsnormen uit het aanbestedingsrecht soms toch van toepassing op de zorginkoop: Voorzieningenrechter Arnhem 30 december 2011 (LJN: BU9748).