Nieuws

No-cure-no-pay en dubbele redelijkheidstoets bij BGK

01-11-2011

Op 29 juni 2005 vond de bevalling plaats van een patiënte in het ziekenhuis. Een daarbij opgetreden bloeding was onopgemerkt gebleven als gevolg waarvan patiënte helaas overleed.

Fusie Friese ziekenhuizen toegestaan

07-10-2011

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) staat de fusie toe tussen Zorggroep Noorderbreedte (Medisch Centrum Leeuwarden) te Leeuwarden en Ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen.

Workshop ‘Ondernemen in de zorg’ een groot succes

07-10-2011

KBS Advocaten organiseerde op 6 oktober 2011 ten behoeve van haar zorgrelaties een workshop op het terrein van het ondernemingsrecht.

Zwijgrecht van artikel 53 Mededingingswet geldt niet voor ex-werknemers

14-07-2011

De rechtbank Rotterdam heeft vorige maand een interessante uitspraak gewezen aangaande het zwijgrecht van artikel 53 Mededingingswet. De rechtbank heeft geoordeeld dat als een onderzoek wordt ingesteld naar overtredingen door één of meerdere ondernemingen van artikel 6 van de Mededingingswet en/of artikel 101 van het VWEU en in dat kader inlichtingen worden gevorderd van ex-werknemers, deze werknemers geen beroep kunnen doen op het zwijgrecht van artikel 53 Mededingingswet.

Verzoek openbaarmaking verslag suïcide afgewezen

05-07-2011

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft onlangs geoordeeld dat een verslag over een suïcide niet openbaar hoeft te worden gemaakt. Volgens de ABRvS prevaleert het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen en van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de overledene aan het belang van openbaarmaking.

Nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012

29-06-2011

De vakantiewetgeving wordt per 1 januari 2012 aangepast. Met ingang van die datum hebben ook langdurig zieke werknemers voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als werknemers die niet ziek zijn. Op dit moment geldt de regeling dat langdurig zieke werknemers alleen gedurende de laatste zes maanden van hun ziekte vakantiedagen opbouwen.

Non-concurrentiebeding maatschapsovereenkomst houdt stand

17-06-2011

Een arts wenst zijn werkzaamheden voort te zetten in een nabijgelegen ziekenhuis. Om die reden verzoekt de arts zijn maatschap hem te ontslaan van zijn verplichtingen uit het overeengekomen non-concurrentiebeding dan wel dit beding om te zetten in een minder vergaand relatiebeding. Partijen komen niet tot overeenstemming. Ook in kort geding krijgt de arts nul op het rekest.

Schade door onrechtmatige opname in psychiatrisch ziekenhuis

08-06-2011

Indien een psychiatrisch patiënt – naar later komt vast te staan - ten onrechte gedwongen is opgenomen op grond van de Wet BOPZ, dan kan deze patiënt schadevergoeding vorderen op grond van een specifieke bepaling in die wet. Gedwongen opneming kan plaatsvinden op basis van een inbewaringstelling (IBS) door de burgemeester (bij spoedgevallen) of op basis van een rechterlijke machtiging (RM).

Schending relatiebeding via Linkedin

30-05-2011

Dat het uitbreiden van je netwerk op Linkedin ook negatieve financiële consequenties kan hebben, blijkt uit een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem.

Aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen medevennoot

27-05-2011

Artikel 18 Wetboek van Koophandel bepaalt dat vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor verbintenissen die namens de vennootschap onder firma zijn aangegaan. Recent heeft het Gerechtshof Arnhem geoordeeld dat deze hoofdelijke aansprakelijkheid zich ook kan uitstrekken tot onrechtmatige gedragingen van een vennoot, waarvan de medevennoot niet op de hoogte was.