Home Uitleg dekkingsomvang AVB-polis: ook dekking tegen aansprakelijkheid op basis van artikel 7:611 BW

KBS

Uitleg dekkingsomvang AVB-polis: ook dekking tegen aansprakelijkheid op basis van artikel 7:611 BW

Artikel 7:611 BW dient als alternatieve grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid in de zin van artikel 7:658 BW. Het is een artikel waaraan de afgelopen 10 jaar veel invulling is gegeven in de jurisprudentie. Waar de aansprakelijkheid op grond van dit artikel aanvankelijk (steeds meer) werd opgerekt, trapte de Hoge Raad in november 2011 op de rem. Vier maanden later, op 30 maart 2012, gaat de Hoge Raad (toch weer) een stapje verder en bepaalt zij dat een aansprakelijkheidsverzekering ook dekking moet bieden voor aansprakelijkheid voor schade indien de verzekerde werkgever heeft verzuimd een toereikende polis te sluiten voor zijn werknemers die zich in verband met hun werk in het verkeer begeven.

De rechtspraak met betrekking tot artikel 7:611 BW heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
Zo is het artikel enerzijds dienst gaan doen als grondslag voor ongevallen die zich niet voordoen in de uitoefening van de werkzaamheden (waardoor artikel 7:658 BW toepassing mist), maar die wel samenhangen met de arbeidsovereenkomst. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie dat de werkgever onvoldoende preventieve maatregelen heeft genomen om schade bij een personeelsactiviteit te voorkomen.
Anderzijds heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat op de werkgever een verplichting rust om op grond van artikel 7:611 BW een adequate verzekering af te sluiten die tot uitkering komt indien een werknemer tijdens werkverkeer een ongeval overkomt.
Deze laatste ontwikkeling wordt door de Hoge Raad in november 2011 afgebakend door te oordelen dat de verzekeringsplicht bij de huidige stand van de wetgeving beperkt moet blijven tot ongevallen waarin bijzondere risico’s van verkeersdeelname aan de orde zijn. Voorts heeft de Hoge Raad bepaald dat uit het artikel geen verplichting kan worden afgeleid om te zorgen voor een behoorlijke verzekering die dekking biedt voor het risico van een eenzijdig voetgangersongeval.

In het arrest van 30 maart 2008 gaat het om een werknemer die s’avonds laat naar huis rijdt na een werkbezoek en een dwarslaesie oploopt na een eenzijdig auto-ongeluk. Hij spreekt zijn werkgever aan op grond van artikel 7:658 BW.
De verzekeringsmaatschappij van de werkgever voert verweer namens de werkgever.
Als de werknemer de grondslag van zijn vordering op enig moment wijzigt in artikel 7:611 BW stelt de verzekeringsmaatschappij zich jegens de werkgever op het standpunt dat de door de werkgever afgesloten polis daarvoor geen dekking biedt.
Het Hof bepaalt dat de werkgever jegens de werknemer aansprakelijk is op grond van artikel 7:611 BW omdat deze had nagelaten (a) een adequate voorziening voor ongevallen in het verkeer te treffen en (b) de werknemer in dat verband te waarschuwen zelf een verzekering af te sluiten.
De werkgever spreekt daarop in rechte haar verzekeringsmaatschappij aan. Rechtbank en Hof wijzen de vordering van de werkgever af omdat, kortgezegd, slechts aansprakelijkheid voor letsel-/zaakschade is gedekt die het gevolg is van de aansprakelijkheidscheppende gedraging of nalatigheid van de werkgever. En daarvan was in casu geen sprake.
De Hoge Raad vernietigt vervolgens het arrest van het Hof waarbij zij overweegt dat de functie van een aansprakelijkheidsverzekering in het maatschappelijk verkeer en de daarop gebaseerde verwachtingen van verzekerden een ruime uitleg van de dekkingsomvang rechtvaardigen. Dekking tegen aansprakelijkheid voor letselschade omvat in de visie van de Hoge Raad dan ook in beginsel dekking tegen op art. 7:611 BW gebaseerde aansprakelijkheid, zelfs indien de dekkingsomschrijving in de polisvoorwaarden aangeeft dat (slechts) aansprakelijkheid voor schade aan personen en schade aan zaken is gedekt (en dus geen zuivere vermogensschade).
Klik hier voor uitpraak

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven