Home Algemene Voorwaarden
 1. KBS Advocaten N.V. (KBS Advocaten) is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten, die aan KBS Advocaten worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden, die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn of zijn geweest bij de dienstverlening van KBS Advocaten. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan KBS Advocaten hetzij aan individuele (indirecte) aandeelhouders, bestuurders en werknemers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door KBS Advocaten. Hierin kan KBS Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door aan haar verbonden advocaten. Nederlands recht is van toepassing met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 3. Op grond van geldende regelgeving is KBS Advocaten onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.
 4. KBS Advocaten mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van KBS Advocaten in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer.
 5. KBS Advocaten kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Aan KBS Advocaten verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in een door een derde bedongen aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 6. KBS Advocaten zal voor de door haar verrichte werkzaamheden het honorarium toekomen op basis van het geldende uurtarief, vermeerderd met een forfaitair percentage kantoorkosten, alsmede met BTW en met eventuele overige kosten. Een overzicht van de tarieven en kosten zal op verzoek worden toegezonden.
 7. Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt ontvangt worden gestort op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden KBS te Utrecht. Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over derdengelden geen rente vergoed.
 8. KBS Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de Verordening op de Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op eerste verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de polis en polisvoorwaarden toegezonden.
  De aansprakelijkheid van KBS Advocaten is beperkt tot het bedrag dat de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert, verhoogd met het eigen risico.
  Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,00.
  De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd KBS Advocaten aan te spreken. Elke vordering tot schadevergoeding jegens individuele (indirecte) aandeelhouders, bestuurders en werknemers van KBS Advocaten of aan haar verbonden advocaten is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van alle hiervoor genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen doen.
  Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak op schadevergoeding, indien niet binnen 13 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde instantie aanhangig is gemaakt.
 9. KBS Advocaten is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld indien en voor zover de als gevolg daarvan geleden schade op deze derde verhaalbaar is.
 10. De Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, zal in eerste aanleg uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen naar aanleiding van de dienstverlening van KBS Advocaten.
 11. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder KvK-nummer 30265244. De voorwaarden zijn gepubliceerd op www.kbsadvocaten.nl en zullen op aanvraag kosteloos onverwijld worden toegezonden.
Scroll naar boven