Home Werk, arbeidsverhoudingen & governance

Werk en arbeidsverhoudingen

Onze bijzondere expertise van de gezondheidszorg, maakt dat wij de arbeidsrechtelijke verhoudingen in de zorg kennen en snel kunnen doorgronden. Ook in tijden dat de zorg verandert. De specifieke kennis van de branche maakt dat wij niet alleen problemen snel en vakkundig kunnen oplossen, we proberen ze vooral te voorkomen. Door tijdige en juiste advisering en door pro-actief mee te denken met onze cliënten.

Governance

Goed bestuur oftewel governance in de zorg is een thema dat veel maatschappelijke belangstelling geniet. Het gaat daarbij om het functioneren van de raad van toezicht (of in voorkomend geval raad van commissarissen), maar ook van andere organen binnen zorginstellingen die een verantwoordelijkheid hebben voor het bewaken van de belangen van de stakeholders bij de zorgverlening (met name de cliëntenraden en de ondernemingsraad). Verschillende wet- en regelgeving is van belang. Onder meer, de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), de Wet toelating nieuwe zorgaanbieders (WTZa), de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz) of de Wet Normering Topinkomen (WNT).

Behalve de voorwaarden die door de wetgever worden gesteld is voor goed bestuur ook van belang wat daarover is geregeld in de statuten en reglementen van de zorginstelling. Wij adviseren adviseert over vraagstukken naar aanleiding van conflicten tussen organen van zorginstellingen en over de juiste toepassing van de Governancecode Zorg. In voorkomend geval staan wij cliënten bij in procedures voor de Governancecommissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg of bij de civiele rechter.

Scroll naar boven