Home Privacy, ICT en vastgoed

Privacy en ICT

In de huidige maatschappij is er steeds meer aandacht voor privacy- en gegevensbescherming, terwijl de regelgeving op dit gebied nog volop in ontwikkeling is.

KBS Advocaten beschikt over verschillende specialisten op het gebeid van privacy- en gegevensbescherming in de zorg. Onze advocaten houden de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend in de gaten. Zo adviseren zij regelmatig over tal van privacygerelateerde onderwerpen waarmee instellingen en ondernemingen in de zorg mee te maken hebben of kunnen krijgen, bijvoorbeeld over:

  • het formuleren van een op de zorgpraktijk gericht privacybeleid;
  • het treffen van passende organisatorische en technische maatregelen, in overeenstemming met toepasselijke Nen-normen (7510, 7513 en 7515);
  • het uitwisselen van medische gegevens tussen samenwerkende zorginstellingen/-verleners onderling en/of via zorginfrastructuren als het Landelijk Schakelpunt (LSP), private EPD’s en patiëntportalen;
  • het sluiten van verwerkersovereenkomsten met externe dienstverleners (zoals een cloud-leverancier, automatiseerder en administratiekantoor);
    het sluiten van gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke overeenkomsten bij onderaanneming in de zorg of bij ketenzorg;
  • het al dan niet melden van datalekken aan de AP en betrokkenen;
  • hoe om te gaan met verzoeken van betrokkenen (zoals patiënten en werknemers) tot onder meer inzage, rectificatie, vernietiging en overdracht van (bijzondere) persoonsgegevens (uit het medisch of personeelsdossier) of tot beperking van of bezwaar tegen de verwerking van deze gegevens.

Bij onze advisering aan zorginstellingen en –aanbieders over privacyvraagstukken staat de verhouding tussen de AVG/UAVG enerzijds en zorgspecifieke wet- en regelgeving anderzijds centraal. De verplichtingen uit de AVG gelden namelijk náást en niet in plaats van sectorale wetgeving zoals de WGBO, Wmg, Wkkgz, Zvw, Wlz en Wmo. Ook dient rekening te worden gehouden met (privacy)wetgeving voor de zorg, zoals de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders, de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) e.d. Onderwerpen als het delen van medische gegevens tussen eerste en tweede lijn en de verhouding van de dossierplicht en het medisch beroepsgeheim tot het recht op vergetelheid respectievelijk het recht op inzage van een betrokkene zijn illustratief voor dit snijvlak van algemene en sectorale voorschriften. Zorgaanbieders met vragen over privacy- en gegevensbescherming of de AVG zijn bij ons dan ook aan het juiste adres.

Zorgvastgoed

De huisvesting van zorginstellingen en andere zorgaanbieders heeft een grote impact op het functioneren en de economische prestaties van de zorgaanbieder. Een goede vastgoedstrategie en exploitatie zijn dan ook van essentieel belang. Vastgoedprojecten zijn veelal complex, of het nu gaat om onderhandelingen of geschillen met eigenaren of gebruikers (huurovereenkomsten, huurgeschillen) van zorgvastgoed of om de verkoop of realisatie van vastgoed.

Wij hebben de deskundigheid in huis op het gebied van de exploitatie en (ver)huur van zorgvastgoed en ook van aanverwante onderwerpen zoals bijvoorbeeld de regelgeving rondom de normatieve huisvestingscomponent (NHC) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of de sanering van zorgvastgoed onder toezicht van het College Sanering Zorginstellingen.

Gerelateerde expertises

Scroll naar boven