Home Bedrijfsarts en privacy

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Bedrijfsarts en privacy

In hoeverre mag een bedrijfsarts privacygevoelige informatie van een zieke werknemer terugkoppelen naar de werkgever?

In deze tuchtzaak had een bedrijfsarts in het kader van verzuimbegeleiding van een zieke werknemer uitvoerig verslag gedaan aan de werkgever en daarbij onder meer vermeld dat de werknemer ‘psychische klachten’ had.

De werknemer beklaagt zich hierover bij de tuchtrechter.

Het tuchtcollege geeft aan dat voor de bedrijfsarts in beginsel een geheimhoudingsplicht geldt. Deze geheimhoudingsplicht geldt echter niet onverkort in het geval de werknemer de bedrijfsarts bezoekt in het kader van ziekteverzuimbegeleiding. In de Leidraad Bedrijfsarts en Privacy is opgenomen tot hoever de geheimhoudingsverplichting in dat geval reikt. De bedrijfsarts dient zich te beperken tot het uitwisselen van die informatie die voor de werkgever strikt noodzakelijk is om als goed werkgever aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen, terwijl anderzijds recht wordt gedaan aan het privacybelang van de werknemer. Voorbeelden van noodzakelijke gegevens zijn functionele beperkingen, restmogelijkheden, verwachte duur van het verzuim en mate van arbeidsongeschiktheid. In de communicatie richting de werkgever is het gebruik van algemeen gebruikelijke termen toegestaan, mits die niet specifiek naar een bepaalde aandoening verwijzen en geen specifieke overige privacygevoelige informatie verschaffen en die in de dagelijkse omgang gebruikelijk zijn.

Getoetst aan dit uitgangspunt is het tuchtcollege van mening dat veel van de informatie die door de bedrijfsarts in de terugkoppelingen was opgenomen niet strikt noodzakelijk waren om te vermelden. Dit geldt ook voor de term ‘psychische klachten’. Volgens het tuchtcollege had volstaan kunnen worden met bijvoorbeeld ‘het medisch beeld is nog niet geheel stabiel, er vindt adequaat onderzoek en behandeling plaats’.

De klacht van de werknemer is gegrond. De bedrijfsarts krijgt echter geen maatregel opgelegd. Hierbij vindt het tuchtcollege van belang dat de bedrijfsarts pas enkele maanden werkzaam was, dat de bedrijfsarts zijn excuses heeft aangeboden en de terugkoppelingen heeft aangepast. Ook had de bedrijfsarts in zijn verweer en op de zitting zijn excuses aangeboden voor de vermelding van de term ‘psychische klachten’ en heeft hij aangegeven van de fout te hebben geleerd en er op te zullen letten dat zijn verslagen korter moeten zijn zonder vermelding van meer dan strikt noodzakelijke gegevens. Ten slotte neemt het tuchtcollege in aanmerking dat de schending van het beroepsgeheim van geringe aard is geweest.

De les die uit deze zaak kan worden geleerd is, dat een bedrijfsarts in het kader van terugkoppeling naar de werkgever alert moet zijn op zijn geheimhoudingsplicht ten opzichte van de zieke werknemer.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven