Home Check: overdracht van patiëntendossiers

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Check: overdracht van patiëntendossiers

Wat wordt er van een huisarts verwacht als een patiënt overstapt naar een andere huisarts?

Een huisarts heeft een lange en intensieve behandelrelatie met een patiënte. De patiënte besluit over te stappen naar een andere huisarts. Eind september vraagt de patiënte om overdracht van het medisch dossier naar de nieuwe huisarts. De opvolgend huisarts belt medio oktober naar de huisarts met het verzoek om het medisch dossier over te dragen. De huisarts draagt het dossier uiteindelijk medio november over. De patiënte beklaagt zich hierover bij het tuchtcollege.

Het Centraal Tuchtcollege verwijst naar het KNMG ‘Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts, een actualisering’. De hoofdregel van dit advies is dat bij verandering van huisarts, de oude huisarts het dossier van de patiënt met diens toestemming zonder tussenkomst van de patiënt en bij voorkeur persoonlijk of via aangetekende post overdraagt aan de nieuwe huisarts.

Het Centraal Tuchtcollege acht het voorstelbaar dat de huisarts gelet op de lange en intensieve behandelrelatie enige tijd heeft genomen om te verifiëren of het de wens van de patiënte was dat hij haar (gehele) medisch dossier overdroeg, maar de termijn waarop dit heeft plaatsgevonden was te lang. Bij een patiënte die frequente zorg behoeft was het voor de nieuwe huisarts van groot belang over het medisch dossier te kunnen beschikken.

De klacht wordt gegrond verklaard en de huisarts krijgt de maatregel van een waarschuwing opgelegd.

De les die uit deze beslissing volgt is, dat wanneer een huisarts een verzoek van een patiënt krijgt om het medisch dossier aan een opvolgend huisarts over te dragen, daarop vlot en adequaat moet worden gereageerd. Het advies van de KNMG is om van de overdracht van het dossier een aantekening te maken met de naam van de opvolger en de datum van overdracht. Ook wordt geadviseerd om bij de overdracht ten behoeve van de nieuwe huisarts zo nodig een korte samenvatting van de relevante gegevens uit het medisch dossier te maken. Persoonlijke werkaantekeningen behoeven niet te worden overgedragen. Indien dat nodig is in het kader van zijn (juridisch) verweer mag de oude huisarts ook na overdracht van het medisch dossier aan de nieuwe huisarts, zonder toestemming van de patiënt de gegevens in dat dossier raadplegen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven