Home Declaratiepijn

Declaratiepijn

Hoe gaat de medische tuchtrechter om met een declaratiegeschil?

Een tandarts/implantoloog stelt een begroting op. Voordat de patiënt de begroting ontvangt voert de tandarts al enkele verrichtingen uit. De tandarts stuurt een factuur van in totaal € 344,23 voor het maken van foto’s en het opstellen van het behandelplan. De patiënt vraagt advies bij het Tandheelkundige Informatie Punt (TIP). Het TIP laat de patiënt weten dat de tandarts niet conform de regels heeft gehandeld. De patiënt dient vervolgens een klacht in bij de KNMT en wendt zich tot de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Na tussenkomst van de NZa crediteert de tandarts zijn factuur met een bedrag van € 178,88. De patiënt beklaagt zich bij het medisch tuchtcollege over het feit dat de tandarts onjuist heeft gefactureerd en dat de begroting onjuist is.

Het medisch tuchtcollege overweegt dat voor verrichtingen die de grens van € 250,– overschrijden op grond van art. 6.2 van de Regeling Mondzorg verplicht een voorafgaande prijsopgave moet worden opgesteld. Dit heeft de tandarts niet gedaan. De tandarts had de patiënt bovendien vooraf moeten informeren dat de verrichtingen meer zouden bedragen dan € 250,–. De voorlichting aan de patiënt was onvoldoende.

Verder is het medisch tuchtcollege van oordeel dat de begroting onvoldoende doorzichtig en nauwkeurig en daarmee onzorgvuldig is. Op de begroting staan standaard verrichtingen die niet op de begroting hadden mogen staan. Verder is de tandarts ‘creatief’ met het vermelden van de diverse codes omgegaan. Ook in dat opzicht heeft de tandarts tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.

De klacht wordt gegrond verklaard. De tandarts krijgt de maatregel van een waarschuwing opgelegd, waarbij het medisch tuchtcollege opmerkt zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat het de tandarts ontbreekt aan werkelijke inzicht in zijn begrotings- en declaratiegedrag.

De les die uit deze uitspraak voortvloeit is, dat tandartsen/implantologen er voor moeten waken dat zij patiënten goed en duidelijk over de financiële consequenties van hun behandelingen informeren. Bij verrichtingen boven de € 250,– is een voorafgaande prijsopgave verplicht. Als de tandarts/implantoloog deze verplichtingen niet nakomt is hij daarvoor tuchtrechtelijk aansprakelijk. Ook in financiële aangelegenheden is een goede communicatie van wezenlijk belang om latere problemen te voorkomen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven