Home Financiële maatregelen verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg

Financiële maatregelen verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg

In aansluiting op het bericht van de NZa van 13 maart 2020 heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 23 maart 2020 een brief gepubliceerd voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. In die brief zijn de hoofdlijnen van tijdelijke financiële maatregelen opgenomen. Daarnaast heeft VWS op 16 april 2020 aan de NZa verzocht om een deel van die maatregelen in een beleidsregel uit te werken. Op 19 mei 2020 is deze beleidsregel vastgesteld en gepubliceerd (BR/REG-20158).

In de beleidsregel zijn opgenomen:

  • Financiering van extra kosten

In de beleidsregel is een regeling opgenomen voor de bekostiging van extra kosten die instellingen maken vanwege de coronacrisis. De beleidsregel maakt onderscheid tussen twee soorten extra kosten: personele kosten en materiële kosten. Kosten voor extra persoonlijke beschermingsmiddelen of een ‘coronaproof’ inrichting worden onder anderen begrepen onder materiele kosten. Deze regeling geldt vanaf 1 maart 2020 tot (vooralsnog) 31 december 2020.

Wlz-aanbieders dienen de (extra) kosten die worden gemaakt vanwege zorgverlening door het coronavirus apart te registreren.

  • Compensatie van de omzetderving

De beleidsregel biedt ook mogelijkheden voor compensatie bij omzetderving. Omzetderving is als volgt toegelicht: minder inkomsten als gevolg van het minder leveren van ‘Wlz-omzetprestaties’ door onder andere uitval van vraag naar zorg en zorgmedewerkers. De beleidsregel bevat een methode voor het berekenen van de omzetderving. Deze regeling geldt (vooralsnog) tot 1 juli 2020.

In vervolg op de brief van VWS van 12 juni jl. heeft de NZa met een vernieuwde beleidsregel (BR/REG-20158a) de maatregelen verlengd tot 1 augustus (gehandicaptenzorg en intramurale ggz) en 1 september 2020 (intramurale ouderenzorg). Daarbuiten is de compensatie per 1 juli 2020 beëindigd. Daarnaast heeft de Minister de NZa verzocht om de beleidsregel aan te passen zodat zorgkantoren tot uiterlijk 31 december 2020 maatwerkafspraken kunnen maken. Hiervoor wordt een maatwerkregeling gepubliceerd.

  • Liquiditeit

Beoogd is dat de liquiditeit van zorgaanbieders op peil wordt gehouden. Op 31 maart 2020 heeft ZiN de zogenaamde ‘bevoorschottingssystematiek’ verruimd. De bevoorschotting blijft op het niveau zoals een zorgaanbieder normaliter (zonder coronavirus) zou hebben ontvangen. Daarnaast is voor zorgkantoren en het CAK mogelijkheid gecreëerd om zorgaanbieders extra bevoorschotting te geven.

  • Versoepeling van verantwoordingseisen

Zowel de NZa als de zorgkantoren gaan uit van ‘een pragmatisch ingestoken verantwoording van de gemaakte afspraken in de crisisperiode’.

Tijdelijke beleidslijnen

Zorgkantoren hebben zogenaamde ‘tijdelijke beleidslijnen’ opgesteld, waarin antwoord wordt gegeven op de meest gestelde vragen in de langdurige zorg. Zie hier.

Zie hier voorts ook het overzicht van Actiz ten aanzien van de verschillende compensatiemaatregelen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven