Home Gedist op ZorgkaartNederland.nl. En dan?

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Gedist op ZorgkaartNederland.nl. En dan?

Hoe beoordeelt de rechter een niet-correcte waardering op ZorgkaartNederland.nl?

Een medisch specialist wordt op ZorgkaartNederland.nl gewaardeerd met het cijfer 2. In de vrije toelichting schrijft de (anonieme) inzender “Vreselijke dokter. Laat beslissingen niet aan de patiënt over. Beledigend, en onjuiste zorg geleverd, oftewel geen zorg geleverd. Buiten het boekje gegaan omtrent haar eigen mening, totaal geen respect gehad voor onze mening en beslissing”. De specialist vraagt eerst en sommeert later de Patiëntenfederatie Nederland, die ZorgkaartNederland.nl exploiteert, deze waardering en al haar persoonsgegevens van de site te verwijderen. Wanneer de Patiëntenfederatie dat weigert start de specialist een civiele procedure.

De rechtbank stelt voorop dat de verwerking van de persoonsgegevens van de specialist op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van de Patiëntenfederatie, te weten het recht op informatie en de vrije artsenkeuze voor de patiënt. De op internet geplaatste waardering is echter onrechtmatig omdat ZorgkaartNederland.nl haar eigen Gedragscode niet heeft nageleefd. De waardering met het cijfer 2 is door de inzender niet toegelicht; er wordt volstaan met kwalificaties en het uiten van ernstige beschuldigingen. Het bestempelen van een zorgverlener als ‘vreselijke dokter’ valt niet binnen de in de Gedragscode genoemde fatsoensnormen. Belangrijk is dat de gegrondheid van de geuite beschuldigingen door het ontbreken van welke toelichting dan ook op geen enkele wijze op waarde kan worden geschat. Zonder beschrijving van de feiten kan niet worden ingeschat of de waardering begrijpelijk, overdreven of totaal ongefundeerd is. Nu de inhoud van de waardering niet aan de Gedragscode voldoet en daarnaast zo negatief is dat aannemelijk is dat dit tot reputatieschade aan de zijde van de specialist zal leiden, heeft ZorgkaartNederland.nl onrechtmatig gehandeld door de waardering te plaatsen zonder (deugdelijk) te controleren of deze wel aan de Gedragscode voldeed. De Patiëntenfederatie wordt op straffe van een dwangsom veroordeeld de waardering te verwijderen en moet de schade die de specialist door deze plaatsing heeft geleden vergoeden.

De les die uit deze uitspraak volgt is, dat een zorgverlener niet vogelvrij is waar het gaat om waarderingen van anonieme inzenders op internet. Alhoewel inzendingen op ZorgkaartNederland.nl anoniem worden geplaatst, moeten deze wel worden voorzien van een zodanige toelichting dat kan worden gecontroleerd of kwalificaties en eventuele beschuldigingen gegrond zijn. Hoe slechter de waardering en ernstiger de beschuldiging, des te meer dient ZorgkaartNederland.nl te waken voor reputatieschade van de zorgverlener. Wordt de eigen Gedragscode op dat punt niet nageleefd, dan kan de conclusie zijn dat de Patiëntenfederatie als exploitant van ZorgkaartNederland.nl onrechtmatig handelt en schadeplichtig is ten opzichte van de zorgverlener. Bij een anonieme waardering zoals hier geldt het motto: beoordeel wat gezegd is en niet wie het gezegd heeft.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven