Home Handigheid baat meer dan weten; over het verstrekken van medische dossiers.

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Handigheid baat meer dan weten; over het verstrekken van medische dossiers.

Een tandarts stuurt haar patiënt een aantal nota’s voor tandheelkundige behandelingen. De patiënt maakt daarover kritische opmerkingen. De nota’s worden daarop gecorrigeerd. De patiënt vraagt in april 2018 om toezending van zijn medisch dossier maar krijgt dat slechts ten dele. De patiënt beklaagt zich bij het tuchtcollege.

Het tuchtcollege overweegt dat de tandarts niet heeft voldaan aan het verzoek van de patiënt om hem het volledige medisch dossier te verstrekken. Pas tijdens de zitting bij het tuchtcollege in juni 2019 heeft de tandarts, en dan nog op verzoek van het college, aan de patiënt en het college het volledige medisch dossier overgelegd. In artikel 7:456 lid 1 BW is bepaald dat de hulpverlener aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van het medisch dossier verstrekt. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft eerder geoordeeld dat een termijn van zes weken te lang is. In de KNMG ‘Richtlijn inzake het omgaan met medische gegevens’ wordt een periode van twee tot vier weken in het algemeen redelijk geacht. Uit de wet (art. 7:454 lid 1 BW jo. 7:456 lid 1 BW) vloeit voort dat de patiënt recht heeft op een afschrift van het medisch dossier dat voor hem inzichtelijk en dus leesbaar is. De tandarts heeft niet tijdig aan het verzoek van de patiënt gevolg gegeven en hem daarmee dan ook niet voldoende geïnformeerd. Omdat de tandarts het medisch dossier niet tijdig aan de patiënt heeft verstrekt en bovendien onjuist heeft gedeclareerd wordt de klacht gegrond verklaard. De tandarts krijgt de maatregel van berisping opgelegd.

Deze uitspraak laat zien, dat een zorgverlener een verzoek om toezending van het medisch dossier niet onderop de stapel moet laten liggen. Op een dergelijke vraag moet met bekwame spoed worden gereageerd. Het inventariseren en verzamelen van een medisch dossier kan – zeker als het een elektronisch patiëntendossier (epd) betreft waarin verschillende disciplines hebben (samen)gewerkt  -best een tijdrovende klus zijn. Het is om die reden goed om de procedure rond het verstrekken van medische dossiers te standaardiseren en schriftelijk vast te leggen. Veel zorginstellingen hebben al een protocol over dit onderwerp. Voor kleinere zorgaanbieders is het goed om daar een (interne) handleiding voor op te stellen. Een vooraf opgestelde vaste procedure voor inzage en afgifte van medische dossiers die op rolletjes loopt kan later een vervelende tuchtzaak voorkomen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven