Home Het loonbegrip in de transitievergoeding en de vergoeding aanzegtermijn

KBS

Het loonbegrip in de transitievergoeding en de vergoeding aanzegtermijn

Op 11 december 2014 is het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding uitgevaardigd. In de Regeling looncomponenten en arbeidsduur van 12 december 2014 is het loonbegrip nader uitgewerkt.

Zowel het Besluit als de Regeling is gepubliceerd op 22 december 2014. Met het in werking treden van het nieuwe ontslagrecht zal er per 1 juli 2015 een recht ontstaan op een transitievergoeding voor de werknemer die tenminste twee jaar in dienst is, die niet met zijn instemming of als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever wordt ontslagen. Deze werknemer heeft recht op een (deel van het) maandsalaris per jaar dienstverband (art. 7:763 BW).

Daarnaast is de werkgever met ingang van 1 januari 2015 verplicht aan de werknemer het einde van het dienstverband aan te zeggen. Bij gebreke daarvan is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het maandsalaris (art. 7:668 lid 3 BW).

Bij de berekening van het maandsalaris als bedoeld in genoemde bepalingen maakt de Regeling een onderscheid tussen: 1) vaste looncomponenten, 2) variabele looncomponenten en 3) overige componenten. Alleen de eerste twee componenten tellen mee bij de bepaling van het maandsalaris.

  • Transitievergoeding

Voor het berekenen van de transitievergoeding geldt als uitgangspunt het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Vervolgens wordt dit vermeerderd met 1/12 van de vakantiebijslag waarop de werknemer binnen een jaar aanspraak zou hebben bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst alsmede met 1/12 van de vaste eindejaarsuitkering. Voor de vaste looncomponenten wordt gekeken naar een gemiddelde van twaalf maanden voorafgaand aan het eindigen van het contract. Voor wat betreft de variabele looncomponenten (winstuitkering of een bonus) geldt dat deze meetelt voor de hoogte van de transitievergoeding, voor zover dit component is overeengekomen. Voor het variabele looncomponent wordt gekeken naar drie kalenderjaren terug.

  • Aanzegboete

Bij het berekenen van de vergoeding die verschuldigd is bij het niet nakomen van de aanzegverplichting moet enkel rekening gehouden worden met het bruto uurloon vermenigvuldigd met het gemiddelde van de overeengekomen arbeidsuur per maand over een periode van twaalf maanden. De variabele looncomponenten, alsook de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering, worden niet meegeteld voor het bepalen van de hoogte van de aanzegboete.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven