Home Hof Den Bosch: bewijslast toedracht ongeval rust op werkgever, niet op werknemer.

KBS

Hof Den Bosch: bewijslast toedracht ongeval rust op werkgever, niet op werknemer.

Bij arrest van 6 mei 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1270) heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch geoordeeld over de bewijslast in een kwestie over werkgeversaansprakelijkheid. Aanleiding is de val van een werknemer van de technische dienst in de doucheruimte van werkgever, exploitant van een sportcomplex, met letsel tot gevolg. Kernvraag is of de werkgever aan zijn zorgplicht in de zin van artikel 7:658 BW heeft voldaan en of daardoor het ongeval had kunnen worden voorkomen. De werkgever stelde zich op het standpunt dat de werknemer dient te bewijzen dat een tekortkoming in de zorgplicht van de werkgever heeft geleid tot de val. Het hof gaat daar niet in mee en legt uit aan de hand van de regels ten aanzien van de stelplicht en bewijslastverdeling in dit soort kwesties (zie hieronder). Het is de werkgever die dient te bewijzen dat hem niets valt te verwijten.

Ingevolge het tweede lid van art. 7:658 BW geldt op het stuk van de stelplicht en bewijslastverdeling het volgende:

(i) De werknemer dient te stellen en zo nodig te bewijzen dat hij in de uitoefening van zijn functie schade heeft geleden. In het algemeen zal daartoe voldoende zijn dat komt vast te staan dat het ongeval hem is overkomen op de werkplek, waarbij het begrip werkplek ruim mag worden genomen. De juiste, exacte toedracht van het ongeval hoeft hij daarbij niet te stellen.
(ii) Indien komt vast te staan dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden, is de werkgever in beginsel aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij niet is tekort geschoten in zijn zorgplicht als bedoeld in lid 1. Hiervoor behoeft niet vast te staan aan welke oorzaak het ongeval van de werknemer is te wijten. Staat die toedracht vast, dan kan de werkgever volstaan met aan te tonen dat hij heeft voldaan aan alle op hem rustende verplichtingen teneinde dit specifieke ongeval te voorkomen. Onduidelijkheid omtrent de toedracht van het ongeval betekent derhalve een ruimere bewijslast voor de werkgever.
(iii) Slaagt de werkgever niet erin het bewijs te leveren dat hij aan zijn zorgverplichting heeft voldaan, dan is het causaal verband tussen zijn tekortkoming en het ongeval gegeven. Hij kan dan evenwel nog aan aansprakelijkheid ontkomen, indien hij stelt en bewijst dat nakoming van zijn zorgplicht het ongeval niet zou hebben voorkomen. Ook op dit punt is de toedracht van het ongeval van belang, omdat ook hier geldt dat de omstandigheid dat hieromtrent onduidelijkheid bestaat, een groter bewijsrisico voor de werkgever meebrengt.

Deze verdeling van stelplicht en bewijslast kent als achtergrond dat van een werknemer mag worden verlangd dat hij stelt en zo nodig bewijst dat hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft opgelopen, maar niet dat ook van hem mag worden verlangd dat hij aantoont wat nu precies de toedracht of oorzaak is geweest (vgl. HR 4 mei 2011, ECLI:NL:HR2001:AB1430 en HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2432).

Met inachtneming van voorgaande regels stelt het hof de werkgever in de gelegenheid te bewijzen wat de toedracht van het ongeval is geweest en tevens dat de werkgever daarbij alle van haar als werkgever te verlangen zorgverplichtingen is nagekomen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven