Home Is een zitting bij het medisch tuchtcollege altijd openbaar?

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Is een zitting bij het medisch tuchtcollege altijd openbaar?

In deze zaak dient een zoon een klacht in tegen een gezondheidszorg-psycholoog over haar rol als mediator bij een relatiebemiddeling met zijn moeder. De zoon vraagt het tuchtcollege om de zaak achter gesloten deuren te behandelen ter bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Het college wijst het verzoek af. In de Wet BIG (art. 70) is bepaald dat de behandeling van een tuchtklacht in beginsel in het openbaar plaatsvindt. Een zaak kan achter gesloten deuren worden behandeld als gewichtige redenen daartoe aanleiding geven. Voor de inhoudelijke behandeling van de klacht is het volgens het tuchtcollege niet noodzakelijk om de achtergrond van de (relatie)problemen tussen de zoon en zijn moeder te bespreken. Van gewichtige redenen zoals de wet die vereist is niet gebleken. De privacy van de zoon is onvoldoende zwaarwegend om het verzoek te honoreren. Vervolgens wordt de klacht op een openbare zitting behandeld. Vast komt te staan dat de GZ-psycholoog in deze kwestie als mediator is opgetreden en niet als GZ-psycholoog in de zin van de Wet BIG. Het beroep van mediator valt niet onder het wettelijk tuchtrecht en kan dan ook niet door de tuchtrechter worden getoetst. De zoon wordt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Deze uitspraak geeft uitdrukking aan het beginsel Justice must not only be done but also seen to be done. Het publiek moet met eigen ogen kunnen zien en controleren dat een proces voor alle partijen eerlijk en onpartijdig verloopt. Dit vloeit voort uit art. 6 EVRM (het beginsel van “fair trial”). Openbaarheid van professionele tuchtzittingen is dan ook uitgangspunt; beslotenheid een (hoge) uitzondering. Uitzonderingsgronden zijn: het belang van de goede zeden, de belangen van minderjarigen, de bescherming van het privéleven van partijen bij het proces, en de omstandigheid dat openbaarheid de belangen van de rechtspraak zou kunnen schaden. De openbaarheid van het proces is ervoor bedoeld om het vertrouwen in de rechtspraak te behouden en te bevorderen. Het is aan het tuchtcollege om te bepalen of de behandeling achter gesloten deuren moet plaatsvinden. In de jurisprudentie worden verzoeken om beslotenheid slechts zeer spaarzaam gehonoreerd: een voorbeeld is een zaak waarin de klager aangaf dat hij bij een openbare behandeling vanwege zijn psychische stoornis op onvoorziene momenten onvoorspelbaar zou kunnen reageren. Daardoor zou mogelijk zowel zijn eigen veiligheid als die van anderen in het geding zijn. Verder zou de klager de behandeling wellicht niet goed kunnen volgen omdat hij zich niet kan focussen en daardoor geen goede antwoorden op eventuele vragen kon geven. Dit vond het tuchtcollege voldoende reden om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. Een verzoek om een zaak achter gesloten deuren te behandelen mag op voorhand kansloos lijken, maar kan in sommige gevallen in het belang van de cliënt – klager of aangeklaagde – zijn. Een dergelijk verzoek kan als het niet toewijsbaar blijkt er ook toe dienen het tuchtcollege aan te sporen precaire zaken discreet te behandelen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven