Home Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid oktober 2022

Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid oktober 2022

Samengesteld aan de hand van https://uitspraken.rechtspraak.nl:

ECLI:NL:RBROT:2018:10307
Deelgeschil letselschade. Medische fout bij operatie van baby met aangeboren afwijking. Rechtbank overweegt op basis van deskundigenrapport dat sprake is van kansschade. Nader deskundigenonderzoek naar vraag of hersenschade ook zou is ingetreden zonder fout is aangewezen, maar geen plaats voor veroordeling van ouders tot medewerking. Verzocht voorschot gedeeltelijk toegewezen.

Hangt samen met: ECLI:NL:RBROT:2021:13611
Voorlopig deskundigenbericht. Medische fout bij operatie van baby met aangeboren afwijking. Verzoek van het ziekenhuis afgewezen. Zelfstandig tegenverzoek van de ouders om een deskundige te benoemen die zich uitlaat over de te hanteren uitgangspunten bij het berekenen van de schadepost betreffende de kosten van verzorging van het inmiddels twaalfjarige kind toegewezen. Onderzoek in fasen.

Hangt ook samen met: ECLI:NL:RBROT:2022:7673
Bodemprocedure na deelgeschilprocedure. Erkende medische fout bij operatie baby. Uitleg deelgeschilbeschikking i.v.m. vraag of beslissing daarin een voorlopige of een eindbeslissing is. Rechtbank: geen eindbeslissing gegeven over grootte van verloren kans op een beter behandelresultaat. Rechtbank komt derhalve niet toe aan vraag of verlof moet worden verleend voor instellen tussentijds hoger beroep van deelgeschilbeschikking. Deskundigenbericht voor bepaling verloren kans en i.v.m gestelde tweede medische fout (doctor’s delay) aangewezen.

Zwaarwegend belang van nabestaande bij inzage in verkrijgen van afschrift van medisch dossier
ECLI:NL:OGEAM:2022:64
Medisch beroepsgeheim, vordering in kort geding van afgifte medisch dossier door nabestaande van een overledene, onzorgvuldig medisch handelen, artikel 7:458aBW, concordantiebeginsel, zwaarwegend belang.

Geen schending klachtplicht en geen medische aansprakelijkheid ziekenhuis en HAP na beoordeling sportblessure

ECLI:NL:RBDHA:2022:10309
Geen schending klachtplicht artikel 6:89 BW. Geen medische aansprakelijkheid ziekenhuis en huisartsenpost (HAP) na beoordeling sportblessure. Centrale aansprakelijkheid ziekenhuis voor handelen door HAP niet aan de orde.

Verzoek benoeming deskundige afgewezen, geen compleet en betrouwbaar medisch dossier en geen duidelijkheid over de eerdere aanrijding

ECLI:NL:RBDHA:2022:10310
Verzoek benoeming neuroloog afgewezen. Expertise niet zinvol. Geen compleet en betrouwbaar medisch dossier en onduidelijkheid over toedracht eerdere aanrijding. Dit is een zwaarwegend belang dat zich verzet tegen toewijzing van het verzoek.

Deskundigenbericht gevolgd, geen causaal verband klachten en ongeval

ECLI:NL:RBMNE:2022:2761
Letselschade. Geen causaal verband klachten en ongeval. Gezamenlijk deskundigenbericht wordt gevolgd ondanks voor gestelde psychische klachten andersluidende informatie behandelend sector. Positieve symptoomvaliditeitstests, presteren onder kansniveau.

Beoordeling beeldbellen voldoet aan vereisten medische verklaring in de zin van Wvggz

ECLI:NL:RBNHO:2022:8289
Wvggz, beoordeling verzoek voortzetting crisismaatregel, psychiater die de medische verklaring heeft opgesteld heeft betrokkene niet in persoon gezien maar via beeldbellen. Verweer van advocaat op dit punt gepasseerd. Met de aanwezigheid van een arts die wel fysiek aanwezig was bij de beoordeling, heeft de psychiater naar het oordeel van de rechtbank voldoende inzicht kunnen verkrijgen in de actuele gezondheidstoestand van betrokkene en de noodzaak tot het treffen van de beoogde crisismaatregel. Daar komt bij dat de advocaat niet heeft aangevoerd dat de inhoudelijke beoordeling mogelijk anders zou zijn geweest als de psychiater betrokkene in persoon had beoordeeld.

Niet geschikt voor deelgeschilprocedure

ECLI:NL:RBROT:2022:8512 en ECLI:NL:RBROT:2022:8511
Zaak leent zich niet voor deelgeschil. Toedracht ongeval staat niet vast, nadere bewijslevering nodig. Beide verzoeken worden afgewezen op grond van artikel 1019z Rv. De in verhouding tot een bodemprocedure in de regel goedkopere en snellere deelgeschilprocedure is niet bedoeld om partijen aan de onderhandelingstafel te dwingen, maar om hen in hun buitengerechtelijke onderhandelingen te ondersteunen en onderhandelingen op gang te brengen of eventueel vastgelopen onderhandelingen vlot te trekken, zodat zij zelf een vaststellingsovereenkomst kunnen sluiten. Geen kostenbegroting.

Niet-ontvankelijk in deelgeschilprocedure, geen onderhandelingen

ECLI:NL:RBROT:2022:8161
Deelgeschil. Niet-ontvankelijk. Verzoeker heeft voorafgaand aan de procedure niet gereageerd op aanbod verweerster. Geen sprake van onderhandelingen. Ook indien wel ontvankelijk, zou verzoek zijn afgewezen. Vrijwel hele geschil voorgelegd. Al heel veel kosten gemaakt. Belang slachtoffer moet vanaf nu voorop staan. Geen kostenbegroting.

Verzekeraar niet gehouden aan erkenning van aansprakelijkheid

ECLI:NL:RBLIM:2022:7610
Deelgeschil. Aanrijding. Aansprakelijkheid. Het is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om verweerder thans aan haar aanvankelijke erkenning van aansprakelijkheid te houden. Het subsidiaire beroep op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid slaagt. Het primaire beroep op vernietiging van de erkenning behoeft geen bespreking meer, mede omdat de rechtbank oordeelt dat het tegenverzoek dat voortbouwt op de gevolgen van de vernietiging, zich niet voor behandeling in dit deelgeschil leent.

Organisator winterevenement aansprakelijk voor ongeval op schaatsbaan

ECLI:NL:RBROT:2022:8724
Ongeval vrijwilliger evenement schaatsbaan; baanwacht. Organisator heeft niet voldaan aan haar zorgplicht v.w.b. de door haar gegeven instructies. Causaal verband aanwezig tussen onvoldoende instructies en het ongeval. Organisator aansprakelijk.

Letselschade als gevolg van ongeval onvoldoende onderbouwd, geen aanleiding meer voor deskundigenonderzoek

ECLI:NL:GHARL:2022:8662
Letselschade na verkeersongeval. Voor ongeval ook arbeidsongeschiktheid wegens psychische klachten. Appellante heeft stelling dat zij ten tijde van het ongeval (zo goed als) hersteld was van de psychische klachten, niet langer arbeidsongeschikt was en in staat was loonvormende arbeid te verrichten, onvoldoende onderbouwd, terwijl deze onderbouwing wel van haar mocht en kon worden verlangd. Hof gelast geen psychiatrische expertise meer. Inkomens-en pensioenschade wordt afgewezen.

Kinderrechter verleent vervangende toestemming voor medische behandeling van minderjarige

ECLI:NL:RBROT:2022:8167
In deze beschikking verleent de kinderrechter vervangende toestemming voor een medische behandeling van een kind. Voldaan aan criteria van wettelijke criteria genoemd in artikel 1:265h BW.

Kinderrechter verleent vervangende toestemming voor toedienen medicatie aan minderjarige

ECLI:NL:RBLIM:2022:8140
Spoedbeschikking vervangende toestemming medische behandeling voor minderjarige verleend op grond van artikel 1:265h van het Burgerlijk Wetboek met analoge toepassing van artikel 800, derde lid van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Sport en spel

ECLI:NL:RBLIM:2022:7570
Letsel van een deelnemer als gevolg van een sprong op een luchtkussen tijdens de Cavemanrun. Aansprakelijkheid hangt af van de vraag of het luchtkussen onvoldoende met lucht was gevuld waardoor de deelnemer de grond heeft geraakt. De rechtbank wijst aansprakelijkheid af.

Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van blootstelling aan asbest

ECLI:NL:RBOBR:2022:4505
7:658 BW en Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers. Verklaring voor recht dat werkgever aansprakelijk is voor alle schade, zowel materieel als immaterieel, die is voortgevloeid en in de toekomst zal voortvloeien uit de asbestblootstelling van werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden bij werkgever wordt toegewezen. SVB heeft gesteld en bewezen dat werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij werkgever is blootgesteld aan asbest en dat werknemer lijdt aan de ziekte mesothelioom die aan asbestblootstelling te wijten is. Werkgever is niet geslaagd in de op haar rustende stelplicht dat zij heeft voldaan aan haar zorgplicht. Verder is niet aannemelijk dat werknemer (ook) buiten zijn werkzaamheden als werknemer bij werkgever is blootgesteld aan asbest.

Werkgever niet aansprakelijk, blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens werkzaamheden niet komen vast te staan

ECLI:NL:RBDHA:2022:10680
7:658 lid 2 BW. Werknemer stelt te zijn blootgesteld aan toxische stoffen bij het verrichten van zijn werkzaamheden en dat zijn gezondheidsklachten hierdoor zijn veroorzaakt. Werkgever betwist blootstelling aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen. Rechtbank wijst vorderingen af, omdat blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens werkzaamheden niet is komen vast te staan.

Arriva niet tekort geschoten in zorgplicht, niet aansprakelijk voor PTSS en arbeidsongeschiktheid machinist

ECLI:NL:RBNNE:2022:3584
Art. 7:658 BW. Arriva als werkgever niet aansprakelijk voor PTTS en arbeidsongeschiktheid van machinist. Voldaan aan zorgplicht.

Gedaagden wegens verzekeringsfraude veroordeeld tot vergoeding van schade van verzekeraar

ECLI:NL:RBOBR:2022:4509
Verzekeringsfraude. Geen authentieke aanrijding. Geen recht op uitkering. Gedaagden veroordeeld tot vergoeding van schade van verzekeraar.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven