Home Misbruik van recht in het tuchtrecht? De hulpverlener beschermd.

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Misbruik van recht in het tuchtrecht? De hulpverlener beschermd.

Een patiënte dient een bejegeningsklacht in tegen een tandarts omdat hij haar in een eerdere tuchtzaak (waarbij de klacht als ongegrond werd afgewezen) heeft omschreven als ‘uitschot’. In deze eerdere tuchtzaak had de tandarts zijn frustratie en emotie geuit over de aanhoudende stroom van klachten van ex-patiënten die naar de praktijk van een collega-tandarts waren overgestapt.

De voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege (RTG) stelt vast dat de klacht voortspruit uit een slepend conflict tussen de collega-tandarts en de beklaagde tandarts. In eerdere tuchtzaken tussen deze twee tandartsen had het RTG al gewezen op de conflicterende wijze waarop de collega-tandarts met anderen omgaat en voor lief neemt dat tandartsen tegen wie hij klachten indient daar zowel privé als professioneel onder te lijden hebben. In diezelfde zaak had het Centraal Tuchtcollege (CTG) in beroep aangegeven dat het medisch tuchtrecht tot doel heeft de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Het medisch tuchtrecht is niet bedoeld en ook niet geschikt om een oordeel te vellen over ernstig verstoorde verhoudingen tussen zorgverleners onderling. Dit is alleen anders als door die verstoorde verhoudingen risico’s ontstaan voor de kwaliteit van de patiëntenzorg, aldus het CTG.

De voorzitter van het RTG overweegt dat het klachtrecht een groot goed is dat slechts in uitzonderlijke gevallen dient te worden beperkt. Dat neemt niet weg dat ook in het tuchtrecht sprake kan zijn van misbruik van recht en dat ook het tuchtrecht bescherming behoort te bieden tegen gerechtelijke procedures die uitsluitend of overwegend het oogmerk hebben een ander te schaden. Het is de voorzitter bekend dat sprake is van inmiddels aanzienlijk aantal klachten tegen de beklaagde tandarts van de collega-tandarts persoonlijk of van patiënten van die collega, die voorheen patiënt waren van de beklaagde tandarts. Ook in dit geval zijn er aanwijzingen dat de collega-tandarts achter deze klacht schuilt. Bovendien is gebleken dat de gemachtigde van de patiënte door de collega-tandarts wordt betaald. Het mag duidelijk zijn, zo overweegt de voorzitter, dat tuchtklachten grote impact kunnen hebben op een beklaagde, zowel emotioneel als financieel, dat laatste vanwege de kosten voor een advocaat, de gemoeide tijd, het zoeken van een vervanger et cetera.

Alle belangen afwegende komt de voorzitter tot de conclusie dat het belang van de beklaagde tandarts tegen herhaalde tuchtklachten moet prevaleren boven het belang van de klaagster. De voorzitter komt tot de conclusie dat het door de klaagster gestelde belangen niet opweegt tegen het belang van de tandarts om in rechte te worden beschermd tegen het ernstig vermoeden van misbruik van recht door een derde, in dit geval de collega-tandarts die zich bewust op de achtergrond houdt.

De uitlating van de beklaagde tandarts over de klaagster wordt hem tuchtrechtelijk vergeven. De voorzitter verklaart de klacht kennelijk niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is een welkome invulling van het instrumentarium dat de tuchtrechter in handen heeft. In artikel 67a wet BIG is bepaald dat door de voorzitter van het RTG dan wel het RTG in raadkamer een beslissing kan worden gegeven die inhoudt dat de klacht kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk van onvoldoende gewicht is. Van deze mogelijkheid wordt door (voorzitters van) de tuchtcollege’s in de praktijk wel eens, maar nog slechts spaarzaam gebruik gemaakt. Het instrument is echter een goede mogelijkheid om (te)lichte klachten die niet bij de tuchtrechter thuis aan de poort af te doen. Gebruik maken van de mogelijkheid om klachten op deze manier te filteren komt de kwaliteit van de tuchtrechtspraak ten goede. Het biedt hulpverleners ook bescherming tegen lichtvaardig ingediende klachten. De impact van een tuchtklacht op hulpverleners mag immers niet worden onderschat. Gezond verstand is hier de wortel van het recht.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven