Home Moeders wil is (geen) wet

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Moeders wil is (geen) wet

Een moeder dient namens haar dochter een klacht in tegen een GZ-psycholoog. De dochter was tijdens een deel van de behandeling 17 jaar oud. Ten tijde van het indienen van de klacht was de dochter inmiddels meerderjarig. Het klaagschrift was eerst niet mede door de dochter ondertekend. Na een verzoek van de secretaris wordt door het college een zowel door de moeder als de dochter ondertekend klaagschrift ontvangen. De GZ-psycholoog dient vervolgens een verweerschrift in. Bij dit verweer bevindt zich een door de dochter ondertekende verklaring waarin zij afziet van de medeondertekening van het klaagschrift en waarin zij eveneens verklaart de behandeling bij de GZ-psycholoog te willen voortzetten. De dochter meldt in haar verklaring dat zij het klaagschrift slechts heeft medeondertekend, omdat haar moeder haar dreigde uit huis te plaatsen als zij dat niet deed.

Het RTG kan uit de door de moeder ingediende processtukken niet opmaken dat zij daadwerkelijk bevoegd is de klachtprocedure namens haar dochter te voeren. Dit betekent dat zij zelf als klaagster dient te gelden en niet als gemachtigde van haar dochter. Dat de dochter tijdens een deel van de behandeling 17 jaar oud was, maakt dit niet anders. In artikel 7:447 Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, bekwaam is tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst en dienaangaande ook bekwaam is in en buiten rechte op te treden.

Nu de moeder niet zelfstandig een klacht kan indienen over de wijze waarop haar dochter is behandeld, wordt zij in haar klacht niet-ontvankelijk verklaard.

De les die uit deze uitspraak volgt is, dat wanneer ouders namens hun kind(eren) tegen zorgverleners klagen, het belangrijk is om na te gaan of zij daartoe wel bevoegd (klachtgerechtigd) zijn. In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is wat dit betreft een bijzondere regeling opgenomen. Minderjarigen van 16 jaar en ouder zijn bekwaam om een geneeskundige behandelingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf aan te gaan. Ook worden zij bekwaam bevonden tot het verrichten van rechtshandelingen die met de overeenkomst onmiddellijk verband houden. Minderjarigen van 16 jaar en ouder zijn tevens bekwaam om in en buiten rechte op te treden. Zij kunnen zelf besluiten al dan niet een klacht in te dienen. Als ouders dus namens kinderen van 16 jaar en ouder een klacht bij het tuchtcollege willen indienen, dienen deze kinderen uitdrukkelijk met de klacht in te stemmen, danwel hun ouders te machtigen om de klacht namens hen in te dienen. De uitspraak ‘Het ei wil wijzer zijn dan de kip’ is hier dan ook passend.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven