Home NZa beboet tandarts voor onjuist declareren

NZa beboet tandarts voor onjuist declareren

De Nederlandse Zorgautoriteit (verder: NZa) heeft bij besluit van 7 juni jl. (gepubliceerd op 10 augustus 2012) aan Eurosmile B.V. te Groningen en de aan Eurosmile B.V. verbonden tandarts een boete opgelegd wegens overtreding van artikel 35, eerste lid aanhef en onder d van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (verder: Wmg). Eurosmile B.V. en de aan Eurosmile B.V. verbonden tandarts hebben, zo concludeert de NZA na onderzoek, in 2009 en 2010, teveel in rekening gebracht voor extracties die in het kader van een orthodontische behandeling werden verricht door deze, ten onrechte, aan te merken als “gecompliceerde extractie met mucoperiostale opklap”.

De NZa is belast met markttoezicht, marktontwikkeling en tarief- en prestatieregulering op het terrein van gezondheidszorg en in de rol houdt de NZa o.a. toezicht op de naleving van enige verbodsbepalingen uit de Wmg,
waaronder toezicht op de naleving van artikel 35 van de Wmg door zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Artikel 35, eerste lid aanhef en onder d van de Wmg luidt:

“1. Het is een zorgaanbieder verboden een tarief in rekening te brengen:
(…)
d. dat niet ligt binnen de tariefruimte die op grond van artikel 54 voor de
betrokken prestatie is vastgesteld;
(…)”.

Tot de start van het experiment met de vrije tandartstarieven (per 1 januari 2012) stelde de NZa overeenkomstig artikel 54 Wmg in tariefbeschikkingen jaarlijks de geldende maximum tarieven voor de mondzorg vast. In de tariefbeschikkingen voor 2009 en 2010 werden o.a. voor orthodontische behandelingen specifieke tarieven opgenomen. Voor een extractie in het kader van een orthodontische behandeling kon code D57 worden gedeclareerd, met een tarief van maximaal € 20,50.

Eurosmile B.V. en de aan Eurosmile B.V. verbonden tandarts hebben in 2009 en 2010 extracties die in het kader van een orthodontische behandeling werden verricht, gedeclareerd als chirurgische ingreep tijdens een zelfstandige tandheelkundige behandeling onder code H35, zijnde een gecompliceerde extractie met mucoperiostale opklap. Het tarief voor deze prestatie was maximaal € 61,40 (2009) respectievelijk € 61,49 (2010).

Het in rekening brengen van de verkeerde code en het daarbij behorende aanzienlijk hogere tarief is een overtreding van artikel 35 Wmg.  Op overtreding staat een maximale boete van ten hoogste € 500.000,= of, indien dat meer is,10% van de omzet van de onderneming in Nederland.

De NZa is van oordeel dat een overtreding van artikel 35 Wmg in algemene zin (in abstracto) beschouwd moet worden als zeer zware overtreding, aangezien het direct de financiële belangen van consumenten treft. Om die reden wordt aan Eurosmile B.V. en de aan Eurosmile B.V. verbonden tandarts een boete opgelegd van 5% van de omzet. Omdat de overtreding gedurende een periode van meer dan 1 jaar heeft aangehouden, besluit de NZa een voorts ophogingspercentage te hanteren van factor 1,5.

Met het besluit geeft de NZa opnieuw het signaal af hard op te treden tegen zorgaanbieders die in strijd handelen met de Wmg.

Klik hier voor het besluit van de Nza.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven