Home OR en beloningsverhoudingen

KBS

OR en beloningsverhoudingen

Onlangs zijn er twee wetsvoorstellen in behandeling genomen, met het doel om de Wet op de Ondernemingsraden (de WOR) te wijzigen. Het gaat om het consultatievoorstel inzake de rol van de OR bij beloning en pensioen en een initiatiefvoorstel inzake het bevorderen van gelijke beloning van mannen en vrouwen. Het eerste voorstel ziet met name op de topinkomens. Beide voorstellen zijn geïntroduceerd wegens de maatschappelijke onrust over beloningsverhoudingen.

Beloning bestuurders en toezichthouders

 

In de praktijk hebben de ondernemingsraden al diverse bevoegdheden om de beloningsverhoudingen aan de orde te stellen. Zo kent artikel 31d van de WOR de ondernemingsraad een informatierecht toe met betrekking tot het inkomen van de bestuurders en toezichthouders van ondernemingen met ten minste 100 werknemers. De ondernemer is op basis van dit artikel tevens verplicht om de OR zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van belangrijke wijzigingen die worden aangebracht in deze wijzigingen. Volgens het consultatievoorstel komt daar nu een overlegplicht voor de ondernemer bij, waarin een jaarlijks gesprek tussen de OR en bestuurder over de beloningsverhoudingen verplicht wordt gesteld. Deze overlegverplichting gaat ook alleen gelden voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers.

Pensioen
Het consultatievoorstel heeft tot doel om te verduidelijken dat de OR instemmingsrecht heeft over de arbeidsvoorwaarde pensioen, ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling betreft. Hierdoor wordt een lacune in het huidige instemmingsrecht gedicht. Overigens geldt wel een uitzondering: als het onderwerp inhoudelijk is geregeld in een cao heeft de OR geen instemmingsrecht.

Beloning mannen en vrouwen
Met betrekking tot de inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen voorziet artikel 23 van de WOR in een informatierecht over beloningsverhoudingen. Naar aanleiding van deze informatie kan de OR met de ondernemer in overleg treden. Voorts waakt de OR nu ook al op basis van artikel 28 lid 3 van de WOR tegen discriminatie en bevordert zij een gelijke behandeling van mannen en vrouwen binnen de organisatie. Op basis van het initiatiefvoorstel krijgt de OR een instemmingsrecht over het beleid met betrekking tot gelijke beloning tussen mannen en vrouwen.

Inwerkingtreding
Het initiatiefvoorstel is momenteel in behandeling bij de tweede kamer. Voor wat betreft het consultatievoorstel heeft te gelden dat de consultatie gesloten is. Van beide voorstellen is nog niet zeker of, en zo ja wanneer de wetswijzigingen in werking zullen treden.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven