Home Toegang Wet langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis?

KBS

Toegang Wet langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis?

Inhoud wetsvoorstel
Om voor Wlz-zorg in aanmerking te komen moet er sprake zijn van blijvende behoefte aan 24-uurszorg of permanent toezicht door bepaalde beperkingen of gezondheidsproblematiek, ook wel ‘de grondslag’ genoemd. Bestaande grondslagen voor Wlz-zorg zijn bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap.

In het ingediende wetsvoorstel wordt voorgesteld om een psychische stoornis aan de grondslagen voor Wlz-zorg toe te voegen. Op dit moment vallen mensen met een psychische stoornis onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij kunnen slechts in een enkel geval (na drie jaar behandeling met verblijf op grond van het basispakket in de Zvw) toegang tot de Wlz krijgen.

 

Het wetsvoorstel heeft aldus tot doel om mensen met een psychische stoornis – al dan niet in combinatie met een andere aandoening, beperking of handicap – bij wie sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid, op zorginhoudelijke gronden toegang te geven tot de Wlz. Daarbij gaat het specifiek om cliënten die een gelijksoortige zorgbehoefte hebben als andere personen die toegang krijgen tot de Wlz.

Volgens de Memorie van Toelichting worden er met deze wijziging van de Wlz een aantal problemen opgelost. Eén van die problemen is de herbeoordeling van de zorgbehoefte, die op grond van de Wmo periodiek moet worden uitgevoerd. Door mensen met een psychische stoornis wordt deze herbeoordeling vaak als een last ervaren, aangezien van hun stoornis soms geen verbetering of genezing te verwachten valt. Dat geldt ook voor het op grond van de Wmo verplicht periodiek bespreken van de mogelijkheden tot verbetering van de zelfstandigheid. Verder is het voor mensen met een combinatie van beperkingen (bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking en een psychische stoornis) onder de huidige wetgeving complex om passend zorgaanbod te realiseren.

Met het creëren van toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis wordt beoogd passende langdurige zorg te regelen die bijdraagt aan een stabiele situatie voor de cliënt.

De volgende stap is dat het wetsvoorstel wordt besproken in de Tweede Kamer. Uit de memorie van toelichting blijkt dat het de bedoeling is om de wetswijziging in 2020 in te laten gaan, waarbij 2020 wordt gezien als een overgangsjaar waarin mensen met een psychische stoornis die aanspraak willen maken op Wlz-zorg een verzoek tot indicatiestelling bij het CIZ kunnen gaan indienen.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven