Home Uitspraak geschillencommissie Kifid: ook vrije advocaatkeuze in buitengerechtelijk traject

KBS

Uitspraak geschillencommissie Kifid: ook vrije advocaatkeuze in buitengerechtelijk traject

Op 16 april jl. is een bindende uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid gepubliceerd, waarin de commissie heeft geoordeeld dat een verzekerde ook in een buitengerechtelijke procedure recht heeft op vrije advocaat keuze.

Uitspraak

In de kern gaat het in deze zaak om de vraag of de verzekerde op basis van haar rechtsbijstandverzekering recht heeft op vergoeding van de door haar gemaakte advocaatkosten.

Verzekerde was het niet eens met een over haar gepubliceerd artikel en wenste rectificatie en schadevergoeding. Verzekerde claimde dekking onder haar DAS rechtsbijstandverzekering voor de inschakeling van een externe – gespecialiseerde -advocaat. DAS stelde zich op het standpunt dat sprake was van een buitengerechtelijke procedure en daarvoor het recht op vrije advocaatkeuze niet gold.

De Geschillencommissie van Kifid volgt de redenering van DAS evenwel niet. De Geschillencommissie ziet in de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 14 mei 2020 (zie mijn nieuwsbericht van 2 juni 2020) voldoende aanknopingspunten om onder ‘gerechtelijke procedure’ ook te verstaan een buitengerechtelijke procedure.

Het EHvJ heeft in genoemde uitspraak beslist dat het begrip gerechtelijke procedure even ruim moet worden uitgelegd als het begrip administratieve procedure. Kort gezegd, moet onder gerechtelijke procedure worden verstaan:

a) een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling
b) waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan worden
c) bij het starten van deze procedure of na afloop ervan.

De Geschillencommissie ziet voldoende aanknopingspunten om deze ruime uitleg ook toe te passen op de Nederlandse praktijk van rechtsbijstandverzekeringen. Het begrip ‘gerechtelijke procedure’ kan niet worden beperkt door een onderscheid te maken tussen een voorbereidende fase en de besluitfase. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij de rechter, dus ook een buitengerechtelijke zoals bemiddeling of mediation, valt onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’.

Verzekerde heeft dan ook naar het oordeel van de Geschillencommissie recht op vergoeding van de redelijke advocaatkosten tot het kostenmaximum van € 5.000,-.

Beroep

DAS heeft inmiddels aangegeven beroep in te stellen tegen de uitspraak bij de Commissie van Beroep. Een ingesteld beroep heeft – conform het Reglement Commissie van Beroep financiële dienstverlening – schorsende werking.

Het is nu wachten op de uitspraak in beroep. De commissie probeert klachten binnen zes maanden af te handelen. Wordt vervolgd dus. Te meer omdat de uitspraak van groot belang is voor de rechtspraktijk.

De uitspraak GC 2021-0300 is hier te lezen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven