Home Vanaf 1 januari 2018: verruiming declaratiemogelijkheden e-health medisch specialistische zorg

KBS

Vanaf 1 januari 2018: verruiming declaratiemogelijkheden e-health medisch specialistische zorg

Vanaf 1 januari 2018 kunnen zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg ook schriftelijke (e-mail of chat) of belconsulten declareren. Voordien konden zij alleen polikliniekbezoeken declareren. De NZa wil hiermee e-healthtoepassingen stimuleren en voorkomen dat patiënten onnodig op de polikliniek moeten komen, ook als een bel- of e-consult al voldoende kan zijn. Voorwaarde is wel dat de patiënt aan het begin van het zorgtraject een gewoon consult op de polikliniek heeft gehad bij de behandelaar.

Aanleiding

Het huidige dbc-systeem geeft een financiële prikkel om consulten op de polikliniek te leveren, ook in gevallen waar consultatie op afstand mogelijk was. Consulten op afstand tellen, in tegenstelling tot polikliniekbezoeken, namelijk niet mee in de afleiding van dbc-zorgproducten. Registratie van een consult op afstand leidt hierdoor op zichzelf niet tot een declarabel product. Deze situatie zorgt er in sommige gevallen voor dat patiënten onnodig op de polikliniek worden gezien.

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de Patiëntenfederatie Nederland, VWS en de NZa vonden het wenselijk dat deze situatie per 2018 verandert. Om die reden zijn in 2017 diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars over het wijzigen van de bekostiging van consulten op afstand.

Wijzigingen consult op afstand

Op verzoek van veldpartijen worden belconsulten en schriftelijke consultaties voortaan gelijk gesteld aan herhaal-polikliniekbezoeken. Om wel de kwaliteit van zorg te waarborgen dient in het begin van een zorgtraject een fysiek face-to-face contact met de beroepsbeoefenaar – die de poortfunctie uitvoert – plaats te vinden. Dit hoeft niet het eerste contact te zijn, het eerste contact kan ook screen-to-screen plaatsvinden.

Voor klinische genetica en hartteambespreking is een uitzondering gemaakt op de voorwaarde ‘fysiek face-to-face contact’. Voor klinische genetica geldt dat er minimaal een screen-to-screen contact moet worden geleverd. Dit borgt de kwaliteit van zorg voldoende. Voor hartteambespreking geldt dat er geen face-to-face contact hoeft te worden vastgelegd, omdat hierbij geen contact met de patiënt plaatsvindt. Door deze wijziging wordt, daar waar het mogelijk is en de patiënt dit wenst, eerder zorg op afstand geleverd. Dit kan de zorg minder belastend en beter maken.

Consulten op afstand die nu niet geregistreerd worden of niet tot een declarabel zorgproduct (dus uitval) leiden, zullen dat met ingang van 1 januari 2018 dus wel doen. Het vervangt de zorg die zowel qua inhoud als qua tijdbesteding overeenkomt met een herhaal-polikliniekbezoek. Niet ieder e-mail of telefonisch contact kwalificeert dus als consult op afstand.

Kosten: afspraken en transparantie

Om de risico’s op stijging van zorgkosten en verdringing van zorg te voorkomen, vindt de NZa het belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars hierover afspraken maken. Er dient sprake te zijn van een budget neutrale wijziging op macroniveau. Ook vindt de NZa het van belang dat er stappen worden gezet op het gebied van transparantie van prijzen, zodat een patiënt niet achteraf wordt verrast door een hoge nota, bijvoorbeeld vanwege een consult op afstand.

Wegwijzer en updaterelease DBC-pakket

De NZa heeft een ‘wegwijzer bekostiging e-health’ gepubliceerd. In die wegwijzer zijn de mogelijkheden per zorgsector uiteengezet.

Op de site van de NZa is de updaterelease van het DBC-pakket gepubliceerd. 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven