Home Waarschuwing voor melden bij Veilig Thuis

Waarschuwing voor melden bij Veilig Thuis

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag heeft een tandarts op 9 mei jl. een waarschuwing opgelegd voor het doen van een melding bij Veilig Thuis wegens een verdenking op kindermishandeling. Hoewel het College niet twijfelt aan de goede bedoelingen van de tandarts, is het wel van belang de juiste stappen te zetten.

In de zaak in kwestie werd de tandarts geconformeerd met een 5-jarig patiëntje met ernstig tandbederf (mondabces, 16 carieuze elementen en pulpanecrose). De tandarts heeft de patiënt verwezen naar de kaakchirurg.

Omdat de broers van de patiënt in het verleden ook met ernstig tandbederf en meerdere carieuze elementen bleken te zijn verwezen naar de kaakchirurg, heeft de tandarts de moeder van de patiënt apart genomen en haar gevraagd of zij wist dat de patiënt ernstig tandbederf had en waarom zij niet eerder naar de tandarts was gekomen. De tandarts heeft ook aangegeven dat zij zou gaan onderzoeken hoe het kwam dat alle drie de kinderen zo’n slecht gebit hadden, waarop de moeder boos werd.

De tandarts heeft vervolgens na overleg met de KNMT en het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Veilig Thuis een melding gedaan van een verdenking van kindermishandeling. De moeder van de patiënt acht het handelen van de tandarts onzorgvuldig, nu zij niet was geïnformeerd over het feit dat volgens de tandarts sprake was van een verdenking van kindermishandeling en dat zij mogelijk een melding zou doen bij Veilig Thuis.

Hoewel het College niet twijfelt aan de goede bedoelingen van de tandarts overweegt het College dat: “het op de weg van verweerster gelegen na het niet goed verlopen gesprek op 31 mei 2016 contact op te nemen met klaagster of met beide ouders om nogmaals de zorgen omtrent het gebit van D te bespreken, in te gaan op zaken als poetsgedrag en voedingspatroon van D en te bezien of minder vergaande maatregelen dan een melding bij Veilig Thuis mogelijk waren om tot een verbetering van de situatie te komen. Dat klaagster de eerste keer boos was geworden toen verweerster haar confronteerde met de uitzonderlijk slechte gebitstoestand van D en de mogelijke oorzaken daarvan, ontsloeg verweerster niet van de verplichting om op een later moment nogmaals een poging te doen tot een gesprek, mede gezien de te verwachten – en door klaagster ook ervaren – impact van een melding bij Veilig Thuis op de ouders en hun gezin.” 

Uit deze uitspraak blijkt duidelijk dat het van groot belang is om de betrokkenen te spreken over de noodzaak van een goede tandheelkundige behandeling en dat het onthouden van een goed tandheelkundige behandeling kan worden gekwalificeerd als kindermishandeling. Hierbij dient de tandarts hulp aan te bieden aan de patiënt en/of zijn naasten en – zo nodig – dient de hulp van andere professionals te worden ingeroepen als de tandarts merkt dat de aangeboden hulp en adviezen aangaande de mondzorg onvoldoende effect hebben.

Een melding bij Veilig Thuis is eerst aan de orde als de tandarts inschat dat het risico op schade niet meer of onvoldoende met de georganiseerde hulpverlening kan worden afgewend. Het is daarbij van belang  om toestemming te proberen te krijgen van de patiënt en/of zijn naasten om zijn gegevens te verstrekken aan Veilig Thuis. Als die toestemming niet wordt verkregen, kan een melding plaatsvinden indien de tandarts doorbreking van zijn beroepsgeheim noodzakelijk acht ter bescherming van de belangen van de patiënt (of zijn naasten).

Gelet op het feit dat de meeste tandartsen weinig met deze situatie te maken krijgen en naast een tandheelkundige beoordeling ook juridische aspecten een belangrijke rol spelen, is het raadzaam u goed te laten adviseren.

Voor de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg klik hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven