Home Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

KBS

Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt gaat een zwarte lijst bijhouden van medewerkers van verpleeg- en verzorgingstehuizen die over de schreef zijn gegaan. Diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag worden geregistreerd in een centraal register dat kan worden geraadpleegd door de deelnemende werkgevers. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft het bijhouden van deze zwarte lijst goedgekeurd.

Zwarte lijst

Omdat ZorgZijn Werkt in dit register strafrechtelijke gegevens gaat verwerken, heeft het CBP een voorafgaand onderzoek ingesteld naar de werking van het register. De uitkomst van dit onderzoek is dat het CBP heeft bepaald dat het bijhouden van deze zwarte lijst in de zorg rechtmatig is. Er moet echter wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • er moet sprake zijn van laakbaar gedrag op basis van deugdelijk onderzoek;
  • de medewerker is daarom ontslagen;
  • er moet aangifte gedaan zijn bij de politie;
  • er moet voldoende bewijs zijn;
  • de betrokkene is op de hoogte gesteld dat hij op de zwarte lijst staat en dat hij bezwaar kan maken.

Het is erg belangrijk om te bezien of de melding bij de zwarte lijst wel voldoet aan deze vereisten, vanwege de mogelijk verstrekkende gevolgen voor de betreffende medewerker. Als de melding niet voldoet, is het niet ondenkbeeldig dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de medewerker lijdt

Protocol

De regels met betrekking tot het waarschuwingsregister zijn vastgelegd in het Protocol Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Wat opvalt is dat niet alleen strafrechtelijke veroordelingen tot registratie leiden, maar ook een (zwaardere) verdenking. Dat staat op gespannen voet met het beginsel dat eenieder onschuldig is tot het tegendeel wettig en overtuigend bewezen is. Het CBP zegt hierover dat dit gerechtvaardigd is vanwege de integriteit van de zorg- en welzijnsinstellingen en de belangen van cliënten.
Bezwaar

Opname in dit waarschuwingsregister heeft verstrekkende gevolgen voor de betrokken medewerker. Het register wordt geraadpleegd door zorginstellingen bij de beoordeling van sollicitaties. Dat zal in de praktijk betkenen dat iemand die eenmaal is opgenomen in het register niet zal worden aangenomen, en dus zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Er bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij de klachtencommissie van Zorgzijn Werkt, en daarna eventueel nog bij het CBP.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven