Home Wet Arbeidsmarkt in Balans naar de Tweede Kamer

KBS

Wet Arbeidsmarkt in Balans naar de Tweede Kamer

Op woensdag 7 november jl. heeft minister Koolmees het voorstel Wet arbeidsmarkt in Balans (de WAB) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel  is bedoeld om de verschillen tussen vast en flexibel werk kleiner te maken, waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om hun werknemers een vast contract te bieden. In dit artikel geef ik een overzicht van de belangrijkste maatregelen van de WAB.  

Cumulatiegrond

Reeds veelbesproken is het voorstel van de minister om een nieuwe cumulatiegrond toe te voegen aan het ontslagrecht, de zogenaamde i-grond. Als een voldragen ontslaggrond ontbreekt, kan de kantonrechter straks het dienstverband toch ontbinden als sprake is van een samenloop van meerdere gronden. De rechter krijgt verder de bevoegdheid om aan de werknemer maximaal een extra halve transitievergoeding toe te kennen, om op die manier het gebrek aan een voldragen ontslaggrond te kunnen compenseren.

Transitievergoeding

In de WAB is voorgesteld om aan iedere werknemer vanaf het begin van het dienstverband het recht op een transitievergoeding toe te kennen. Aan de andere kant wordt de opbouw van de transitievergoeding voor lange dienstverbanden verlaagd. Ongeacht de lengte van het dienstverband,  bedraagt de opbouw van de  transitievergoeding 1/3 maandsalaris per jaar. De transitievergoeding wordt naar rato berekend als de werknemer niet een volledig jaar in dienst is geweest. Een werknemer die bijvoorbeeld slechts twee maanden gewerkt heeft en in de proeftijd wordt ontslagen, heeft recht op een transitievergoeding ter grootte van 2/12e deel van 1/3e maandsalaris.

Compensatieregeling kleine werkgevers

Voor een werkgever met minder dan 25 werknemers wordt een compensatieregeling geïntroduceerd voor de transitievergoeding die moet worden betaald als ze hun bedrijf beëindigen wegens pensionering of ziekte.

Ketenregeling

De ketenbepaling regelt wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Met inwerkingtreding van de WWZ is geregeld dat er maximaal drie tijdelijke contracten mogen worden gegeven, die bij elkaar niet langer dan twee jaar mogen duren.  In de WAB wordt dit weer teruggedraaid, en gaan we terug naar drie tijdelijke contracten, die bij elkaar niet langer dan drie jaar mogen duren. De tussenpoos waarbinnen contracten meetellen voor de keten blijft zes maanden. Deze periode kan bij cao worden verkort als sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Overigens worden invalkrachten die vanwege ziekte invallen in het primair onderwijs uitgezonderd van de ketenregeling.

Proeftijd

De WAB introduceert langere proeftijden. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die wordt aangegaan voor twee jaar of langer, mag een proeftijd worden overeengekomen van maximaal drie maanden. Momenteel is dat nog twee maanden. Verder mag in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een proeftijd van maximaal vijf maanden worden afgesproken. Momenteel geldt ook daarvoor  een maximale proeftijd van twee maanden.

WW-premie

Het aangaan van een vast dienstverband moet door differentiatie van de WW-premie aantrekkelijker worden voor de werkgever. De WW-premie voor vaste contracten wordt vastgesteld op een lager bedrag dan de WW-premie die door de werkgever moet worden betaald in geval van een tijdelijk contract.

Oproepkrachten

In de WAB wordt voorzien in aanvullende rechten voor de oproepkracht. Als deze minder dan vier dagen van te voren wordt opgeroepen voor werk, dan hoeft hij geen gehoor te geven aan deze oproep. Als de werkgever de oproep binnen vier dagen voor aanvang van de oproep intrekt of de tijdstippen wijzigt, dan behoudt de oproepkracht recht op loon over de periode waarover hij al was opgeroepen. Verder wordt de werkgever verplicht om de oproepkracht na een jaar een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in de voorgaande twaalf maanden heeft gewerkt.

Payrolling

Payrollwerkgevers worden verplicht om aan hun werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden als die bij gelden bij de opdrachtgever. Verder krijgen de payrollwerknemers recht op een adequate pensioenvoorziening.

Conclusie

De WAB ligt momenteel voor bij de Tweede Kamer, die zich nu gaat buigen over de inhoud. De beoogde datum van inwerkingtreding van de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel is 1 januari 2020.Tijdens het wetgevingsproces kan er echter nog het nodige veranderen. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven