Home Wet Werk en Zekerheid: de wijzigingen per 1 juli 2014

KBS

Wet Werk en Zekerheid: de wijzigingen per 1 juli 2014

De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid, met wijzigingen in het flex- en ontslagrecht, gaat in een adembenemend tempo. De vaste kamercommissie in de Eerste Kamer heeft het voorstel prioriteit gegeven en nu laten weten dat de plenaire behandeling gepland is op 3 juni aanstaande. Het lijkt er op dat de eerste wijzigingen inderdaad op 1 juli 2014 al in werking gaan treden. Welke zijn dit?

  • Er komt een aanzegtermijn: bij contracten voor bepaalde tijd moet de werkgever uiterlijk een maand voor het einde de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en zo ja, onder welke voorwaarden. Doet de werkgever dat niet, dan betaalt hij een vergoeding ter hoogte van een maandloon. Bij niet tijdig aanzeggen betaalt hij een vergoeding naar rato. De regel gaat direct gelden op 1 juli 2014, behalve voor contracten die eindigen in juli 2014.
  • In contracten met een bepaalde tijd van zes maanden of minder mag geen proeftijd meer worden overeengekomen. Het verbod geldt voor tijdelijke contracten gesloten na 1 juli 2014.
  • Het wordt verboden om een non-concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij in de overeenkomst de zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen daarvoor worden gemotiveerd. Het verbod geldt voor tijdelijke contracten gesloten na 1 juli 2014.
  • Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst tussen een uitzendbureau en een uitzendkracht, de uitzendwerknemer. Nu bestaat de mogelijkheid om in de overeenkomst af te spreken dat gedurende de eerste 26 weken waarin de werknemer werkzaam is, de arbeidsovereenkomst eindigt als de werknemer niet uitgezonden is bij een inlener. Van deze termijn van 26 weken kan nu onbeperkt bij CAO worden afgeweken. Daar komt een maximum op van 78 weken.
  • Bij oproepkrachten wordt nog wel eens van de mogelijkheid gebruik gemaakt om van de loondoorbetalingsverplichting af te wijken gedurende de eerste zes maanden van de overeenkomst. Bij cao kan die periode worden verlengd. Dat laatste mag straks alleen nog maar voor werkzaamheden die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben.

De beoogde wijzigingen in het ontslagrecht, waaronder de wettelijke berekening van de vergoeding bij het einde van het dienstverband, treden pas op 1 juli 2015 in werking.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven