Home Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

KBS

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Per 1 januari 2016 is de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. De bedoeling van deze wet is om het de AOW-gerechtigde werknemer gemakkelijker te maken om in loondienst werkzaam te zijn, door het voor de werkgever aantrekkelijker te maken om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te nemen of te houden. Maar wat betekent dit nu precies voor de praktijk?

Opzegtermijn

De wettelijke opzegtermijn voor de AOW-gerechtigde werknemer bedraagt nog maar één maand, ongeacht hoe lang het dienstverband heeft geduurd. Als er schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt over de opzegtermijn, gaan deze individuele afspraken echter voor op de wettelijke opzegtermijn van één maand.

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte

De termijn van loondoorbetaling bij ziekte voor de AOW-gerechtigde werknemer is verkort van 104 naar dertien weken. Voor de werknemer die al ziek was vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is er sprake van overgangsrecht: de verkorte termijn van dertien weken gaat een half jaar later in, vanaf 1 juli 2016. De termijn van dertien weken gaat overigens pas lopen op het moment dat de werknemer daadwerkelijk de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Opzegging bij ziekte

Het opzegverbod tijdens ziekte duurt even lang als de termijn van de loondoorbetalingsplicht: dertien weken. Daarnaast hoeft de werkgever als hij een ontslagvergunning wegens ziekte aanvraagt slechts aannemelijk te maken dat binnen dertien weken (in plaats van 26 weken) geen herstel zal optreden, noch dat binnen deze periode aangepast werk kan worden verricht. Ook als de werkgever ontbinding vraagt wegens veelvuldig verzuim, hoeft hij slechts aannemelijk te maken dat binnen dertien weken geen herstel zal optreden, noch passend werk verricht kan worden.

Re-integratieverplichtingen bij ziekte

Er rusten minder zware re-integratieverplichtingen op de werkgever en de AOW-gerechtigde werknemer. Er hoeft geen plan van aanpak meer te worden opgesteld en re-integratie in het tweede spoor is niet langer verplicht.

Ketenregeling

De ketenregeling voor de AOW-gerechtigde werknemer is uitgebreid. In plaats van maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in twee jaar tijd, mogen er met de AOW-gerechtigde werknemer maximaal zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in vier jaar tijd worden aangegaan. Alleen de arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd worden meegeteld om te bepalen of de ketenregeling is overschreden.

Verdere verkorting

De wetgever heeft de bedoeling om de duur van het opzegverbod tijdens ziekte en de termijn van loondoorbetaling nog verder te verkorten. Na 1 januari 2018 zal echter eerst een evaluatie van de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd plaatsvinden. Als vervolgens blijkt dat de huidige maatregelen niet leiden tot verdringing van jongere werknemers, zal het overgangsrecht worden beëindigd. Gevolg daarvan is dat de duur van het opzegverbod tijdens ziekte en de termijn van loondoorbetaling verder wordt verkort tot zes weken.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven