Home Wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering (voorlopig) van de baan

KBS

Wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering (voorlopig) van de baan

Het kabinet ziet af van het indienen van het wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering. Dat heeft minister van VWS Hugo de Jonge bij brief van 13 oktober jl. aan de Tweede Kamer laten weten. Het effect van andere maatregelen (in de ggz en wijkverpleging) wordt afgewacht, om te bezien of het aandeel niet-gecontracteerde zorg voldoende daalt. Mocht dat niet het geval zijn, dan zou het wetsvoorstel alsnog kunnen worden ingediend, aldus de minister.

In februari werd het wetsvoorstel door de minister aangekondigd, waarmee het volgende werd beoogd:

  • de mogelijkheid om (deel)sectoren te kunnen aanwijzen waarvoor de overheid de hoogte van de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg in (nadere) regelgeving vastlegt.
  • nadere invulling van het hinderpaalcriterium. (Het hinderpaalcriterium, neergelegd in art. 13 Zorgverzekeringswet, komt er op neer dat de vergoeding van een zorgverzekeraar niet dusdanig laag mag zijn dat daardoor voor verzekerden een belemmering ontstaat om zich tot een zorgaanbieder te wenden die niet door de zorgverzekeraar is gecontracteerd.)

Het in juni uitgelekte wetsvoorstel kon rekenen op felle kritiek van belangen- en brancheorganisaties: beperking van de vrije artsenkeuze, meer macht voor private zorgverzekeraars in de onderhandelingen met individuele zorgverleners en lagere (gedifferentieerde) vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders dan nu gebruikelijk is (veelal rond 75%). Dat nu van indiening van het wetsvoorstel wordt afgezien, is door deze organisaties dan ook enthousiast ontvangen.

Voor de volledigheid: de minister heeft het afzien van het wetsvoorstel in zijn brief als volgt toegelicht:

“De nieuwe cijfers over het aandeel niet gecontracteerde zorg en alle inspanningen die worden ingezet, met inbegrip van een nieuw bekostigingsmodel, verkleinen de noodzaak om dit wetsvoorstel in te dienen. De cijfers voor de ggz over 2019 komen pas in 2021. Voor de ggz is het wetsvoorstel dus prematuur. Andere ontwikkelingen in de wijkverpleging en ggz, zoals de aanstaande wijzigingen in de bekostiging, maken het aangaan van een contract naar verwachting ook aantrekkelijker.

De wetswijziging zou de overheid de mogelijkheid geven om voor bepaalde (deel) sectoren de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in (nadere) regelgeving vast te leggen en deze dus niet langer over te laten aan verzekeraars en de daarover ontstane jurisprudentie. Wij kiezen ervoor eerst te bezien of de andere maatregelen voldoende bijdragen aan het verminderen van niet gecontracteerde zorg. Mocht blijken dat ondanks deze maatregelen het percentage niet-gecontracteerde zorg onvoldoende daalt, dan kan alsnog tot indiening van het wetsvoorstel worden overgegaan.”

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven