Home Wijziging in Gedragscode Medische Hulpmiddelen per 1 juli a.s.

Wijziging in Gedragscode Medische Hulpmiddelen per 1 juli a.s.

Per 1 juli 2020 worden enkele wijzigingen in de GMH Code doorgevoerd ter verbetering van de interne transparantie bij zorginstellingen (het organisatorische verband dat strekt tot verlening van zorg en/of ondersteuning en valt onder
de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg).

In de huidige GMH Code was al opgenomen dat zorgprofessionals werkzaam bij een zorginstelling voorafgaande toestemming dienen te verkrijgen van het bestuur van de zorginstelling om een sponsor- of dienstverleningsovereenkomst met een leverancier van medische hulpmiddelen aan te gaan. Met ingang van 1 juli 2020 wordt hier aan toegevoegd dat de instelling ervoor moeten zorgdragen dat alle goedgekeurde overeenkomsten intern worden geadministreerd.

Aan art. 3 onder d wordt een nieuwe zin toegevoegd:
“Instellingen dragen er voor zorg dat dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten in de zin van art. 13 resp. art. 15 worden geadministreerd.”

Aan het slot van art. 13 lid 7 wordt een nieuwe zin toegevoegd:
“Instellingen administreren de in het kader van dit artikel goedgekeurde overeenkomsten.”

Relatie raad van bestuur, medische staf en MSB

In de toelichting bij art. 3 is voorts een passage opgenomen waaruit blijkt dat de raad van bestuur en medische staf resp. het Medisch Specialistisch Bedrijf, gelet op de principes van goed bestuur zoals verankerd in de Governancecode Zorg, afspraken dienen te maken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het toestemmingsvereiste van art. 13 lid 7 resp. 15 lid 5 GMH Code. Het is raadzaam ook deze afspraken schriftelijk vast te leggen.

Klik hier voor de tekst van de GHM Code per 1 juli 2020.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven